Regulamin akcji

"Podwajamy rabaty dla klientów ADC"


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą „Podwajamy rabaty dla klientów ADC!” zwaną w dalszej części regulaminu „Akcją” jest Apart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056437, NIP: 7772611871, zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Akcji wykonuje Organizator.

 3. Akcja odbywa się w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej: „Regulaminem”) oraz obowiązujące przepisy prawa.

 4. Akcja obejmuje wszystkie towary znajdujące się w ofercie Organizatora, z wyłączeniem Prezentów jubilerskich oraz kart podarunkowych.

 5. Akcja odbywa się w terminie od dnia 01.05.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. (dalej: „Okres trwania Akcji”).

 6. Akcja jest skierowana do klientów salonów firmowych APART (lista salonów firmowych APART dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: www.apart.pl/swiat/salony) , będących jednocześnie uczestnikami programu Apart Diamond Club (zwanego dalej „Programem”) lub osób, które najpóźniej w dniu dokonania zakupu zostaną uczestnikami Programu w rozumieniu regulaminu Programu Apart Diamond Club oraz spełnili pozostałe wymagania opisane w niniejszym Regulaminie. Osoby te zwane są dalej zamiennie „Uczestnikami”. Regulamin programu Apart Diamond Club dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.apart.pl/swiat/adc/regulamin.

 7. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.

 8. Treść Regulaminu jest dostępna w czasie trwania Akcji w siedzibie Organizatora i salonach firmowych Apart oraz na stronie internetowej www.apart.pl.

II. UCZESTNICY AKCJI

 1. W Akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i spełniająca pozostałe warunki wskazane w Regulaminie.

 2. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty współpracujące przy realizacji Akcji, a także pracownicy salonów firmowych APART oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.

 3. Akcja polega na udzieleniu dodatkowego rabatu Uczestnikom, którzy w Okresie trwania Akcji dokonają jednorazowo zakupu więcej niż jednego produktu w salonie firmowym APART przy użyciu karty ADC o statusie Platinum lub Gold i spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w Regulaminie. Rabaty będą podwajane w zależności od rodzaju karty ADC jaką posiada Uczestnik, według poniższego zestawienia:
  1. Uczestnik posiadający kartę ADC Gold - otrzyma rabat w wysokości 5% na jeden najdroższy produkt spośród zakupionych produktów i rabat w wysokości 10% na drugi i każdy kolejny zakupiony produkt,
  2. Uczestnik posiadający kartę ADC Platinum - otrzyma rabat w wysokości 10% na jeden najdroższy produkt spośród zakupionych produktów i rabat w wysokości 20% na drugi i każdy kolejny zakupiony produkt.

 4. Rabaty udzielane są od ceny regularnej. Uczestnik nie może równocześnie skorzystać z rabatów udzielanych w ramach innych programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również z innych ofert promocyjnych, obowiązujących w salonach firmowych APART lub sklepie internetowym w Okresie trwania Akcji. W przypadku obowiązywania innych ofert lub zniżek w Okresie trwania Akcji, Uczestnik ma prawo wyboru, z której oferty lub zniżki chce skorzystać.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI

 1. Aby wziąć udział w Akcji należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:
  1. zapoznać się z Regulaminem Akcji,
  2. dokonać zakupu w salonie firmowym APART co najmniej dwóch (2) produktów oferowanych w cenie regularnej;
  3. najpóźniej w chwili dokonania zakupu produktów zostać uczestnikiem Programu Apart Diamond Club w rozumieniu regulaminu Programu, w tym w szczególności dokonać rejestracji Karty Apart Diamond Club zgodnie z zasadami regulaminu Programu.

 2. W Akcji mogą wziąć udział Uczestnicy będący w chwili dokonania zakupu produktów z oferty Apart, uczestnikami Programu w rozumieniu regulaminu Programu. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik jest zobowiązany do dokonania zakupu w salonie firmowym APART z przypisaną kartą ADC. W chwili dokonania zakupu otrzyma rabat na zasadach wskazanych w punkcie II. ust. 3 Regulaminu, co oznacza, że ceny regularne zakupionych produktów zostaną obniżone proporcjonalnie o odpowiednią kwotę wynikającą z obliczonego rabatu.

 3. Uczestnicy Akcji mogą się ubiegać o otrzymanie rabatu wielokrotnie do czasu zakończenia trwania Akcji.

 4. Uczestnikom Akcji nie przysługuje prawo wymiany rabatu na rzecz lub ekwiwalent pieniężny. Prawo do otrzymania rabatu nie może zostać przeniesione na inną osobę.

 5. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków skorzystania z Akcji.

 6. Wzięcie udziału w Akcji w rozumieniu punktu III. ust. 2 Regulaminu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

 7. Organizator ma prawo odmówić naliczenia rabatu w przypadku dokonania zakupu produktów w okresie innym niż Okres trwania Akcji, a także w przypadku niespełnienia warunków określonych w Regulaminie.

IV. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail info@apart.pl.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.

 3. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres:
  Apart sp. z o.o. ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las z dopiskiem „Podwajamy rabaty dla klientów ADC!”

 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli Organizatora. Decyzja w przedmiocie reklamacji, wydawana w imieniu Organizatora, jest ostateczna i wiążąca.

 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od daty ich doręczenia. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnicy Akcji zostaną powiadomieni niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

 6. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszyscy Uczestnicy Akcji podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Akcji stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.

 2. Uczestnikom Akcji oprócz usługi promocyjnej przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 3. Organizator zapewnia Uczestnikom ochronę danych osobowych w oparciu o Politykę Prywatności w Grupie Apart opublikowanym na stronach internetowych www.apart.pl.

 4. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.