Regulamin Karty Upominkowej APART

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania przedpłaconej Karty Upominkowej.

I.  Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
Karta Upominkowa – elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Salonach APART lub Sklepie internetowym APART w zakresie ustalonego limitu kwotowego.
Wydawca – Apart sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie 62-002 przy ul. Stara Droga 3, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000056437, posiadająca NIP: 7772611871 oraz kapitał zakładowy w wysokości 20.040.000,00 złotych.
Użytkownik - każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty Upominkowej.
Salony APART – salony sprzedaży Wydawcy na terenie Polski, których lista dostępna jest na stronach internetowych w domenie apart.pl.
Sklep internetowy APART – platforma sprzedażowa oferująca Towary Wydawcy, dostępna na stronach internetowych w domenie apart.pl prowadzona przez E-R2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 91, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000441930, posiadająca NIP: 9721241916 oraz kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN.
Towary – produkty oferowane do sprzedaży w Salonach APART  oraz w Sklepie internetowym APART.
Aktywacja – proces aktywowania środków pieniężnych na Karcie Upominkowej następujący w chwili dokonania zakupu Karty Upominkowej w Salonie APART albo w chwili jej rejestracji online w przypadku dokonania zakupu Karty Upominkowej w Sklepie internetowym APART.
Kod Aktywacyjny – ciąg znaków służący do aktywacji Karty Upominkowej w przypadku zakupu Karty Upominkowej w Sklepie internetowym APART.
Transakcja – operacja dokonana przy użyciu Karty Upominkowej, polegająca na wymianie całości lub części kwoty dostępnej na Karcie Upominkowej na Towary oferowane przez Wydawcę lub podmioty z nim powiązane, przez co dochodzi do pomniejszego kwoty dostępnej na Karcie Upominkowej o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika Towarów oraz ewentualnego przypisania do Karty Upominkowej nowej Wartości do wykorzystania.
 
II. Nabycie i wydanie Karty Upominkowej

1.    Karta Upominkowa może zostać nabyta w Salonie APART lub w Sklepie internetowym APART.
2.    Użytkownik ma możliwość zakupu Karty Upominkowej na wybraną kwotę nie mniejszą niż 100 zł i nie większą niż 5000 zł.
3.    Karta Upominkowa wydawana jest Użytkownikowi na plastikowym nośniku. Użytkownik nie ma możliwości żądania zwiększenia wartości Karty Upominkowej na nośniku, który został już wydany ponad początkowo opłaconą i niewykorzystaną wartość.
4.    Zapłata za Kartę Upominkową może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez Wydawcę bądź poprzez płatności elektroniczne udostępnione w ramach Sklepu internetowego APART. Przy zakupie Karty Upominkowej w Sklepie internetowym APART wyłącza się możliwość płatności przy odbiorze. Płatność za Kartę Upominkową nie może być dokonana przy użyciu innej Kart Upominkowej.  
5.    Karta Upominkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
6.    Karta Upominkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części, a opłacona wartość Karty Upominkowej nie podlegają oprocentowaniu.
7.    Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, Karta Upominkowa zakupiona w Salonach APART nie podlega zwrotom, a Karta Upominkowa zakupiona w Sklepie internetowym APART podlega zwrotowi na zasadach opisanych w regulaminie Sklepu internetowego APART.
8.    Wydawca nie wydaje duplikatów Karty Upominkowej.

III. Użytkowanie Karty Upominkowej

1.    Karta Upominkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów Towarów w Salonach APART, Sklepie internetowym APART oraz w wybranych salonach firmowych APART na terenie Czech, których lista dostępna jest na stronach internetowych w domenie apart.pl do wysokości jej wartości.
2.    Użytkownik może korzystać z Karty Upominkowej natychmiast, od momentu jej Aktywacji, tj. zakupu Karty Upominkowej w Salonie APART albo aktywowania Karty Upominkowej zakupionej za pośrednictwem Sklepu internetowego APART za pomocą Kodu Aktywacyjnego w dowolnym czasie, ale nie później niż 12 miesięcy od jej zakupu.
3.    Termin ważności Karty Upominkowej wynosi 12 miesięcy od daty jej nabycia od Wydawcy.
4.    Karta Upominkowa zakupiona w Sklepie internetowym APART powinna zostać aktywowana elektronicznie przez Użytkownika poprzez wpisanie Kodu Aktywacyjnego w wyznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej udostępnionej przez Wydawcę. Wydawca prześle do Użytkownika na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) link do strony internetowej, na której należy dokonać Aktywacji.
5.    Przy realizacji Karty Upominkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty Upominkowej. Pozostała, niewykorzystana wartość Karty Upominkowej, pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty Upominkowej.
6.    W przypadku gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Karcie Upominkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub kartą płatniczą/kredytową.
7.    Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą Upominkową w przypadku braku środków na Karcie Upominkowej, upływu terminu ważności Karty Upominkowej, czy też przejściowych technicznych możliwości realizacji płatności Kartą Upominkową (np. braku odczytu Karty Upominkowej na skutek uszkodzenia jej nośnika).
8.    Karta Upominkowa jest kartą na okaziciela i może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.
9.    Użytkownik ma prawo do sprawdzenia aktualnej wysokości wartości Karty Upominkowej do wykorzystania, bezpośrednio w Salonach APART lub elektronicznie poprzez dostęp do Konta w Sklepie internetowym APART.
10.    W zakresie realizacji Karty Upominkowej w wybranych salonach firmowych Apart na terenie Czech kwota na nich wskazana przeliczana jest ze złotówek na daną walutę zgodnie z opublikowanym średnim kursem NBP dla danej waluty w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji Karty Upominkowej.
11.    Karta Upominkowa po upływie terminu jej ważności, przestaje być aktywna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Upominkowej pozostaną na niej niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika.
12.    Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Upominkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe, które zostały utracone bądź, których nośnik, po przekazaniu Użytkownikowi, został uszkodzony lub zniszczony z przyczyn innych niż leżące po stronie Wydawcy.  W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia nośnika Karty Upominkowej, o których mowa powyżej Karta Upominkowa nie podlega odtworzeniu.

IV. Zwrot Towarów zakupionych za pomocą Karty Upominkowej

1.    W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru, zakupionego za pomocą Karty Upominkowej, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu reklamowanego Towaru w postaci Karty Upominkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe w gotówce bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy.
2.    Dokonując zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie internetowym APART z użyciem Karty Upominkowej, Użytkownik otrzyma zwrot równowartości zapłaconej ceny w postaci Karty Upominkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe przelewem na konto. W tym przypadku warunkiem zwrotu ceny Towaru zakupionego z użyciem Karty Upominkowej jest uprzednie podanie numeru konta, na które niniejszy zwrot ma zostać dokonany.

V. Ochrona Danych Osobowych

1.    Wydawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób wskazanych przez Użytkowników.
2.    Dane osobowe są przetwarzane przez Wydawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Wydawcy  w zakresie: wydawania Kart Upominkowych wykonywania i obsługi transakcji z wykorzystaniem Kart Upominkowych, prowadzenia komunikacji z Użytkownikami oraz rozpatrywania reklamacji, a także w zakresie archiwizacji i ewidencji prowadzonych działań.
3.    Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) umowy sprzedaży Karty Upominkowej, b) ochrony interesów posiadacza Karty Upominkowej (w tym doręczenie Karty Upominkowej, obsługa komunikacji, rozpatrzenie reklamacji), lub c) uzasadnionego interesu Wydawcy (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Użytkowników– wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
4.    Podanie Wydawcy danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zakupu Karty Upominkowej za pośrednictwem Sklepu internetowego APART, jej skutecznym doręczeniem i dokonaniem aktywacji.
5.    Na podstawie zawartej umowy o współadministrowanie, dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy Sprzedającym a spółkami powiązanymi ze Sprzedającym, tj.:
a)    E-R2 sp. z o.o. S.K.A., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las;
b)    E-R2 sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las;
c)    R2 Center sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las.
6.    Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz spółek wskazanych w punkcie 5 powyżej, odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów, a także dostawcę systemu informatycznego niezbędnego do poprawnego funkcjonowania Kart Upominkowych, obsługę posprzedażną (np. rozstrzyganie reklamacji, ewidencjonowanie zakupu do celów programu lojalnościowego) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedającego, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
7.    Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Sprzedającego dostawą Produktów nabywanych w Sklepie internetowym APART.
8.    Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji czynność niezbędnych do zakupu Kart Upominkowych przez Użytkowników oraz pozostałych czynności wskazanych w Regulaminie. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Wydawcy (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).
9.    Wydawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.    Dane osobowe dotyczące Użytkowników oraz innych osób, których dane zgłosił Użytkownik, są chronione przez Wydawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
11.    W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie www.apart.pl/swiat/informacje/polityka-prywatnosci.

VI. Reklamacje

1.    Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Karty Upominkowej lub uszkodzenia Karty Upominkowej powstałego przed jej zakupem bądź w trakcie akceptowania Karty Upominkowej przez Wydawcę.
2.    Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Apart.pl lub w formie poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres Wydawcy bądź złożyć w Salonie APART.
3.    Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.  
4.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Wydawca zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5.    Wydawca rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji Wydawca powiadomi o tym Użytkownika podając powody tej decyzji.
6.    Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7.    W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Upominkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłowe używanie Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty Upominkowej.
8.    W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wydawca programu wyda Użytkownikowi nową Kartę Upominkową o wartości stanowiącej równowartość środków zgromadzonych na reklamowanej Karcie Upominkowej. Okres ważności Karty Upominkowej będzie co najmniej równy okresowi ważności obowiązującemu dla reklamowanej Karty Upominkowej.  
9.    Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
a)    może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
b)    może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie
c)    postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
d)    może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
e)    może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

VII.  Postanowienia końcowe

1.    Treść Regulaminu jest dostępna w Salonach APART, w siedzibie Wydawcy oraz na stronie internetowej Sklepu Internetowego APART.
2.    W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Wydawca poinformuje o tym Uczestników na stronach Sklepu Internetowego APART. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Wydawcę, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Uczestników mogą nastąpić w terminie krótszym.
3.    W zakresie spraw związanych ze Sklepem internetowym APART, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego Apart.pl, którego każdorazowo aktualna treść dostępna jest na stronach internetowych w domenie apart.pl.
4.    W razie niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.