Regulamin Programu Apart Diamond Club

 

I. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin Programu Apart Diamond Club (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym  (dalej „Program ADC”) skierowanym do Klientów autoryzowanych salonów sprzedaży Apart, których aktualna lista dostępna jest na stronie internetowej apart.pl (dalej „Salony Apart”) oraz sklepu internetowego Apart.pl bądź w innym sklepie internetowym prowadzonym przez spółkę powiązaną z Organizatorem, dla którego dopuszczono możliwość powiązania z uczestnictwem w Programie ADC (dalej „Sklep Apart.pl”).
2.    Organizatorem Programu ADC jest Apart sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Stara Droga 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056437, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 20.040.000 złotych oraz NIP: 7772611871  (dalej „Organizator”).
3.    Udział w Programie ADC jest dobrowolny.
4.    Dowodem uczestnictwa w Programie ADC jest wystawiona przez Organizatora i doręczona Uczestnikowi karta Programu ADC (dalej zwana „Kartą”). Karta stanowi własność Wystawcy i może być wykorzystywana wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez Regulamin.

 

II. Uczestnictwo w Programie ADC

1.    Uczestnikiem Programu ADC (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która: (i) spełnia warunki niniejszego Regulaminu, (ii) dokona zakupu w Salonie lub Sklepie Apart.pl, (iii) zaakceptuje treść Regulaminu (iv) złoży Organizatorowi wypełniony formularz zgłoszeniowy, (v) oraz otrzyma Kartę.
2.    Zgłoszenie chęci przystąpienia do Programu ADC następuje poprzez doręczenie Organizatorowi wypełnionego formularza zgłoszeniowego bezpośrednio w salonie sprzedaży Apart, drogą korespondencji na adres Organizatora bądź poprzez zgłoszenie elektroniczne na stronach internetowych Sklepu Apart.pl lub poprzez wypełnienie danych w aplikacji mobilnej Apart Diamond Club (dalej: „Aplikacja mobilna ADC”).
3.    Formularze zgłoszeniowe rozpatrywane są w terminie:

a)    21 dni od dnia doręczenia formularza złożonego w Salonie Apart bądź wysłanego na adres Organizatora,
b)    3 dni robocze od dnia wysłania formularza elektronicznego zgodnie z instrukcją dostępną w Sklepie Apart.pl lub za pośrednictwem Aplikacji mobilnej ADC.

4.    Formularze zgłoszeniowe, które nie zostały doręczone Organizatorowi, są nieczytelne, zawierają nieprawdziwe lub niekompletne dane, nie zostały odpowiednio podpisane lub naruszają zasady Regulaminu bądź przepisy prawa, nie stanowią - do czasu usunięcia niezgodności - podstawy do uczestniczenia w Programie ADC.
5.    W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy spełnia wymogi Regulaminu wówczas Karta zgłoszona przez Uczestnika staje się Kartą zarejestrowaną.

 

III. Karta

1.    Karta, opatrzona jest indywidualnym numerem i potwierdza uprawnienie Uczestnika do udziału w Programie ADC, od chwili jej rejestracji do chwili zablokowania. Karta jest wydawana przez Organizatora, według jego wzoru bez możliwości dokonania zmian, w statusie podstawowym (pozwalającym zbierać punkty), w wersji Gold Card (Złota Karta) albo Platinum Card (Platynowa Karta), które pozwalają korzystać z przywilejów określonych w Rozdziale V. Z chwilą zarejestrowania Uczestnika, przypisana do niego Karta w formularzu zgłoszeniowym staje się kartą zarejestrowaną.
2.    Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
3.    Do Karty przypisane jest konto Uczestnika w systemie Organizatora (dalej „Konto”), na którym rejestrowane są punkty otrzymywane w ramach korzystania z Karty.
4.    Karta jest ważna na czas nieoznaczony, nie dłużej jednak niż czas uczestnictwa Uczestnika w Programie ADC. Karta jest niezbywalna, ani nie może być udostępniana przez Uczestnika innym osobom niż wymienionym w ust. 7 poniżej.
5.    Udział w Programie ADC i świadczenia na rzecz Uczestników mają charakter osobisty. Z Karty mogą korzystać: Uczestnik, małżonek Uczestnika, jego wstępni i zstępni do drugiego stopnia w linii prostej. Uczestnik zobowiązuje się zapoznać osoby, o których mowa powyżej i którym będzie udostępniana Karta, z Regulaminem.
6.    Karta może być wykorzystywana do zakupów w ramach Sklepu Apart.pl po połączeniu jej z kontem założonym w Sklepie Apart.pl bądź podanym w trakcie dokonywania zakupu w miejscu do tego przeznaczonym.
7.    W przypadku śmierci Uczestnika Karta może zostać przepisana przez Organizatora na jedną z osób wskazanej w ust. 5, na wniosek tej osoby.
8.    Wyłączona jest możliwość korzystania z Karty, która nie została zarejestrowana albo została zablokowana.
9.    Blokada Karty następuje w związku z:

1)    rezygnacją Uczestnika z udziału w Programie ADC;
2)    wydaniem nowej Karty;
3)    wykluczeniem przez Organizatora Uczestnika z Programu ADC na skutek naruszenia Regulaminu;
4)    zakończeniem Programu ADC przez Organizatora (z zachowaniem zasad, o których mowa w Rozdziale VI poniżej).

10.    W przypadku utraty bądź uszkodzenia Karty, Uczestnik może złożyć w Salonie wniosek o wydanie duplikatu Karty. Wydanie duplikatu Karty w wersji Platinum Card (Platynowa Karta) następuje w ciągu  21 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku poprzez przesłanie jej na adres Uczestnika wskazany we wniosku. W przypadku Karty w wersji Gold Card (Złota Karta), wydanie duplikatu Karty następuje w Salonie w dniu złożenia wniosku.

 

IV. Punkty

1.    Z tytułu korzystania z Karty podczas zakupów przypisywane są do Konta punkty:

a)    1 punkt - za każde pełne 1 zł brutto wartości definitywnie dokonanego zakupu (punkty transakcyjne). Przez definitywne dokonanie zakupu rozumie się zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży w Salonie Apart, a w przypadku zakupu w Sklepie Apart.pl zawarcie, wykonanie umowy sprzedaży na odległość oraz brak odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa;
b)    w wysokości i na zasadach odrębnie określonej przez Organizatora, w tym w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora (punkty premiowe)
c)    w przypadku dokonania zakupów w Salonie Apart na terenie Hiszpanii – za każde pełne 1 EUR brutto wartości definitywnie dokonane zakupy przypisywanych zostanie 5 punktów,
d)    w przypadku dokonania zakupów w Salonie Apart na terenie Czech – za każde pełne 5 CZK brutto wartości definitywnie dokonanego zakupu przypisany zostanie 1 punkt.

2.    Jeżeli Karta została zarejestrowana, punkty zgromadzone w ramach przypisanego do niej Konta określają status Karty na:

a) Gold Card (Złota Karta) – uzyskuje się poprzez dokonanie zakupów na łączną kwotę co najmniej 500 złotych lub zebranie przez Uczestnika co najmniej 500 punktów,
b) Platinum Card (Platynowa Karta) uzyskuje się poprzez dokonanie zakupów na łączną kwotę co najmniej 5.000 złotych lub zebranie przez Uczestnika co najmniej 5000 punktów.

3.    Osoby, które w ciągu jednego roku poprzedzającego zgłoszenie do Programu ADC dokonywały zakupów w Salonach Apart bądź w Sklepie Apart.pl mogą w trakcie składania formularza zgłoszeniowego dołączyć kopie paragonu lub paragonów potwierdzających dokonanie zakupu, o ile zakupy te nie zostały już uprzednio przypisane do określonej Karty.
4.    Punkty doliczane będą do Konta w ciągu 14 dni od daty dokonania zapłaty za zakupy, nie wcześniej niż po zarejestrowaniu Karty.
5.    Punkty nie podlegają zbyciu bądź wymianie na środki rzeczowe bądź pieniężne.

 

V. Przywileje

1. Udział w Programie ADC zapewnia Uczestnikowi w zależności od statusu uczestnictwa wskazane poniżej przywileje:

1) posiadacze statusu Gold Card (Złota Karta) otrzymują:

a)    rabat w wysokości 5% przy każdym zakupie dowolnego produktu w Salonie Apart i Sklepie Apart.pl,
b)    rabat w wysokości 5% na wszystkie czynności serwisowe wobec zegarków wykonywane w Centralnym Serwisie Zegarków Apart. Lista marek serwisowanych zegarków przez w Centralnym Serwisie Zegarków Apart jest dostępna w Salonach Apart,
c)    bezpłatne czyszczenie biżuterii złotej z brylantami oraz platynowej z brylantami w ciągu dwóch lat od daty dokonania zakupu,
d)    bezpłatny przegląd - ekspertyzę zegarków mechanicznych w okresie 5 lat od daty dokonania zakupu, co obejmuje sprawdzenie poprawności wszystkich funkcji zegarka, stanu mechanizmu, dokładności chodu, test szczelności (nie częściej niż raz w roku) – przegląd nie obejmuje usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
e)    bezpłatną wymianę baterii w zegarkach w okresie trwania ich gwarancji,
f)    bezpłatne czyszczenie bransolety w myjce ultradźwiękowej w okresie 3 lat od daty zakupu (nie częściej niż raz w roku),
g)    bezpłatne jednorazowe polerowanie/satynowanie zegarka (koperty/bransolety) w okresie trwania jego gwarancji, w zegarkach o cenie zakupu powyżej 2000 PLN, jeżeli pozwalają na to warunki techniczne (zegarek stalowy, bez połączeń satynowano-polerowanych itp.) oraz w zakresie, w jakim pozwala na to stan zegarka (niemożliwe są do spolerowania głębokie rysy, ślady uderzeń itp.),
h)    bezpłatne grawerowanie na deklu zegarków przy zakupie zegarka o cenie zakupu minimum 2.000 PLN, jeśli pozwalają na to warunki techniczne wyrobów,
i)    otrzymywanie informacji na temat nowości w Salonach Apart i Sklepie Apart.pl.

2) posiadacze statusu Platinum Card (Platynowa Karta) otrzymują:

a)    przywileje określone w ust. 1 pkt 1 lit. c - i,
b)    rabat w wysokości 10% przy każdym zakupie dowolnego produktu w Salonie Apart i Sklepie Apart.pl,
c)    rabat w wysokości 10 % na wszystkie czynności serwisowe wobec zegarków wykonywane w Centralnym Serwisie Zegarków Apart. Lista marek serwisowanych zegarków przez w Centralnym Serwisie Zegarków Apart jest dostępna w Salonach Apart,
d)    bezpłatne powiększanie i pomniejszanie pierścionków złotych z brylantami, jeżeli pozwalają na to cechy konstrukcyjne wyrobu,

3) Przywileje w postaci usług wiążą się wyłącznie z produktami nabytymi w Salonach Apart lub Sklepie Apart.pl.

4) Przywileje dotyczące zegarków obejmują marki zegarków, których lista marek dostępna jest w Salonach Apart. Przywilejami nie są objęte zegarki zakupione jako "towar niepełnowartościowy".
5) Przywileje nie dotyczą zakupu bonów jubilerskich. Zasady udzielania rabatów na bony jubilerskie określa Regulamin "Prezenty Jubilerskie", dostępny na stronie internetowej www.apart.pl.
6) Przywileje ze statusów uczestnictwa Gold Card (Złota Karta) i Platinum Card (Platynowa Karta), w szczególności rabaty, nie podlegają sumowaniu.

2. Skorzystanie z Przywileju następuje po uprzednim okazaniu w Salonie Apart Karty w celu jej wczytania do systemu bądź połączenie jej numeru z kontem w Sklepie Apart.pl bądź zgłoszeniem jej numeru w odpowiednim miejscu w toku dokonywania zakupów w Sklepie Apart.pl.

3. Przywileje:

1) nie podlegają wymieniane na ekwiwalent pieniężny ani inne świadczenia,
2) nie podlegają przeniesieniu lub zbyciu na osoby trzecie,
3) nie podlegają łączeniu z innymi promocjami, a w razie takiej promocji Uczestnik dokonuje wyboru czy korzysta z promocji czy z Przywileju. W szczególności, jeżeli cena towarów wydawanych Uczestnikowi przy uwzględnieniu Przywileju, jest w chwili tego wydania z jakichkolwiek przyczyn obniżona, wobec wcześniejszej ceny tego towaru, a w tym w związku z akcjami promocyjnymi lub wyprzedażą, aktualną cenę brutto takich towarów, według których następuje wydanie ich Uczestnikowi, korzystającemu z przywileju, stanowi cena sprzed tej obniżki.

 

VI. Rezygnacja, wykluczenie oraz zakończenie Programu ADC

1.    Udział w Programie ADC jest dobrowolny a Uczestnik może w każdym czasie i bez wskazania przyczyny złożyć Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie ADC bez terminu wypowiedzenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w Programie ADC
2.    Złożenie oświadczenia o rezygnacji może nastąpić w każdej zgodnej z przepisami prawa formie, w tym w formie w jakiej Uczestnik przystąpił do Programu ADC.
3.    Rezygnacja przez Uczestnika z Programu ADC skutkuje blokadą Karty oraz likwidacją Konta Uczestnika.
4.    Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika może skutkować jego wykluczeniem z udziału w Programie ADC i brakiem dalszej możliwości korzystania z Karty, w tym gromadzenia punktów i korzystania z przywilejów oraz likwidacją Konta. O fakcie wykluczenia z Programu ADC Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Organizatora.
5.    Organizator może zakończyć Program ADC. W takim przypadku, Organizator, z odpowiednim wyprzedzeniem, zawiadomi Uczestników, o planowanym terminie zakończenia Programu ADC. Z upływem terminu zakończenia Programu ADC (jeśli dotychczasowy Program ADC nie zostanie zastąpiony nowym analogicznym lub podobnym programem) następuje: blokada wszystkich wydanych Kart oraz likwidacja wszystkich Kont, w tym brak możliwości gromadzenia punktów oraz korzystania z Przywilejów.

 

VII. Dane osobowe

1.    Udział w Programie ADC oznacza, że podane przez Uczestnika dane osobowe, a także dane dotyczące dokonanych transakcji w ramach Programu ADC, będą przetwarzane przez Organizatora, w celach związanych z Programem ADC (wskazanym w pkt 7 poniżej) oraz ich przetwarzania na potrzeby marketingowo-promocyjne, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu ADC jest Organizator.
3.    Dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy spółkami z Grupy Apart na podstawie umowy o współadministrowanie. Oprócz Organizatora w skład spółek z Grupy Apart wchodzą: R2 Center sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las; E-R2 sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las; E-R2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las, Apart Czech Republic s.r.o. siedzibą w Zlinie, Zarámí 4422, Zlín,.Apart Iberia S.L. z siedzibą w Madrycie, c / Agustin de Foxa 25 loc. 11 28032 Madryt.
4.    Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Grupy Apart, odpowiedzialne za obsługę serwisu internetowego apart.pl oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz Grupy Apart (np. firmy świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
5.    Dane osobowe przetwarzane są w celu uczestniczenia w Programie ADC, przydzielania i naliczania punktów i umożliwiania korzystania z przywilejów, łączenie Kart z kontem Uczestnika w Sklepie Apart.pl (jeśli Uczestnik posiada takie konto), dostarczania Kart Uczestnikowi, zachowywania historii zakupów przypisanych do danej Karty, udzielania rabatów oraz wysyłania im informacji o ofertach specjalnych.
6.    Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: zaakceptowania przez Uczestnika Regulaminu w ramach przystąpienia do Programu ADC, na podstawie zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w celach otrzymywania oferty handlowej lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).
7.    Zakres zgody na przetwarzanie danych osobowych – zależnie od zaznaczonych pól na formularzu – obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej. W każdym momencie przysługuje Uczestnikowi prawo do wycofania takiej zgody.
8.    Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Programie ADC (korzystanie z niektórych funkcji Programu ADC i statusów może być bez danych faktycznie niemożliwe).
9.    Dane osobowe są przechowywane przez okres udziału w Programie ADC. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne Organizatora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Organizatora).
10.    Organizator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.    Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Organizatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
12.    Organizator zapewnia Uczestnikom ochronę danych osobowych w oparciu o Politykę Prywatności w Grupie Apart opublikowanym na stronach internetowych www.apart.pl.

 

VIII. Reklamacje

1.    Reklamacje dotyczące Programu ADC należy składać do Organizatora na piśmie na adres pocztowy Organizatora lub inny dopuszczalny prawem sposób.
2.    Organizator rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformuje Uczestnika o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres wskazany przez Uczestnika.

 

IX. Postanowienia końcowe

1.    Treść Regulaminu jest dostępna dla w Salonach Apart, w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.apart.pl.
2.    W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Organizator  poinformuje o tym Uczestników na stronach Apart.pl. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Uczestników mogą nastąpić w terminie krótszym.
3.    W razie niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

 

Regulamin obowiązujący do 2020-03-29 pobierz w PDF