REGULAMIN PROMOCJI

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem promocji marketingowej (zwanej dalej „Promocją") jest E-R2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców  prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000441930, NIP: 9721241916  (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Wszelkie czynności związane z realizacją Promocji będą wykonywane przez Organizatora.
 3. Promocja odbywa się na podstawie postanowień niniejszego regulaminu (zwanego dalej "Regulaminem") oraz obowiązujących przepisów prawa.  
 4. Promocja obejmuje wyłącznie towary oferowane przez Organizatora w ramach sklepu internetowego:  https://www.apart.pl/ (zwany dalej: „Sklepem internetowym”) w cenie regularnej, tj. ich cena nie została obniżona w ramach innych promocji lub wyprzedaży (zwane dalej „Produktami"). Z Promocji wyłączona jest sprzedaż kart upominkowych oraz bonów jubilerskich. 
 5. Promocja odbywa się w okresie od 1 marca  2021 r. od godz. 00:01 do 30 czerwca 2022 r. do godz. 23:59 (dalej: „Czas trwania Promocji") - decyduje data i godzina złożenia zamówienia w Sklepie internetowym. 
 6. Udział w Promocji  jest całkowicie dobrowolny.
 7. Do skorzystania z Promocji uprawnieni są wyłącznie posiadacze indywidualnego kodu rabatowego upoważniającego do rabatu (zwany dalej: „Kodem rabatowym”). Posiadaczami Kodu rabatowego są osoby należące do Klubu CCC prowadzonego przez CCC S.A. na zasadach wskazanych na stronie internetowej pod adresem: https://ccc.eu/pl/aplikacja-mobilna 
 8. Promocja polega na udzieleniu Uczestnikom rabatu na Produkty zakupione w Sklepie internetowym. „Rabat” oznacza możliwą do uzyskania przez Uczestnika Promocji, w ramach Promocji korzyść w postaci jednorazowego wykorzystania obniżenia ceny Produktu o kwotę 50 zł przy zakupie produktów na łączną kwotę minimum 500 zł. Rabat naliczany jest od łącznej ceny wszystkich zakupionych Produktów. Rabat ma charakter jednorazowy i nie podlega sumowaniu. 
 9. Uczestnik Promocji nie może równocześnie skorzystać z rabatów udzielanych u Organizatora, jak również z innych ofert promocyjnych, kart lub kodów rabatowych, obowiązujących w ramach Sklepu internetowego w Czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych ofert lub zniżek w Czasie trwania Promocji, Uczestnikowi zostaje przyznana  oferta najkorzystniejsza dla Uczestnika. 
 10. Treść Regulaminu jest dostępna w Czasie trwania Promocji na stronie internetowej https://www.apart.pl/.

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Udział w Promocji jest bezpłatny. W Promocji mogą brać udział  osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, dokonujące w Czasie trwania Promocji w Sklepie internetowym zakupu Produktów, a nadto spełniające warunki udziału w Promocji wskazane w Regulaminie. 
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest niezbędnym warunkiem udziału w Promocji, a tym samym uzyskania przewidzianych w nim Rabatów.   
 3. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu Promocji oraz ochrony praw innych Uczestników Promocji do skorzystania Promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości kupującego, czy też zgodności postępowania kupującego z niniejszym Regulaminem. Organizator może zwłaszcza zwrócić się do osoby, która dokonała zakupu, o podanie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania - dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej Promocji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, np.:
  1. dokonywanie zakupów w ramach Promocji w rzeczywistości w sposób sprzeczny z celem Promocji, np. przy użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody, lub
  2. prowadzenie działań, które mają na celu obejście Regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Promocji.
 5. W przypadku stwierdzenia, że zakupu dokonano z naruszeniem lub obejściem niniejszego Regulaminu, osoba, która dokonała zakupu może zostać wykluczona z udziału w Promocji, a zakup może zostać zrealizowany z pominięciem promocyjnych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie w okresie obowiązywania Promocji, zakupu w Sklepie internetowym Produktów, przy spełnieniu warunków i na zasadach opisanych w Regulaminie. Wzięcie udziału w  Promocji w rozumieniu rozdziału III Regulaminu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

 

III ZASADY PROMOCJI

 

 1. Promocja polega na udzielaniu Uczestnikom Rabatu przeznaczonego do jednorazowego wykorzystania, w wysokości 50 zł przy dokonaniu zakupu za minimum 500 zł.
 2. Rabat dotyczy ceny regularnej Produktu, czyli ceny nieprzecenionej i bez uwzględniania zniżki lub rabatu wynikających z innych akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 
 3. Uczestnik uaktywnia Rabat dodając wybrany Produkt z listy do Koszyka, a następnie zaznaczając opcję „Posiadam kod rabatowy”, a następnie wpisując Kod rabatowy w polu oznaczonym „Wpisz kod rabatowy”. Po wpisaniu poprawnego Kodu rabatowego oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „Użyj kodu” Uczestnikowi udzielany jest Rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej Produktu lub Produktów zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności, o czym informuje Organizator. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z Kodów rabatowych.
 4. Wartość Rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty zamieszczone w koszyku, łącznie dając 50 zł.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania Kodu rabatowego podczas zakupów w Sklepie internetowym. 
 6. Kody rabatowe nie sumują się.
 7. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przez Organizatora. 
 8. W przypadku zakupu przez Uczestnika Promocji Produktów w ramach Promocji w Sklepie internetowym ma on prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez jakiekolwiek przyczyny, na zasadach które zostały uregulowane zostały w regulaminie Sklepu internetowego https://www.apart.pl/swiat/zakupy-online/regulaminoraz przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami). W takim przypadku Uczestnik otrzymuje zwrot wartości Produktu widniejący na paragonie.
 9. Uczestnicy Promocji nie są uprawnieni do wymiany Rabatu na korzyść pieniężną lub ekwiwalent pieniężny. Prawo do otrzymania Rabatu nie może być przeniesione na inną osobę. 
 10. Organizator ma prawo odmówić naliczenia Rabatu w przypadku dokonania zakupu po zakończeniu Czasu trwania Promocji, jak również w przypadku niespełnienia warunków udziału w Promocji wskazanych w Regulaminie.

 

IV REKLAMACJE

 

 1. Strona internetowa www.apart.pl oraz profile na portalach społecznościowych Facebook i Instagram Organizatora nie są otwartym kanałem dla reklamacji, zapytań i skarg dotyczących Promocji lub Organizatora. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń związanych z Promocją, Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje w zakresie Promocji na piśmie na adres pocztowy: E-R2 sp. z o.o. SKA, 62-002 Suchy Las, ul. Stara Droga 3, lub pocztą elektroniczną: esklep@apart.pl. 
 2. Treść reklamacji musi zawierać imię, nazwisko i adres korespondencyjny uczestnika, a także konkretny powód reklamacji. 
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora na podstawie Regulaminu. 
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu czternastu (14) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnicy Promocji zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu reklamacji tym samym środkiem komunikacji (pocztowym lub elektronicznym) za pomocą którego złożyli reklamację.
 5. Niezależnie od przewidzianej procedury reklamacyjnej Uczestnik uprawniony jest do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 6. W przypadku gdy w zakupionym Produkcie zostanie ujawniona wada lub Produkt ten jest niepełnowartościowy sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów zgodnie z regulacjami wskazanymi w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego (rękojmia), a producent zgodnie z udzieloną gwarancją jakości. 

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają Regulaminowi. Każde wzięcie udziału w Promocji stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.
 2. Uczestnikom Promocji oprócz usługi promocyjnej przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 3. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019.847 t.j.).
 4. Organizator zapewnia Uczestnikom ochronę danych osobowych w oparciu o Politykę Prywatności w Grupie Apart opublikowaną na stronach internetowych www.apart.pl.
 5. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach prawidłowego przeprowadzenia Promocji, w tym realizacji umowy sprzedaży na warunkach w niej określonych, wystawienia dokumentów księgowych, rozpatrzenia reklamacji co do przebiegu Promocji.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi Promocji, uniemożliwia udział w Promocji. Uczestnikom Promocji udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i żądania usunięcia.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących przeprowadzenie Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
  2. zmiana sposobu przeprowadzenia Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznych (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
  3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczna przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  4. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosuje się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
  5. zaistnienie okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Organizatora lub Uczestników Promocji, którego nie można było przewidzieć w dacie organizowania Promocji np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki, wojna, nadzwyczajne oddziaływanie czynników atmosferycznych wywołujące skutki wpływające na możliwość realizacji Promocji.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku konieczności sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich. Inna zmiana zasad Promocji jest dopuszczalna, o ile zmiana Regulaminu nie będzie prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Promocji, w szczególności nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed taką zmianą. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani w taki sam sposób jak o wprowadzeniu Regulaminu (poprzez stronę internetową www.apart.pl). 
 9. W zakresie nieregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego właściwe ze względu na przedmiot Promocji, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.). Dodatkowo mają zastosowanie zapisy Regulaminu Sklepu internetowego (https://www.apart.pl/).