Regulamin konkursu

„Wielki konkurs wakacyjny Apart!”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) i Fundatorem nagród jest E-R2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Powstańców Wielkopolskich nr 91, 62-002 Suchy Las, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000441930, o numerze NIP 9721241916, REGON 302293221, zwana dalej Organizatorem.
 2. Organizator w związku z przeprowadzeniem Konkursu informuje Uczestników, że:
  1. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu,
  2. Organizator i Uczestnicy (w przypadku korzystania z Serwisu) zobowiązani są przestrzegać przy organizacji Konkursu wszelkich regulacji Serwisu, a naruszenie regulacji Serwisu stanowi naruszenie warunków udziału w Konkursie,
  3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.).
 3. Niniejszy regulamin:
  1. stosuje się wyłącznie w zakresie, który nie narusza bezwzględnie lub semiimperatywnie obowiązujących przepisów, a w przypadku, gdyby którekolwiek z zapisów okazał się niezgodny, w miejsce takiego zapisu stosuje się obowiązujące przepisy prawa,
  2. określa przeprowadzenie Konkursu w sposób zupełny z zastrzeżeniem, iż sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Materiały inne niż Regulamin mają charakter informacyjny.
 4. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem", a po ogłoszeniu wyników i uznania za zwycięzcę Konkursu – „Laureatem”) przystępując do Konkursu powinna zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazany w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
 5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny, a Uczestnicy nie są zobowiązani z tytułu udziału w konkursie do żadnych świadczeń, z zastrzeżeniem postanowień § 4 i § 6.
 6. Organizator informuje niniejszym Uczestników, że wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w konkursie są następujące:
  1. co do współpracy z jego systemem teleinformatycznym: telefon osobisty z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną aplikacjami Facebook  i Instagram oraz konto w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram,
  2. co do współpracy z Serwisem  – podane w regulaminie danego Serwisu.
  3. Uczestnik przed wzięciem udziału w Konkursie winien upewnić się, czy jego urządzenie lub system spełnia powyższe wymogi.

§2. MIEJSCE I CZAS TRWANIA

 1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu – ogólnodostępnych stron internetowych o adresach www.apart.pl i fashion.apart.pl (dalej: „strony internetowe”) oraz w ramach serwisów internetowych Facebook i Instagram (dalej: „Serwisy”), pod adresem @bizuteriaapart, www.instagram.com/bizuteriaapart oraz www.facebook.com/BizuteriaApart.
 2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 28.06.2020 od 12.00 do 31.08.2020 do 23.59.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie w dowolnym okresie jego obowiązywania.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada miejsce stałego zamieszkania lub zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
  3. jest osobą pełnoletnią i posiada nieograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  4. posiada konto w Serwisach,
  5. posiada adres poczty elektronicznej e-mail i poinformuje Organizatora o tym adresie przy zgłoszeniu do Konkursu,
  6. spełniła wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie,
  7. nie zachodzą wobec niej okoliczności wyłączające udział w Konkursie wskazane w Regulaminie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (dzieci, rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
 3. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika:
  1. uprawnia Organizatora do wyłączenia uczestnika z Konkursu oraz
  2. nie zobowiązuje Organizatora do przyznania jakiejkolwiek nagrody oraz
  3. w razie przyznania Nagrody upoważnia Organizatora do żądania jej zwrotu.

§4. ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest dokonać następujących czynności:
  1. zapoznać się z treścią i zaakceptować Regulamin w sposób określony na stronach internetowych,
  2. zamieścić zdjęcie przedstawiające Uczestnika z biżuterią lub zegarkiem z oferty Apart (dalej: „zdjęcie”) w jednym z Serwisów z wykorzystaniem znacznika składającego się ze słowa “ WielkiKonkursApart poprzedzonego znakiem “#”, oraz „bizuteriaapart” i poprzedzony znakiem “@”, a także opisaniem dlaczego biżuteria lub zegarek z oferty Apart jest najlepszym wyborem do letnich stylizacji. w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 Regulaminu, dokonując w ten sposób zgłoszenia w Konkursie,
  3. spełnić wymogi wskazane w Regulaminie,
  4. po poinformowaniu Laureatów o zwycięstwie w Konkursie Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi adres poczty elektronicznej e-mail, a ponadto podać imię, nazwisko Laureata, które będą służyć do przekazywania informacji związanych z Konkursem oraz do przekazania mu Nagrody,
  5. wyrazić – poprzez akceptację Regulaminu – zgodę na :
 2. Uczestnik przystępując do Konkursu, zobowiązuje się wyrazić zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką oraz rozpowszechniania materiałów, na których ustalono i utrwalono jego wizerunek w celach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora poprzez wyświetlanie, wystawianie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym na stronie internetowej oraz w Serwisach takich jak facebook, instagram, twitter.
 3. Uczestnik oświadcza również, iż wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony w ramach Konkursu wyrażają zgodę na takie wykorzystanie ich wizerunku, w tym na zgłoszenie zadania konkursowego,
 4. Zdjęcia naruszające przepisy prawa lub sprzeczne z dobrymi obyczajami lub niezgodne z Regulaminem oraz niespełniające wymogów, w tym w szczególności stanowiące kolaż lub grafikę nie będą uwzględniane w Konkursie,
 5. Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia zostały przypisane do jego profilu użytkownika w Serwisach oraz zostały podpisane jego nazwą Użytkownika,
 6. Uczestnik może dodać więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe.

§5. NAGRODY

 1. Laureatem Konkursu zostaje Uczestnik, którego najpiękniejsze zdjęcie wraz z najciekawszym opisem zostanie nagrodzone na podstawie decyzji podjętej przez Komisję Konkursową, w skład której wejdę: przewodniczący Komisji, wiceprzewodniczący Komisji / członek Komisji oraz sekretarz Komisji. Wybór Laureatów nastąpi większością głosów.
 2. Organizator przyzna 100 nagród.
 3. Jedną nagrodę stanowi jeden kod do wykorzystania na zakupy w e-sklepie www.apart.pl o wartości 500,00 zł (zwana dalej: „Nagrodą”).
 4. Jedna osoba może otrzymać jedną Nagrodę. Jeżeli Uczestnik będzie się kwalifikował do Nagrody w Konkursie więcej niż jeden raz, Organizator przyzna mu jedną Nagrodę, a druga Nagroda i kolejne zostaną przekazane kolejnej osobie na liście zwycięzców zgodnie ze sporządzonym raportem.
 5. Wygrana w konkursie korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. z 2016, poz. 2032 ze zm.).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania Nagrody kolejnej osobie wybranej przez Komisję Konkursową w razie nieprzesłania wszystkich niezbędnych informacji do odebrania Nagrody w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu.
 7. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 9. Organem nadzorującym przebieg Konkursu, a w tym wyłącznie uprawnionym do przyznania Nagród, jest Komisja konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem. Komisja konkursowa zostanie powołana z dniem rozpoczęcia Konkursu.

§6. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu i zamieszczając zdjęcia oświadcza, iż są one jego autorstwa.
 2. Uczestnik konkursu oświadcza, iż zamieszczone przez niego zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych zadań konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążona prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń oraz że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne, wielokrotne, nieograniczone terytorialnie i czasowo, wykorzystywanie z opublikowanego przez niego zadania konkursowego, w tym w szczególności zdjęcia w zakresie jego utrwalania i zwielokrotniania drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie; wydawania (publikowania) i rozpowszechniania we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób; wprowadzania do pamięci komputera i sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie; wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu oraz publicznego udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej.
 5. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. zadań konkursowych na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik Konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne, bezterminowe korzystanie przez Organizatora Konkursu z zamieszczonych przez Uczestników zdjęć, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do Konkursu.
 7. Uczestnik upoważnia Organizatora do anonimowego rozpowszechniania zdjęć bez ich podpisania imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
 8. Uczestnik konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem przysługujących im praw lub dóbr, w tym w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych.

§7. OGŁASZANIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRÓD

 1. Lista zwycięzców Konkursu będzie dostępna na stronach internetowych www.apart.pl i fashion.apart.pl oraz w ramach Serwisów.
 2. Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie w Konkursie dnia 04.09.2020 r. w taki sam sposób w jaki brali w nim udział – poprzez Serwisy społecznościowe Instagram lub Facebook. Organizator zobowiązuje się do wysłania wiadomości prywatnej do Laureatów Konkursu. Jeżeli Laureat nie odpowie na wiadomość w przeciągu 12 godzin od jej wysłania, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody kolejnej osobie na liście zwycięzców zgodnie ze sporządzonym raportem.
 3. Wszelkie informacje związane z odbiorem Nagród do Laureatów zostaną przesłane za pośrednictwem Serwisów lub pocztą elektroniczną na adres, który został przez nich podany.
 4. Wydanie Nagrody głównej następuje poprzez wysłanie jej do Laureata drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany przez Laureata.
 5. Dane Laureata w zakresie jego imienia i nazwiska, pseudonimu oraz nazwy miasta, w którym jest zameldowany (w którym zamieszkuje) zostaną opublikowane na stronie internetowej www.apart.pl, fashion.apart.pl oraz na profilach społecznościowych Organizatora – na Instagramie, na Facebooku.

§8. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom. Podstawę reklamacji stanowi naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno być złożone pocztą elektroniczną na adres Organizatora esklep@apart.pl lub dostarczone na piśmie na adres Organizatora E-R2 Sp. z o.o. S.K.A., ul. Powstańców Wielkopolskich nr 91, 62-002 Suchy Las i powinno zawierać: dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację, jego adres, datę i miejsce zdarzenia, adres uczestnika, rodzaj konkursu, treść żądania.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Strony zgodnie ustalają, że każda z nich ponosi odpowiedzialność:
  1. za własne urządzenia oraz systemy teleinformatyczne z których korzysta przy udziale w Konkursie, także ich ustawienia oraz nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia i systemy drugiej Strony, a w tym za korzystanie z tych urządzeń i systemów przez osoby nieuprawnione,
  2. za podmioty, którymi posługuje się przy udziale w Konkursie, w tym podmioty przesyłające dane i nie ponosi odpowiedzialności za podmioty, którymi posługuje się druga strona, w tym za  podmioty przesyłające dane drugiej Strony.
 2. Organizator zobowiązuje się względem Uczestnika korzystać przy Konkursie wyłącznie z podmiotów, które zawodowo dokonują danego rodzaju czynności.

§10. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Organizator tj. E-R2 Sp. z o.o. S.K.A., ul. Powstańców Wielkopolskich nr 91, 62-002 Suchy Las.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy spółkami z Grupy Apart (dalej jako „Grupa”) na podstawie umowy o współadministrowanie. Oprócz Organizatora w skład spółek z Grupy wchodzą:
  • Apart sp. z o.o. ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las;
  • E-R2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las;
  • E-R2 sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las;
  • R2 Center sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las;
  • APART Czech Republic s.r.o., Zarámí 4422, código postal 760 01 Zlín, República Checa;
  • APART IBERIA, S.L. Calle Agustín de Foxá, 25, BJ PTA 11, 28036 Madrid, España.
 3. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik może kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych wysyłają wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@apart.pl.
 4. Dane osobowe uczestników będą chronione oraz przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z udziałem w Konkursie tj.:
  1. w celu organizacji i realizacji Konkursu tj. w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, czyli realizacji umowy w tym zakresie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym wyłonienia Laureatów, poinformowania o wynikach Konkursu, przyznania nagród w konkursie, wysłania nagród konkursowych oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na dochodzeniu lub zabezpieczeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze m.in. jako fundatorze nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe).
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu  tj. przez okres do zakończenia Konkursu wskazany w Regulaminie, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora – do czasu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku przetwarzania danych w celu wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych – przez okres wskazanych w odpowiednich przepisach prawa.
 7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Niezależnie od powyższego, Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych może skutkować w zależności od przypadku niemożnością wzięcia udziału w Konkursie, niemożnością realizacji wysyłki nagród.
 10. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zrealizowania Konkursu wobec takiego Uczestnika i niemożność przekazania mu nagrody.
 11. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem, przetwarzające je na zlecenie Organizatora m.in. dostawcom usług informatycznych w tym obsługującym systemy informatyczne Organizatora, agencjom marketingowym wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu oraz podmiotom doręczającym Laureatom nagrody takim jak operatorzy pocztowi lub kurierzy.
 12. Uczestnik, publikując w związku z Konkursem jakiekolwiek zdjęcia z wizerunkiem osoby trzeciej lub inne dane osoby trzeciej każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę tej osoby na ich publikację oraz przekazanie danych Organizatorowi.
 13. Dane udostępnione przez Uczestników nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 14. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestnika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Regulamin w zmienionej wersji może obowiązywać w stosunku do osób, które wezmą udział w Konkursie po wprowadzeniu zmian. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani w taki sam sposób jak o wprowadzeniu Regulaminu (poprzez strony internetowe www.apart.pl i fashion.apart.pl).