Regulamin Programu Apart Diamond Club

 

I. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin Programu Apart Diamond Club (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym  (dalej „Program ADC”) skierowanym do Klientów autoryzowanych salonów sprzedaży Apart, których aktualna lista dostępna jest na stronie internetowej apart.pl (dalej „Salony Apart”) oraz sklepu internetowego Apart.pl bądź w innym sklepie internetowym prowadzonym przez spółkę powiązaną z Organizatorem, dla którego dopuszczono możliwość powiązania z uczestnictwem w Programie ADC (dalej „Sklep Apart.pl”).
2.    Organizatorem Programu ADC jest Apart sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Stara Droga 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056437, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 20.040.000 złotych oraz NIP: 7772611871  (dalej „Organizator”).
3.    Udział w Programie ADC jest dobrowolny.
4.    Dowodem uczestnictwa w Programie ADC jest wystawiona przez Organizatora karta Programu ADC (dalej zwana „Kartą”). Karta może być wykorzystywana wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez Regulamin.

 

II. Uczestnictwo w Programie ADC

1.    Uczestnikiem Programu ADC (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która: (i) spełnia warunki niniejszego Regulaminu, (ii) zaakceptuje treść Regulaminu (iii) złoży Organizatorowi wypełniony formularz zgłoszeniowy, (iv) oraz otrzyma Kartę w formie Karty fizycznej lub Karty elektronicznej dostępnej za pośrednictwem systemu Organizatora (dalej: „Konto”) oraz w ramach aplikacji mobilnej Apart Diamond Club (dalej: „Aplikacja mobilna ADC”).
2.    Zgłoszenie chęci przystąpienia do Programu ADC następuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronach internetowych Sklepu Apart.pl lub poprzez wypełnienie danych w Aplikacji mobilnej ADC. Uczestnik ma możliwość wypełnienia formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej w wybranym Salonie Apart korzystając z pomocy pracownika Salonu Apart, który przeprowadzi Uczestnika przez proces wypełnienia formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej.
3.    Formularze zgłoszeniowe rozpatrywane są w terminie do 3 dni roboczych od dnia wysłania formularza elektronicznego zgodnie z instrukcją dostępną w Sklepie Apart.pl lub za pośrednictwem Aplikacji mobilnej ADC.

4.    Formularze zgłoszeniowe, które zawierają nieprawdziwe lub niekompletne dane lub naruszają zasady Regulaminu bądź przepisy prawa, nie stanowią - do czasu usunięcia niezgodności - podstawy do uczestniczenia w Programie ADC.
5.    W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy spełnia wymogi Regulaminu wówczas Karta zgłoszona przez Uczestnika staje się Kartą zarejestrowaną.
6. Po pozytywnym rozpatrzeniu formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzymuje dostęp do Konta, na którym rejestrowane są punkty otrzymywane w ramach korzystania z Karty oraz zostaje mu przydzielona Karta w formie elektronicznej, dostępna dla Uczestnika za pośrednictwem Konta oraz po zainstalowaniu i zalogowaniu się do Aplikacji mobilnej ADC na zasadach wskazanych w regulaminie Aplikacji mobilnej ADC, który jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.apart.pl/swiat/app/regulamin.
7.     Utworzenie Konta jest równoznaczne z utworzeniem konta w Sklepie Apart.pl po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu Sklepu Apart.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.apart.pl/swiat/zakupy-online/regulamin.
8.     W przypadku przystąpienia do Programu ADC poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Salonie Apart korzystając z pomocy pracownika z Salonu Apart, o czym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik ma możliwość otrzymania Karty w formie fizycznej. Karta w formie fizycznej przekazywana jest Uczestnikowi tylko na jego wyraźną prośbę w Salonach Apart przed przystąpieniem do Programu ADC i dokonaniem jej rejestracji.

 

III. Karta

1.    Karta jest kartą elektroniczną w ramach Konta Uczestnika oraz Aplikacji mobilnej ADC i opatrzona jest indywidualnym numerem i potwierdza uprawnienie Uczestnika do udziału w Programie ADC od chwili jej rejestracji do chwili zablokowania. Istnieją trzy statusy Karty: Karta w statusie podstawowym (pozwalającym zbierać punkty), Karta o statusie Gold Card (Złota Karta) albo Karta o statusie Platinum Card (Platynowa Karta), które pozwalają korzystać z przywilejów określonych w Rozdziale V. Z chwilą zarejestrowania Uczestnika, przypisana do niego Karta w formularzu zgłoszeniowym staje się kartą zarejestrowaną.
2.    Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
3.    Do Karty przypisany jest unikalny numer służący do założenia Konta w ramach Programu ADC w systemie Organizatora, na którym rejestrowane są punkty otrzymywane w ramach korzystania z Karty.
4.    Karta jest ważna na czas nieoznaczony, nie dłużej jednak niż czas uczestnictwa Uczestnika w Programie ADC. Karta jest niezbywalna, ani nie może być udostępniana przez Uczestnika innym osobom, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7 poniżej.
5.    Udział w Programie ADC i świadczenia na rzecz Uczestników mają charakter osobisty. Z Karty w formie fizycznej mogą korzystać: Uczestnik, małżonek Uczestnika, jego wstępni i zstępni do drugiego stopnia w linii prostej. Uczestnik zobowiązuje się zapoznać osoby, o których mowa powyżej i którym będzie udostępniana Karta, z Regulaminem.
6.    Karta może być wykorzystywana do zakupów w ramach Sklepu Apart.pl po wybraniu opcji przystąpienia do Programu ADC i zarejestrowaniu Karty na zasadach wskazanych w punkcie II Regulaminu.
7.    W przypadku śmierci Uczestnika Karta może zostać przepisana przez Organizatora na jedną z osób wskazanej w ust. 5, na wniosek tej osoby.
8.    Wyłączona jest możliwość korzystania z Karty, która nie została zarejestrowana albo została zablokowana.
9.    Blokada Karty następuje w związku z:

1)    rezygnacją Uczestnika z udziału w Programie ADC;
2)    wydaniem nowej Karty;
3)    wykluczeniem przez Organizatora Uczestnika z Programu ADC na skutek naruszenia Regulaminu;
4)    zakończeniem Programu ADC przez Organizatora (z zachowaniem zasad, o których mowa w Rozdziale VI poniżej).

10.    W przypadku utraty bądź uszkodzenia Karty w formie karty fizycznej, Uczestnik może złożyć w Salonie wniosek o wydanie duplikatu Karty w formie karty fizycznej. Wydanie duplikatu Karty w wersji Platinum Card (Platynowa Karta) następuje w ciągu  21 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku poprzez przesłanie jej na adres Uczestnika wskazany we wniosku. W przypadku Karty w wersji Gold Card (Złota Karta), wydanie duplikatu Karty następuje w Salonie w dniu złożenia wniosku. Uczestnik może korzystać z Karty w ramach Konta lub Aplikacji mobilnej ADC przez cały okres oczekiwania na otrzymanie duplikatu fizycznej formy Karty.

 

IV. Punkty

1.    Z tytułu korzystania z Karty podczas zakupów przypisywane są do Konta punkty:

a)    1 punkt - za każde pełne 1 zł brutto wartości definitywnie dokonanego zakupu (punkty transakcyjne).
b)    w przypadku dokonania zakupów w Salonie Apart na terenie Hiszpanii – za każde pełne 1 EUR brutto wartości definitywnie dokonane zakupy przypisywanych zostanie 5 punktów;
c)    w przypadku dokonania zakupów w Salonie Apart na terenie Czech – za każde pełne 5 CZK brutto wartości definitywnie dokonanego zakupu przypisany zostanie 1 punkt.
d)    przez definitywne dokonanie zakupu rozumie się zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży w Salonie Apart, a w przypadku zakupu w Sklepie Apart.pl zawarcie, wykonanie umowy sprzedaży na odległość oraz brak odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa;
e)    w wysokości i na zasadach odrębnie określonej przez Organizatora, w tym w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora (punkty premiowe).

2.    Jeżeli Karta została zarejestrowana, punkty zgromadzone w ramach przypisanego do niej Konta określają status Karty na:

a)     Gold Card (Złota Karta) – uzyskuje się poprzez dokonanie zakupów na łączną kwotę co najmniej 500 złotych lub zebranie przez Uczestnika co najmniej 500 punktów,
b)     Platinum Card (Platynowa Karta) uzyskuje się poprzez dokonanie zakupów na łączną kwotę co najmniej 5.000 złotych lub zebranie przez Uczestnika co najmniej 5000 punktów.

3.    Osoby, które w ciągu jednego roku poprzedzającego zgłoszenie do Programu ADC dokonywały zakupów w Salonach Apart bądź w Sklepie Apart.pl mogą w trakcie składania formularza zgłoszeniowego dołączyć kopie paragonu lub paragonów potwierdzających dokonanie zakupu, o ile zakupy te nie zostały już uprzednio przypisane do określonej Karty.
4.    Punkty doliczane będą do Konta w ciągu 14 dni od daty dokonania zapłaty za zakupy, nie wcześniej niż po zarejestrowaniu Karty.
5.    Punkty nie podlegają zbyciu bądź wymianie na środki rzeczowe bądź pieniężne.

 

V. Przywileje

1. Udział w Programie ADC zapewnia Uczestnikowi w zależności od statusu uczestnictwa wskazane poniżej przywileje:

1)     posiadacze statusu Gold Card (Złota Karta) otrzymują:

a)    rabat w wysokości 5% przy każdym zakupie dowolnego produktu w Salonie Apart i Sklepie Apart.pl,
b)    rabat w wysokości 5% na wszystkie czynności serwisowe wobec zegarków wykonywane w Centralnym Serwisie Zegarków Apart. Lista marek serwisowanych zegarków przez w Centralnym Serwisie Zegarków Apart jest dostępna w Salonach Apart,
c)    bezpłatne czyszczenie biżuterii złotej z brylantami oraz platynowej z brylantami w ciągu dwóch lat od daty dokonania zakupu,
d)    bezpłatny przegląd - ekspertyzę zegarków mechanicznych w okresie 5 lat od daty dokonania zakupu, co obejmuje sprawdzenie poprawności wszystkich funkcji zegarka, stanu mechanizmu, dokładności chodu, test szczelności (nie częściej niż raz w roku) – przegląd nie obejmuje usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
e)    bezpłatną wymianę baterii w zegarkach w okresie trwania ich gwarancji,
f)    bezpłatne czyszczenie bransolety w myjce ultradźwiękowej w okresie 3 lat od daty zakupu (nie częściej niż raz w roku),
g)    bezpłatne jednorazowe polerowanie/satynowanie zegarka (koperty/bransolety) w okresie trwania jego gwarancji, w zegarkach o cenie zakupu powyżej 2000 PLN, jeżeli pozwalają na to warunki techniczne (zegarek stalowy, bez połączeń satynowano-polerowanych itp.) oraz w zakresie, w jakim pozwala na to stan zegarka (niemożliwe są do spolerowania głębokie rysy, ślady uderzeń itp.),
h)    bezpłatne grawerowanie na deklu zegarków przy zakupie zegarka o cenie zakupu minimum 2.000 PLN, jeśli pozwalają na to warunki techniczne wyrobów,
i)    otrzymywanie informacji na temat nowości w Salonach Apart i Sklepie Apart.pl.

2)     posiadacze statusu Platinum Card (Platynowa Karta) otrzymują:

a)    przywileje określone w ust. 1 pkt 1 lit. c - i,
b)    rabat w wysokości 10% przy każdym zakupie dowolnego produktu w Salonie Apart i Sklepie Apart.pl,
c)    rabat w wysokości 10 % na wszystkie czynności serwisowe wobec zegarków wykonywane w Centralnym Serwisie Zegarków Apart. Lista marek serwisowanych zegarków przez w Centralnym Serwisie Zegarków Apart jest dostępna w Salonach Apart,
d)    bezpłatne powiększanie i pomniejszanie pierścionków złotych z brylantami, jeżeli pozwalają na to cechy konstrukcyjne wyrobu,

3)     Przywileje w postaci usług wiążą się wyłącznie z produktami nabytymi w Salonach Apart lub Sklepie Apart.pl.

4)     Przywileje dotyczące zegarków obejmują marki zegarków, których lista marek dostępna jest w Salonach Apart. Przywilejami nie są objęte zegarki zakupione jako "towar niepełnowartościowy".
5)     Przywileje nie dotyczą zakupu bonów jubilerskich. Zasady udzielania rabatów na bony jubilerskie określa Regulamin "Prezenty Jubilerskie", dostępny na stronie internetowej www.apart.pl.
6)     Przywileje ze statusów uczestnictwa Gold Card (Złota Karta) i Platinum Card (Platynowa Karta), w szczególności rabaty, nie podlegają sumowaniu.

2. Skorzystanie z Przywileju następuje po uprzednim okazaniu w Salonie Apart Karty w celu jej wczytania do systemu bądź po podaniu jej numeru. Skorzystanie z Przywileju w trakcie zakupów dokonywanych w Sklepie Apart.pl następuje po dokonaniu rejestracji Karty i zalogowaniu się do Konta na zasadach wskazanych w punkcie II Regulaminu.

3. Przywileje:

1)     nie podlegają wymieniane na ekwiwalent pieniężny ani inne świadczenia,
2)     nie podlegają przeniesieniu lub zbyciu na osoby trzecie,
3)     nie dotyczą zakupu Kart upominkowych lub Prezentów jubilerskich,
4)     nie podlegają łączeniu z innymi promocjami, a w razie takiej promocji Uczestnik dokonuje wyboru czy korzysta z promocji czy z Przywileju. W szczególności, jeżeli cena towarów wydawanych Uczestnikowi przy uwzględnieniu Przywileju, jest w chwili tego wydania z jakichkolwiek przyczyn obniżona, wobec wcześniejszej ceny tego towaru, a w tym w związku z akcjami promocyjnymi lub wyprzedażą, aktualną cenę brutto takich towarów, według których następuje wydanie ich Uczestnikowi, korzystającemu z przywileju, stanowi cena sprzed tej obniżki.

 

VI. Rezygnacja, wykluczenie oraz zakończenie Programu ADC

1.    Udział w Programie ADC jest dobrowolny a Uczestnik może w każdym czasie i bez wskazania przyczyny złożyć Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie ADC bez terminu wypowiedzenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w Programie ADC
2.    Złożenie oświadczenia o rezygnacji może nastąpić w każdej zgodnej z przepisami prawa formie, w tym w formie w jakiej Uczestnik przystąpił do Programu ADC.
3.    Rezygnacja przez Uczestnika z Programu ADC skutkuje blokadą Karty oraz likwidacją Konta Uczestnika.
4.    Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika może skutkować jego wykluczeniem z udziału w Programie ADC i brakiem dalszej możliwości korzystania z Karty, w tym gromadzenia punktów i korzystania z przywilejów oraz likwidacją Konta. O fakcie wykluczenia z Programu ADC Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Organizatora.
5.    Organizator może zakończyć Program ADC. W takim przypadku, Organizator, z odpowiednim wyprzedzeniem, zawiadomi Uczestników, o planowanym terminie zakończenia Programu ADC. Z upływem terminu zakończenia Programu ADC (jeśli dotychczasowy Program ADC nie zostanie zastąpiony nowym analogicznym lub podobnym programem) następuje: blokada wszystkich wydanych Kart oraz likwidacja wszystkich Kont, w tym brak możliwości gromadzenia punktów oraz korzystania z Przywilejów.

 

VII. Dane osobowe

1.    Udział w Programie ADC oznacza, że podane przez Uczestnika dane osobowe, a także dane dotyczące dokonanych transakcji w ramach Programu ADC, będą przetwarzane przez Organizatora, w celach związanych z Programem ADC (wskazanym w pkt 7 poniżej) oraz ich przetwarzania na potrzeby marketingowo-promocyjne, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu ADC jest Organizator.
3.    Dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy spółkami z Grupy Apart na podstawie umowy o współadministrowanie. Oprócz Organizatora w skład spółek z Grupy Apart wchodzą: R2 Center sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las; E-R2 sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las; E-R2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las, Apart Czech Republic s.r.o. siedzibą w Zlinie, Vavrečkova 7074, Zlín,.Apart Iberia S.L. z siedzibą w Madrycie, c / Agustin de Foxa 25 loc. 11 28032 Madryt.
4.    Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Grupy Apart, odpowiedzialne za obsługę serwisu internetowego apart.pl oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz Grupy Apart (np. firmy świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
5.    Dane osobowe przetwarzane są w celu uczestniczenia w Programie ADC, przydzielania i naliczania punktów i umożliwiania korzystania z przywilejów, łączenie Kart z kontem Uczestnika w Sklepie Apart.pl (jeśli Uczestnik posiada takie konto), dostarczania Kart Uczestnikowi, zachowywania historii zakupów przypisanych do danej Karty, udzielania rabatów oraz wysyłania im informacji o ofertach specjalnych.
6.    Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: zaakceptowania przez Uczestnika Regulaminu w ramach przystąpienia do Programu ADC, na podstawie zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w celach otrzymywania oferty handlowej lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).
7.    Zakres zgody na przetwarzanie danych osobowych – zależnie od zaznaczonych pól na formularzu – obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej. W każdym momencie przysługuje Uczestnikowi prawo do wycofania takiej zgody.
8.    Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Programie ADC (korzystanie z niektórych funkcji Programu ADC i statusów może być bez danych faktycznie niemożliwe).
9.    Dane osobowe są przechowywane przez okres udziału w Programie ADC. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne Organizatora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Organizatora).
10.    Organizator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.    Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Organizatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
12.    Organizator zapewnia Uczestnikom ochronę danych osobowych w oparciu o Politykę Prywatności w Grupie Apart opublikowanym na stronach internetowych www.apart.pl.

 

VIII. Reklamacje

1.    Reklamacje dotyczące Programu ADC należy składać do Organizatora na piśmie na adres pocztowy Organizatora lub inny dopuszczalny prawem sposób.
2.    Organizator rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformuje Uczestnika o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres wskazany przez Uczestnika.

 

IX. Postanowienia końcowe

1).    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w części, w jakiej odnosi się do umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta, o którym mowa w art. II pkt 1 Regulaminu („Usługi E-Konta”) w przypadku:

1)     wystąpienia ważnych przyczyn natury technicznej i organizacyjnej, takich jak pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych, które mają wpływ na świadczenie Usługi E-Konta;
2)     zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile mają one bezpośrednie i obligatoryjne zastosowanie do Usług E-Konta świadczonych na rzecz Uczestników;
3)     konieczności dostosowania Regulaminu do stanowisk orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych, jeżeli w treści tych stanowisk orzeczeń i decyzji wskazano obowiązek zmiany Regulaminu;
4)     przy czym zmiany Regulaminu nie będą: (i) powodowały konieczności dokonania przez Uczestnika zapłaty wynagrodzenia lub dodatkowych kwot, (ii) naruszały istoty zawartych umów o świadczenie Usługi E-Konta, (iii) miały zastosowania do zamówień złożonych w Sklepie Apart.pl.

2.    O zmianie Regulaminu Apart.pl Organizator powiadomi Uczestnika nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta Uczestnika powiadomienia o zmianie Regulaminu wraz z załączonym zaktualizowanym Regulaminem zamieszczonym w treści przesłanej do Uczestnika wiadomości e-mail.
3.    Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w powiadomieniu, chyba że Uczestnik w terminie 14 dni od doręczenia zmienionego Regulaminu złoży na adres: info@apart.pl oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy świadczenie usługi elektronicznej w zakresie prowadzenia Konta (rezygnacja z Konta na zasadach określonych w artykule VI niniejszego Regulaminu).
4.     W celu uchylenia wątpliwości wskazuje się, że zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Uczestników.

 
Zobacz poprzednie wersje regulaminu