REGULAMIN PROMOCJI

"Przyłącz się do ADC i zyskaj dodatkowy rabat!"

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji marketingowej "Dołącz do ADC i zyskaj dodatkowy rabat!" zwanej dalej "Promocją" jest Apart Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie koło Poznania przy ul. Stara Droga 3, NIP 777-26-11-871, zwany dalej "Organizatorem".
 2. Wszelkie czynności związane z realizacją Promocji będą wykonywane przez Organizatora.
 3. Promocja odbywa się na podstawie postanowień niniejszego regulaminu (zwanego dalej "Warunkami prawnymi") oraz obowiązujących przepisów prawa.
 4. Promocja obejmuje wyłącznie następujące towary oferowane przez Organizatora, zwane dalej "Produktami".
 5. Promocja odbywa się w okresie od 2 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (dalej: "Czas trwania promocji").
 6. Kampania skierowana jest do osób, które są członkami Programu ADC oraz tych, które w trakcie trwania Promocji staną się uczestnikami Programu ADC w rozumieniu Regulaminu Programu Apart Diamond Club i spełniły pozostałe wymogi opisane w niniejszym Regulaminie. Osoby te zwane są dalej "Uczestnikami". Regulamin Programu Apart Diamond Club są dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.apart.pl/swiat/adc/regulamin
 7. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
 8. Uczestnik nie może równocześnie skorzystać z rabatów udzielanych u Organizatora, jak również z innych ofert promocyjnych, obowiązujących w salonach sprzedaży Apart oraz w ramach e-sklepu Apart.pl w Czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych ofert lub zniżek w okresie trwania Promocji, Uczestnik ma prawo wyboru, z której oferty lub zniżki chce skorzystać.
 9. Wraz z rabatem wynikającym z niniejszego Regulaminu Uczestnik nie otrzymuje rabatu wynikającego z innych kart lub promocji.
 10. Treść Regulaminie jest dostępna w Czasie trwania Promocji w sklepach Apart.pl oraz w sklepie internetowym Apart.pl na stronie www.apart.pl/

II. Warunki uczestnictwa

 1. Udział w Promocji jest bezpłatny. W Promocji mogą brać udział tylko osoby mieszkające w Polsce i powyżej 18 roku życia w dniu rozpoczęcia Promocji.
 2. Osoby, które brały udział w organizacji Promocji (w tym m.in. pracownicy Organizatora, agencji zaangażowanych w promocję, dostawcy i/lub bezpośredni lub pośredni współpracownicy) lub ich krewni, wstępni, zstępni, małżonkowie lub konkubenci nie mogą brać udziału w Promocji (w tym m.in. pracownicy Organizatora, agencji zaangażowanych w promocję, bezpośredni lub pośredni dostawcy i/lub współpracownicy).
 3. Akceptacja niniejszych Regulaminie jest niezbędnym warunkiem udziału w Promocji, a tym samym uzyskania rabatu.
 4. Spełnienie niniejszych Regulaminie przez Uczestników Promocji będzie mogło być zweryfikowane za pomocą środków technicznych będących do dyspozycji Organizatora, który zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia każdej weryfikacji, która uzna to za konieczne. Niezastosowanie się przez któregokolwiek z Uczestników do niniejszych Regulaminie spowoduje automatyczne anulowanie takiego udziału. W ten sam sposób każde fałszywe oświadczenie, oszustwo, dowód tożsamości lub fałszywy adres lub naruszenie praw osób trzecich będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją Uczestnika, a w stosownych przypadkach obowiązkiem zwrotu rabatu, jeżeli został on już przyznany.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania, według własnego uznania, każdego Uczestnika, który (i) manipuluje lub próbuje manipulować Promocją, (ii) narusza którykolwiek z warunków niniejszych Regulaminie; i/lub (iii) nadużywa, grozi lub nęka jakiegokolwiek Uczestnika lub osobę trzecią.
 6. Organizator będzie mógł podejmować decyzje niezbędne do rozstrzygnięcia tych kontrowersji i konfliktów, które pojawiają się w trakcie rozwoju Promocji, o ile nie będą one szkodzić Uczestnikom.
 7. Aby wziąć udział w Promocji, muszą być spełnione poniższe warunki:
  1. należy zaakceptować Regulamin,
  2. należy być już uczestnikiem programu ADC z zastrzeżeniem zasad wskazanych w Regulaminie albo należy zarejestrować się w Programie ADC za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: www.apart.pl/swiat/adc/moje-dane lub poprzez pobranie Aplikacji Mobilnej ADC zgodnie z Regulaminem Programu oraz Regulaminem Aplikacji Mobilnej ADC w Czasie trwania Promocji.
 8. W Czasie trwania Promocji Uczestnik, będący uczestnikiem Programu ADC z kartą Gold otrzyma 10% zniżki od całkowitej ceny Produktów zakupionych w salonie sprzedaży Apart lub sklepie internetowym Apart.pl, co oznacza, że cena Produktów objętych Akcją zostanie obniżona o 10% aktualnej ceny Produktów. Po zakończeniu Promocji, rabat wraca do poziomu 5% zgodnie ze statusem Karty Gold w Programie ADC.
 9. W Czasie trwania Promocji Uczestnik, będący uczestnikiem Programu ADC z kartą Platinum otrzyma 15% zniżki od całkowitej ceny Produktów zakupionych w salonie sprzedaży Apart lub sklepie internetowym Apart.pl, co oznacza, że cena Produktów objętych Akcją zostanie obniżona o 15% aktualnej ceny Produktów. Po zakończeniu Promocji, rabat wraca do poziomu 10% zgodnie ze statusem Karty Platinum w Programie ADC.
 10. Każdy Uczestnik Promocji, który dołączy do Programu ADC w Czasie trwania Promocji poprzez pobranie Aplikacji Mobilnej ADC oraz dokona rejestracji albo zarejestruje się do Programu ADC za pośrednictwem strony internetowej otrzyma dodatkowe 500 punktów premiowych, co uprawnia do rabatu w wysokości 10% na wszystkie nieprzecenione produkty w okresie do 31.12.2020 r. Od 1 stycznia 2021 r., o ile Uczestnik nie dokona zakupów powyżej 4500 zł w Czasie trwania Promocji, to rabat wróci do poziomu 5% zgodnie ze statusem Karty Gold.
 11. Uczestnik Promocji będący uczestnikiem Programu ADC przed rozpoczęciem Promocji nie otrzyma dodatkowych 500 punktów, przyznawanych wyłącznie Uczestnikom, którzy przystąpili do Programu ADC w Czasie trwania Promocji.
 12. Uczestnicy Promocji mogą korzystać z przyznanego im Rabatu wielokrotnie w trakcie trwania Promocji.
 13. Uczestnicy Promocji nie są uprawnieni do zamiany Upustu na korzyść lub ekwiwalent pieniężny. Prawo do otrzymania rabatu nie może być przeniesione na inną osobę.
 14. Organizator ma prawo odmówić naliczenia rabatu w przypadku dokonania zakupu po zakończeniu trwania Promocji, jak również w przypadku niespełnienia Regulaminie.

III. Reklamacje

 1. Strona internetowa www.apart.pl oraz profile na portalach społecznościowych Facebook i Instagram Organizatora nie są otwartym kanałem dla reklamacji, zapytań i skarg dotyczących Promocji lub Organizatora. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń związanych z Promocją, uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje w zakresie Promocji na piśmie na adres pocztowy Apart Sp. z o.o. lub pocztą elektroniczną na adres 62-002 Suchy Las, Stara Droga 3.
 2. Nagłówek lub przedmiot reklamacji musi zawierać odniesienie do "Dołącz do ADC i uzyskaj dodatkowy rabat” oraz musi zawierać imię, nazwisko i adres uczestnika, a także konkretny powód reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzja w sprawie reklamacji, wydana przez Organizatora, jest ostateczna i wiążąca.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu czternastu (14) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnicy Promocji zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu reklamacji tym samym środkiem komunikacji (pocztowym lub elektronicznym), w którym złożyli reklamację.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają Regulaminowi. Każde wzięcie udziału w Promocji stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.
 2. Uczestnikom Promocji oprócz usługi promocyjnej przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom ochronę danych osobowych w oparciu o Politykę Prywatności w Grupie Apart opublikowanym na stronach internetowych www.apart.pl.
 4. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w części, w jakiej odnosi się do umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w przypadku:
  1. wystąpienia ważnych przyczyn natury technicznej i organizacyjnej, takich jak pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych, które mają wpływ na przeprowadzenie Promocji,
  2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile mają one bezpośrednie i obligatoryjne zastosowanie do przeprowadzenia Promocji,
  3. konieczności dostosowania Regulaminu do stanowisk orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych, jeżeli w treści tych stanowisk orzeczeń i decyzji wskazano obowiązek zmiany Regulaminu,
  4. przy czym zmiany Regulaminu nie będą: (i) powodowały konieczności dokonania przez Uczestnika zapłaty wynagrodzenia lub dodatkowych kwot, (ii) naruszały istoty zawartych umów.
 6. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestnika nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do Programu ADC Uczestnika powiadomienia o zmianie Regulaminu wraz z załączonym zaktualizowanym Regulaminem zamieszczonym w treści przesłanej do Uczestnika wiadomości e-mail.
 7. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w powiadomieniu, chyba że Uczestnik w terminie 14 dni od doręczenia zmienionego Regulaminu złoży na adres: info@apart.pl oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy świadczenie usługi elektronicznej.
 8. W celu uchylenia wątpliwości wskazuje się, że zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Uczestników.