Regulamin konkursu

"Życzymy sobie"


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs) i Fundatorem nagród jest E-R2 sp. z o.o. S.K.A., ul. Powstańców Wielkopolskich nr 91, 62-002 Suchy Las, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000441930, o numerze NIP 9721241916, REGON 302293221, zwana dalej Organizatorem.
 2. Organizator w związku z przeprowadzeniem Konkursu informuje Uczestników, że:
  1. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie do Serwisu,
  2. Organizator i Uczestnicy (w przypadku korzystania z Serwisu) zobowiązani są przestrzegać przy organizacji Konkursu wszelkich regulacji Serwisu, a naruszenie regulacji Serwisu stanowi naruszenie warunków udziału w Konkursie,
  3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094 t.j. z dnia 26.11.2020 r.).
 3. Niniejszy regulamin:
  1. stosuje się wyłącznie w zakresie, który nie narusza bezwzględnie lub semiimperatywnie obowiązujących przepisów, a w przypadku, gdyby którekolwiek z zapisów okazał się niezgodny, w miejsce takiego zapisu stosuje się odpowiednie przepisy,
  2. określa przeprowadzenie Konkursu w sposób zupełny z zastrzeżeniem, iż sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Materiały inne niż Regulamin mają charakter informacyjny.
 4. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem", a po ogłoszeniu wyników i uznaniu za zwycięzcę Konkursu – „Laureatem”) przystępując do Konkursu powinna zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazany w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
 5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny, a Uczestnicy nie są zobowiązani z tytułu udziału w konkursie do żadnych świadczeń, z zastrzeżeniem postanowień § 4 i § 7.
 6. Organizator informuje niniejszym Uczestników, że wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w konkursie są następujące:
  1. co do współpracy z jego systemem teleinformatycznym: telefon osobisty z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną aplikacją Instagram oraz kontem w serwisie społecznościowym Instagram.
  2. co do współpracy z Serwisem – podane w Serwisie.
   Uczestnik przed wzięciem udziału w Konkursie powinien upewnić się, czy jego urządzenie lub system spełnia powyższe wymogi.
 7. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz ogólnodostępnej stronie internetowej www.fashion.apart.pl.

§2. MIEJSCE I CZAS TRWANIA

 1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w ramach serwisu internetowego Instagram, przy użyciu konta Organizatora w Serwisie Instagram www.instagram.com/bizuteriaapart. (dalej zwany „Serwisem”).
 2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 09.11.2021 godz. 12:00 do dnia 03.12.2021 r. godz. 23.59 (dalej „Okres obowiązywania”)
 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie w jego dowolnym momencie Okresu obowiązywania.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada miejsce stałego zamieszkania lub zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokonała akceptacji Regulaminu i wyraziła zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika, oraz:
   • na publikację Pracy konkursowej poprzez udostępnienie przez Organizatora na stronie internetowej www.fashion.apart.pl oraz Serwisie internetowym www.instagram.com/bizuteriaapart, Facebook, YouTube i innych stronach internetowych, w tym w połączeniu z Pracami Konkursowymi innych Uczestników w formie zmontowanego Video lub Zdjęcia wszystkich lub wybranych Prac Konkursowych (dalej Kompilacja),
   • na kontakt z Laureatem z pośrednictwem Serwisu,
   • udzieliła nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na publikację Pracy Konkursowej Uczestnika
  3. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. posiada jedno prawdziwe konto osobowe w serwisie internetowym Instagram,
  5. posiada adres poczty elektronicznej e-mail,
  6. po poinformowaniu Laureatów o zwycięstwie w Konkursie Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi adres poczty elektronicznej e-mail, a ponadto podać imię, nazwisko Laureata lub ewentualnie adres wysyłkowy Laureata, które będą służyć do przekazywania informacji związanych z Konkursem oraz do przekazania mu Nagrody,
  7. spełniła wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie,
  8. nie zachodzą wobec niej okoliczności wyłączające udział w Konkursie wskazane w Regulaminie.
  9. w przypadku, gdy na opublikowanej w Serwisie Pracy Konkursowej, znajdują się osoby trzecie, Uczestnik musi posiadać, zgodę tych osób na wykorzystanie wizerunku na potrzeby Konkursu (wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)dalej zwana „Uczestnikiem”.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (dzieci, rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, w szczególności niedopuszczalne jest tworzenie kont osobistych w serwisie z wykorzystaniem personaliów osób trzecich i dokonywanie zgłoszeń udziału w Konkursie w ich imieniu.
 4. Zadanie konkursowe zostanie ogłoszone na profilu Organizatora w Serwisie, ponadto na stronie internetowej www.apart.pl znajduje się informacja o Konkursie wraz z linkiem przekierowującym na stronę www.fashion.apart.pl, gdzie znajdują się dodatkowe informacje o Konkursie wraz z Regulaminem.
 5. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika:
  1. uprawnia Organizatora do wyłączenia uczestnika z Konkursu oraz,
  2. nie zobowiązuje Organizatora do przyznania jakiejkolwiek nagrody oraz,
  3. w razie przyznania Nagrody upoważnia Organizatora do żądania jej zwrotu.

§4. ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest dokonać następujących czynności:
  1. spełnić wymogi wskazane w Regulaminie
  2. opublikować w osobistej relacji (Instastories) lub w formie postu na profilu Uczestnika w Serwisie Instagram zdjęcie lub video wykonane z użyciem jednego z autorskich filtrów AR (augmented reality) Apart, znajdującego się na profilu Organizatora www.instagram.com/bizuteriaapart lub filtrów AR dostępnych w katalogu Serwisu Instagram wraz z bożonarodzeniowymi życzeniami dla rodziny lub znajomych (zwanych w Regulaminie „Pracą Konkursową”), z wykorzystaniem znacznika @bizuteriaapart oraz dodaniu hasztagu: #ŚwiętazApart21 w Okresie obwiązywania Konkursu, wskazanym w § 2 ust. 2 Regulaminu, dokonując w ten sposób zgłoszenia w Konkursie. Prace Konkursowe bez odpowiednich oznaczeń lub filtrów AR Apart lub Serwisu Instagram, nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu.
  3. po poinformowaniu Laureata o zwycięstwie w Konkursie Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi adres poczty elektronicznej e-mail, a ponadto podać imię, nazwisko i adres zamieszkania Laureata, które będą służyć do przekazywania informacji związanych z Konkursem oraz do przekazania mu Nagrody,
  4. wyrazić – poprzez akceptację Regulaminu – zgodę na:
   1. udostępnianie przez Organizatora na stronie www.fashion.apart.pl, orazna stronie http://www.instagram.com/bizuteriaapart/Pracy Konkursowej Uczestnika,
   2. dostęp do publicznych informacji udostępnionych na profilu Uczestnika w Serwisie oraz kontakt z Laureatem za Pośrednictwem Serwisu,
   3. udzielenie nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na publikację zdjęć Uczestnika.
 2. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na postanowienia Regulaminu, w tym zgody na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką oraz rozpowszechniania materiałów, na których ustalono i utrwalono jego wizerunek w celach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora poprzez wyświetlanie, wystawianie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranych, w szczególności na stronach internetowych, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych § 7.
 3. Uczestnik oświadcza również, iż wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony w ramach Konkursu wyrażają zgodę na takie wykorzystanie ich wizerunku, w tym na zgłoszenie zadania konkursowego oraz przekaże Organizatorowi zgodę tych osób, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 8)
 4. Praca Konkursowa nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, ani też niecenzuralnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub niezgodne z Regulaminem. Praca Konkursowa musi stanowić przejaw osobistej twórczości uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli Praca Konkursowa będzie naruszać prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa lub prawa do znaku towarowego, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną, będzie niestosowane, obraźliwe, wulgarne lub w inny sposób naruszać dobre obyczaje, uczucia religijne, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne, jak również Praca Konkursowa reklamujące konkurentów APART lub produkty konkurentów APART, jak również stanowiące grafikę lub kolaż, Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia takiego zgłoszenia i nieuwzględnienia w Konkursie.
 5. Uczestnik wyraża zgodę, aby Praca Konkursowa została przypisana do jego profilu Użytkownika w Serwisach oraz zostały podpisane jego nazwą Użytkownika.
 6. Uczestnik wyraża zgodę, na przekazywanie mu przez Organizatora informacji dotyczących Konkursu.
 7. Każdy Uczestnik może brać udział w Konkursie wielokrotnie, jednak Nagrodę, o której mowa w § 6 może otrzymać, tylko raz.
 8. Prace Konkursowe przesłane w Konkursie nie mogą być wcześniej wykorzystanymi w innych konkursach w tym poprzednich konkursach i akacjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora.

§5. ZASADY WYBORU LAUREATA

 1. Prace Konkursowe umieszczone w Serwisie, zostaną poddane bezstronnej ocenie przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową składającą się z trzech osób, stanowiących przedstawicieli Organizatora.
 2. Zadaniem Komisji konkursowej jest ocena Prac Konkursowych na podstawie subiektywnej opinii jej członków. Przy wyborze zwycięzcy Komisja konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria oceny: (I) oryginalność, (II) kreatywność, (III) pomysłowość, (IV) estetykę, (V) unikatowość, stanowiące o najciekawszym wykorzystaniu filtrów AR oraz życzeń świątecznych. Komisja konkursowa dokonuje oceny nie znając danych personalnych ich autorów. Zwycięzcą tygodnia zostanie autor Pracy Konkursowej najwyżej ocenionego przez Komisję konkursową.

§ 6 NAGRODY

 1. Laureatem Konkursu zostaje Uczestnik, którego najciekawsza Praca Konkursowa zostanie nagrodzona na podstawie decyzji podjętej przez Komisję Konkursową, w skład której wejdę: przewodniczący Komisji, wiceprzewodniczący Komisji / członek Komisji oraz sekretarz Komisji. Wybór Laureatów nastąpi większością głosów. Głosowanie jest tajne.
 2. Przy ocenie Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
  1. zgodność Pracy Konkursowej z tematem konkursu,
  2. pomysłowość i kreatywność.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do subiektywnej oceny nadesłanych Prac Konkursowych w celu wyłonienia Laureatów Konkursu.
 4. Organizator przyzna łącznie 53 nagrody.
 5. Jedną nagrodę stanowi jeden jednorazowy e-kod do wykorzystania na zakupy w e-sklepie www.apart.pl lub jedna karta podarunkowa do wykorzystania w sieci salonów Apart lub w e-sklepie na apart.pl (zwane łącznie dalej: „Nagrodą” lub „Nagrodami”), zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Nagroda główna – Organizator przyzna 3 Nagrody główne, każda z nich stanowiąca jedną kartę podarunkową o wartości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
  2. Wyróżnienie – Organizator przyzna 50 Nagród w ramach Wyróżnienia, każda z nich stanowi jeden jednorazowy e-kod o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).
 6. Jedna osoba może otrzymać jedną Nagrodę. Jeżeli Uczestnik będzie się kwalifikował do Nagrody w Konkursie więcej niż jeden raz, Organizator przyzna mu jedną Nagrodę, a druga Nagroda i kolejne zostaną przekazane kolejnej osobie na liście zwycięzców zgodnie ze sporządzonym raportem.
 7. Wygrana w konkursie korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. 2020.1426 t.j. z dnia 26.11.2020).
 8. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 9. Nagrody w postaci e-kodów na zakupy są znakami legitymacyjnymi upoważniającymi do zapłaty za zakup towarów w e-sklepie na apart.pl, zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie e-kodów, który jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://www.apart.pl/swiat/b2b/regulamin-prezentu-jubilerskiego
 10. Nagrody w postaci kart podarunkowych upoważniają do zapłaty za zakupy w sieci salonów Apart i w e-sklepie na apart.pl zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie karty podarunkowej, który jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://www.apart.pl/bizuteria/bony/regulamin-karty-podarunkowej.
 11. Nagrody w postacie e-kodów będą ważne do dnia 31 grudnia 2022r. Po upływie terminu ważności będą uważane za przeterminowane i nie będą honorowane. Data ważności przekazanych jednorazowych kodów nie podlega przedłużeniu.
 12. Nagrody główne w postaci kart podarunkowych będą ważne przez 36 miesięcy od daty ich wydania. Po upływie terminu ważności będą uważane za przeterminowane i nie będą honorowane. Data ważności przekazanych kart podarunkowych nie podlega przedłużeniu.
 13. Nagroda w postaci e-kodu może być wykorzystana tylko jednorazowo (jednokrotnie), a niewykorzystana przez Laureata część jednorazowego e-kodu traci moc.
 14. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 15. Organem nadzorującym przebieg Konkursu, a w tym wyłącznie uprawnionym do przyznania Nagród, jest Komisja konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem. Komisja konkursowa zostanie powołana z dniem rozpoczęcia Konkursu.

§7. PRAWA AUTORSKIE

 1. W przypadku, gdy przesłana przez Uczestnika Praca Konkursowa spełniać będzie kryteria utworu w rozumieniu ustawy z dnia 09 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Utwór”) Uczestnik zgłaszając się do Konkursu i zamieszczając Prace Konkursowe oświadcza, iż przysługują mu pełne prawa autorskie do Utworu, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze, z uwzględnieniem autorskich filtrów AR Organizatora. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążona prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń oraz że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 2. Uczestnik z chwilą przystąpienia do Konkursu oświadcza, że udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do opublikowanej przez niego Pracy Konkursowej w dowolnym celu, w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora w zakresie jego utrwalania i zwielokrotniania drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie; wydawania (publikowania) i rozpowszechniania we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób; wprowadzania do pamięci komputera i sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie; wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu oraz publicznego udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej, wprowadzanie i udostępnianie w sieci Internet, intranet i innych sieciach komputerowych, udostępnianie na stronach internetowych, wydania w prasie, w tym internetowej, w dowolnych portalach, serwisach, vortalach, na dowolnych stronach internetowych, w postaci insertów na wszelkich znanych nośnikach, itp., w tym portalach społecznościowych, w szczególności Instagram, Facebook, YouTube, Zamawiającego i podmiotów z nim powiązanych.
 3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. zadań konkursowych na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form, w tym w formie Kompilacji z Pracami Konkursowymi innych Uczestników (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik Konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw.
 4. Uczestnik upoważnia Organizatora do anonimowego rozpowszechniania Pracy Konkursowej bez ich podpisania imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
 5. Uczestnik konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem przysługujących im praw lub dóbr, w tym w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych.

§8. OGŁASZANIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRÓD

 1. Lista zwycięzców Konkursu będzie dostępna na stronach internetowych fashion.apart.pl, oraz www.instagram.com/bizuteriaapart, która zostanie opublikowana w dniu 8 grudnia 2021
 2. Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie w Konkursie dnia 8 grudnia 2021 r. w taki sam sposób w jaki brali w nim udział – poprzez Serwis społecznościowy Instagram. Organizator zobowiązuje się do wysłania wiadomości prywatnej do Laureatów Konkursu za pośrednictwem serwisu. Jeżeli Laureat nie odpowie na wiadomość w przeciągu 12 godzin od jej wysłania, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody kolejnej osobie na liście zwycięzców zgodnie ze sporządzonym raportem.
 3. Wydanie Wyróżnień następuje poprzez wysłanie ich do Laureata drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany przez Laureata. Wydanie Nagrody głównej następuję poprzez wysłanie jej do Laureata na adres wysyłkowy podany przez Laureata.
 4. Nagroda w postaci jednorazowego e-kodu zostanie wysłana Laureatowi na jego adres e-mail. Laureat jest zobowiązany jest podać Organizatorowi adres e-mail, na który ma zostać przesłana Nagroda w postacie e-kodu. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania Nagrody kolejnej osobie wybranej przez Komisję Konkursową w razie nieprzesłania wszystkich niezbędnych informacji do odebrania Nagrody w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 5. Nagroda główna zostanie wysłana przez Organizatora na wskazany przez Laureata adres wysyłkowy w ciągu 7 dni od daty podania adresu wysyłkowego przez Laureata. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania Nagrody kolejnej osobie wybranej przez Komisję Konkursową w razie nieprzesłania wszystkich niezbędnych informacji do odebrania Nagrody w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 6. Wszelkie informacje związane z odbiorem Nagród do Laureatów zostaną przesłane za pośrednictwem Serwisów lub pocztą elektroniczną na adres, który został przez nich podany.
 7. Dane Laureata w zakresie jego imienia i nazwiska oraz pseudonimu zostaną opublikowane na stronie internetowej fashion.apart.pl oraz na profilu społecznościowym Organizatora – na Instagramie.

§9. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom, w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Podstawę reklamacji stanowi naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno być złożone pocztą elektroniczną na adres Organizatora esklep@apart.pl lub dostarczone na piśmie na adres Organizatora E-R2 sp. z o.o. S.K.A., ul. Powstańców Wielkopolskich nr 91, 62-002 Suchy Las i powinno zawierać: dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację, jego adres, datę i miejsce zdarzenia, adres uczestnika, rodzaj konkursu, treść żądania.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika, w zależności od sposobu jej wniesienia, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne Uczestnik i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń na drodze postepowania sądowego.

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Strony zgodnie ustalają, że każda z nich ponosi odpowiedzialność:
  1. za własne urządzenia oraz systemy teleinformatyczne z których korzysta przy udziale w Konkursie, także ich ustawienia oraz nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia i systemy drugiej Strony, a w tym za korzystanie z tych urządzeń i systemów przez osoby nieuprawnione,
  2. za podmioty, którymi posługuje się przy udziale w Konkursie, w tym podmioty przesyłające dane i nie ponosi odpowiedzialności za podmioty, którymi posługuje się druga strona, w tym za podmioty przesyłające dane drugiej Strony,
 2. Organizator zobowiązuje się względem Uczestnika korzystać przy Konkursie wyłącznie z podmiotów, które zawodowo dokonują danego rodzaju czynności.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody, wyrządzonej Organizatorowi, w przypadku, gdy oświadczenie, o których mowa § 3 ust. 1 pkt 8 okaże się nieprawdziwe w całości lub w części.
 4. Uczestnik zobowiązuje się, w przypadku wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich przysługującym im do opublikowanej przez Uczestnika Pracy konkursowej, niezwłocznie przystąpi do sprawy w miejsce Organizatora lub przystąpi po stronie Organizatora, jako interwenient uboczny. Ponadto, Uczestnik zwróci Organizatorowi wszelkie wydatki związane z ewentualnym postepowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego oraz koszty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu. W przypadku wystąpienie przez osobę trzecią z roszczeniami, o których mowa w niniejszym ustępie Organizator obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Uczestnika na podany przez Uczestnika adres i wezwać do udziału w sprawie.

§11. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Organizator tj. E-R2 sp. z o.o. S.K.A., ul. Powstańców Wielkopolskich nr 91, 62-002 Suchy Las.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy spółkami z Grupy Apart (dalej jako „Grupa”) na podstawie umowy o współadministrowanie. Oprócz Organizatora w skład spółek z Grupy wchodzą:
  • Apart sp. z o.o., ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las;
  • R2 Center sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las;
  • R2 INVESTMENT sp. z o. o. sp.k., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las;
  • R2 INVESTMENT sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las;
  • APART Czech Republic s.r.o., Vavrečkova 7074,760 01 Zlín, República Checa;
 3. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik może kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych wysyłają wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@apart.pl
 4. Dane osobowe uczestników będą chronione oraz przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z udziałem w Konkursie tj.:
  1. w celu organizacji i realizacji Konkursu tj. w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, czyli realizacji umowy w tym zakresie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym wyłonienia Laureatów, poinformowania o wynikach Konkursu, przyznania nagród w konkursie, wysłania nagród konkursowych oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji;
  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na dochodzeniu lub zabezpieczeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze m.in. jako fundatorze nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe).
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu tj. przez okres do zakończenia Konkursu wskazany w Regulaminie, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora – do czasu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku przetwarzania danych w celu wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych – przez okres wskazanych w odpowiednich przepisach prawa.
 7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Niezależnie od powyższego, Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych może skutkować w zależności od przypadku niemożnością wzięcia udziału w Konkursie, niemożnością realizacji wysyłki nagród.
 10. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zrealizowania Konkursu wobec takiego Uczestnika i niemożność przekazania mu nagrody.
 11. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem, przetwarzające je na zlecenie Organizatora m.in. dostawcom usług informatycznych w tym obsługującym systemy informatyczne Organizatora, agencjom marketingowym wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu oraz podmiotom doręczającym Laureatom nagrody takim jak operatorzy pocztowi lub kurierzy.
 12. Uczestnik, publikując w związku z Konkursem jakiekolwiek Prace Konkursowe z wizerunkiem osoby trzeciej lub inne dane osoby trzeciej każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę tej osoby na ich publikację oraz przekazanie danych Organizatorowi.
 13. Dane udostępnione przez Uczestników nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 14. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestnika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 03.11.2021 r.
 2. Organizator, niezależnie od postanowień Regulaminu, zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z ważnych przyczyn, którymi może być w szczególności:
  • usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu,
  • usprawnienie zasad prowadzenia Konkursu,
  • zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu,
  • zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na Regulamin
 3. Zmiana Regulaminu nie może dotyczyć podstawowych zobowiązań organizatora, w tym w szczególności zobowiązania do wydania Nagrody, nie może też wpływać na prawa Uczestników nabyte przed zmianą Regulaminu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani w taki sam sposób jak o wprowadzeniu Regulaminu (poprzez stronę internetową www.fashion.apart.pl oraz na stronie Organizatora prowadzonej w Serwisie).

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Życzymy sobie”

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU


Ja, niżej podpisany/a ….………………………………..zamieszkały/a………..………………………………………………………………, legitymujący/a się dowodem osobistym o serii i nr: ……………………………….., PESEL:…………………………. udzielam, nieodpłatnie ……………., nieodwołalnego prawa wykorzystywania oraz publikowania, przez Organizatora Konkursu „Życzymy sobie”, którym jest E-R2 sp. z o.o. S.K.A., ul. Powstańców Wielkopolskich nr 91, 62-002 Suchy Las, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000441930- mojego wizerunku, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką oraz rozpowszechniania materiałów, na których ustalono i utrwalono jego wizerunek w celach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora poprzez wyświetlanie, wystawianie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranych na stronach internetowych oraz w Serwisie Instagram, Facebook oraz YouTube. Wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. Ponadto oświadczam, że w przyszłości nie będę rościł sobie żadnych praw względem E-R2 sp. z o.o. S.K.A., w związku z utrwaleniem i wykorzystaniem mojego wizerunku