Regulamin Apart Diamond Club

 

Regulamin programu lojalnościowego
Apart Diamond Club
Nowa Edycja – od  16.04.2014 r.

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje nową (drugą) edycję programu lojalnościowego APART DIAMOND CLUB – w skrócie ADC (dalej: „Program”) skierowanego do klientów Apart.
2. Uczestnicy pierwszej edycji programu ADC według własnego wyboru decydują, czy uczestniczyć w dotychczasowej edycji czy zmienić ją na nową na zasadach wskazanych w Rozdziale X. Regulaminu.
3. Organizatorem Programu jest Apart Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Stara Droga 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000056437 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS w Poznaniu (dalej: „Organizator”).
4. Program prowadzony jest w sklepach firmowych Apart (dalej „Salony”), których aktualna lista jest dostępna na stronie www.apart.pl oraz sklepie internetowym prowadzonym w tej domenie przez podmiot wskazany w Regulaminie tego sklepu internetowego (dalej: „e-Sklep”).
5. Czas trwania Programu jest nieokreślony.
6. Udział w Programie jest dobrowolny.
7. Uczestnicy Programu są zobowiązani do: wypełnienia i doręczenia Organizatorowi formularza zgłoszeniowego (dalej: „Formularz”), przestrzegania Regulaminu, powiadamiania o zmianach danych zawartych w Formularzu. Koszty doręczenia Formularza, koszty powiadomienia Organizatora o rezygnacji z udziału w Programie oraz koszty innych powiadomień i komunikacji Uczestnika z Organizatorem, takie jak opłaty na rzecz właściwego operatora pocztowego lub telekomunikacyjnego (zgodnie z taryfą tych podmiotów ponosi Uczestnik.
8. Uczestnik otrzymuje treść Regulaminu wraz z Formularzem oraz używaniem karty. Przekazanie (wysłanie) wypełnionego i podpisanego Formularza  Organizatorowi oznacza akceptację przez Uczestnika treści Regulaminu tak jak używanie karty.
9. Dowodem uczestnictwa w Programie jest karta Programu ADC (dalej: „Karta”). Udział w Programie i świadczenia na rzecz Uczestników mają charakter osobisty i nie są zbywalne. Z Karty mogą korzystać: Uczestnik, małżonek Uczestnika, jego wstępni i zstępni do drugiego stopnia w linii prostej. Uczestnik zobowiązuje się zapoznać osoby, o których mowa powyżej i którym będzie udostępniana Karta, z Regulaminem.
10. Pracownicy i współpracownicy Organizatora uczestniczą w Programie na odrębnych zasadach.

Rozdział II. Uczestnictwo w Programie (statusy)

1. Uczestnikiem nowej edycji Programu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która: (i) spełnia warunki niniejszego Regulaminu, (ii) dokona zakupu w Salonie lub e-Sklepie, (iii) zaakceptuje treść Regulaminu (iv) wypełni Formularz oraz (iv) otrzyma Kartę. Posiadacz Karty może korzystać z Programu w podstawowym zakresie – tzn. zbierać punkty (status podstawowy).Formularz zgłoszeniowy.

1) W przypadku Formularza w formie papierowej należy:

a) czytelnie, kompletnie i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnić Formularz i złożyć podpis,
b) doręczyć/przesłać formularz Organizatorowi.

2) w przypadku Formularza w formie elektronicznej:

a) wypełnić wszystkie pola Formularza zgodnie ze stanem faktycznym i postępować zgodnie z instrukcjami systemu,
b) odpowiedzieć zgodnie z instrukcją na SMS lub e-mail Organizatora z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia udziału w Programie w ciągu 24 godzin od otrzymania lub na jedną z 2 wiadomości SMS lub e-mail przypominającą o możliwości wzięcia udziału w Programie wysłaną w odstępach 10 dni kalendarzowych. Brak potwierdzenia zgłoszenia do Programu w odpowiedzi na w/w wiadomości powoduje konieczność ponownego wykonania wszystkich czynności przystąpienia do Programu zgodnie z treścią niniejszego ustępu.

2. Formularze Uczestników rozpatrywane są w terminie:

a) papierowe – 21 dni od daty doręczenia Formularza Organizatorowi,
b) elektroniczne – 3 dni robocze od daty zgłoszenia, a jeżeli wymagane było potwierdzenie zgłoszenia, od otrzymania potwierdzenia zgłoszenia.

3. Formularze, które nie zostały doręczone Organizatorowi, są niezgodnie z Regulaminem (np. nieczytelne, zawierające nieprawdziwe lub niekompletne dane lub bez podpisu) lub naruszają przepisy prawa, nie stanowią do czasu usunięcia niezgodności podstawy do uczestniczenia w Programie (osoba zainteresowana po usunięciu niezgodności może zgłosić się ponownie).
4. Status zarejestrowany uprawnia do: otrzymania Karty (ze statusem podstawowym), dostępu do konta Uczestnika (po jego aktywacji) oraz otrzymania duplikatu Karty z przeniesieniem punktów w razie jej utraty.
5. Jeżeli Uczestnik w trakcie rejestracji pragnie jednocześnie z rejestracją uzyskać status – Gold Card (Złota Karta) lub Platinum Card (Platynowa Karta) powinien dołączyć do Formularza (wersja papierowa) kopie paragonu lub paragonów albo podać numery paragonów (wersja elektroniczna) potwierdzających dokonanie zakupu w Salonach lub e-Sklepie na kwoty wskazane poniżej (w okresie 1 roku poprzedzającego datę zgłoszenia), które nie zostały dotąd wykorzystane do udziału w Programie.
6. Uczestnik może przy rejestracji uzyskać status Gold Card (Złota Karta) i Platinum Card (Platynowa Karta), które zapewniają świadczenia wskazane w Rozdziale VI (dalej: „Przywileje”).
a) status Gold Card (Złota Karta) – uzyskuje się poprzez dokonanie zakupu wskazanego powyżej w ust 6 na kwotę 500,00 zł lub zebranie przez Uczestnika 500 punktów oraz zarejestrowanie,
b) status Platinum Card (Platynowa Karta) uzyskuje się poprzez dokonanie zakupu wskazanego powyżej w ust 6 na kwotę 5.000,00 zł lub zebranie przez Uczestnika 5000 punktów oraz zarejestrowanie.

Zmiana statusu następuje z chwilą zapisania punktów na Koncie Uczestnika.


Rozdział III. Karta

1. Karta stanowi znak potwierdzający uprawnienie Uczestnika do udziału w Programie i jego status w Programie, od chwili aktywacji do chwili zablokowania. Karta jest wydawana przez Organizatora, według jego wzoru bez możliwości dokonania zmian, w statusie podstawowym (pozwalającym tylko zbierać punkty), w wersji Gold Card (Złota Karta) albo Platinum Card (Platynowa Karta), które pozwalają korzystać z przywilejów o których mowa poniżej w Rozdziale VI. Karta Programu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
2. Do Karty przypisane jest w komputerowym systemie Organizatora Konto Uczestnika (dalej: „Konto”), na którym rejestrowane są Punkty. Korzystanie z Konta odbywa się przy pomocy aplikacji dostępnej w domenie www.adc.apart.pl (dalej: „Panel ADC”).
3. Uczestnik może posiadać jedną Kartę. Karty nowej edycji ADC nie można łączyć z kartami ADC dotychczasowej edycji.
4. Karta może być oznaczona unikalnym numerem i ważna jest bezterminowo,  nie dłużej jednak niż czas uczestnictwa Uczestnika w Programie. Karta jest niezbywalna, ani nie może być udostępniana przez Uczestnika innym osobom niż wymienionym w Rozdziale I pkt 9 Regulaminu.
5. Wyłączona jest możliwość korzystania z Karty, która nie została aktywowana albo została zablokowana.
6. Blokada Karty następuje w związku z:

1) rezygnacją Uczestnika z udziału w Programie (w sposób wskazany w Rozdziale VII pkt 1 i 2 poniżej);
2) wykluczeniem przez Organizatora Uczestnika z Programu na skutek rażącego naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, po jednokrotnym, wcześniejszym, bezskutecznym wezwaniu Uczestnika przez Organizatora do natychmiastowego zaprzestania naruszeń, w terminie co najmniej 14 dni, pod rygorem wykluczenia z Programu;
3) zakończeniem Programu przez Organizatora (z zachowaniem zasad, o których mowa w Rozdziale VII poniżej).

7. Blokada Karty następuje:

1) z przeniesieniem punktów i uprawnień (w razie utraty Karty np. uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży) i wydaniem nowej Karty (możliwe wyłącznie wobec Kart zarejestrowanych).
2) bez przeniesienia punktów, uprawnień i bez wydania nowej Karty (w razie rezygnacji przez Uczestnika z Programu, wykluczenia Uczestnika z Programu przez Organizatora na skutek rażącego naruszenia Regulaminu albo zakończenia Programu przez Organizatora zgodnie z Regulaminem).

8. Uczestnik może złożyć wniosek o zablokowanie Karty i wydanie nowej (Karta zamienna) w Salonie lub Panelu ADC wskazując, czy chce dokonać przeniesienia uprawnień na nową Kartę. W terminie 21 dni od zgłoszenia wniosku Uczestnik otrzymuje pocztą nową Kartę.


Rozdział IV. Punkty

1. Uczestnicy Programu otrzymują punkty od Organizatora. Punkty przyznawane są Uczestnikowi Programu:

a) za każde pełne 1 zł brutto wartości definitywnie dokonanego zakupu przy użyciu przyznanej mu Karty – 1 punkt (punkty transakcyjne). Przez definitywne dokonanie zakupu rozumie się zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży w Salonie, a w przypadku zakupu w e-Sklepie zawarcie, wykonanie umowy sprzedaży na odległość oraz brak odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie przewidzianym w  obowiązujących przepisach prawa;
b) z tytułu innych zdarzeń określonych przez Organizatora, w tym akcji promocyjnych, na warunkach wskazanych w odmiennych regulaminach takich akcji (punkty premiowe).

2. Punkty uprawniają do zmiany statusu: z podstawowego na Gold Card (Złota Karta) po zebraniu 500 punktów albo na Platinum Card (Platynowa Karta) po zebraniu 5.000 punktów, albo ze statusu Gold Card (Złota Karta) albo Platinum Card (Platynowa Karta) po osiągnieciu poziomu 5.000 punktów oraz mogą uprawniać do innych świadczeń określonych przez Organizatora w ramach akcji promocyjnych, na warunkach wskazanych w regulaminach takich akcji.
3. Punkty są przyznawane na czas określony 24 miesiące, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostały przyznane, a po tym okresie są automatycznie usuwane z Konta Uczestnika. Nie wpływa to na ważność pozostałych punktów uzyskanych przez Uczestnika. Definitywne dokonanie kolejnego, dowolnego zakupu przez Uczestnika przedłuża ważność punktów każdorazowo o 12 miesięcy.
4. W pierwszej kolejności realizowane są najwcześniej zgromadzone punkty. Punkty nie podlegają przeniesieniu na rzecz innych Uczestników Programu.


Rozdział V. Konto Uczestnika

1. Punkty uzyskane przez Uczestnika Programu są gromadzone na jego Koncie.
2. Punkty doliczane będą do konta punktowego w ciągu 14 dni od daty dokonania zapłaty za zakupy, nie wcześniej niż po zakwalifikowaniu go do udziału w programie.
3. Każdy Uczestnik będzie mógł uzyskać informację o stanie swoich punktów w salonie (po weryfikacji tożsamości na podstawie dokumentu) lub w Panelu ADC. Panel ADC może udostępniać także inne informacje dotyczące uczestnictwa w Programie
4. Warunkiem korzystania z Panelu ADC jest posiadanie przez Uczestnika wyposażenia technicznego (np. komputer, telefon, inne urządzenia mobilne) i niezbędnego oprogramowania, w tym aktualnej wersji przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej. Organizator udostępnia informacje o ww. wymaganiach za pośrednictwem Panelu ADC, strony internetowej Organizatora oraz Salonów.
5. Organizator  może za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora oraz programu informować uczestników o: aktualizacjach panelu ADC, możliwości ustanowienia i korzystania z identyfikatorów dodatkowych.
6. Aktywacja dostępu do Konta dokonywana jest przez Uczestnika poprzez wprowadzenie:

1) identyfikatora Uczestnika (login) – numeru identyfikacyjnego, który może stanowić numer Karty,
2)  hasła dostępu w formie:

a) PIN-u jednorazowego (pierwsza aktywacja podanego Uczestnikowi przez Organizatora),
b) niepowtarzalnego, poufnego identyfikatora ustalonego przez Uczestnika,
W przypadku zagubienia hasła Uczestnik zgłosi ten fakt Organizatorowi, który prześle Uczestnikowi nowe hasło na podany adres poczty elektronicznej. Zapewnienie poufności loginu i hasła jest niezbędne dla zabezpieczenia danych z Konta Uczestnika przed ujawnieniem osobom trzecim.

7. Błędne wprowadzenie identyfikatora lub hasła w procesie aktywacji dostępu do Panelu ADC może spowodować zablokowanie dostępu do Panelu ADC lub przerwanie procesu aktywacji. Odblokowanie dostępu do Panelu ADC możliwe jest za pośrednictwem strony internetowej Programu ADC.
8. Organizator za zgodą Uczestnika może informować Uczestnika o stanie Konta, za pośrednictwem wiadomości SMS.


Rozdział VI. Przywileje

1. Udział w Programie zapewnia Uczestnikowi w zależności od statusu uczestnictwa wskazane poniżej przywileje:

1) posiadacze statusu Gold Card (Złota Karta) otrzymują:

a) rabat w wysokości 5% przy każdym zakupie dowolnego produktu w Salonie i e-Sklepie,
b) rabat w wysokości 5% na wszystkie czynności wykonywane w Centralnym Serwisie Zegarków Apart, wyłącznie w zegarkach marek serwisowanych w centralnym Serwisie Zegarków Apart. Lista marek serwisowanych przez Apart w centralnym Serwisie Zegarków jest dostępna w Salonach oraz w siedzibie spółki,
c) bezpłatne czyszczenie biżuterii złotej z brylantami oraz platynowej z brylantami w ciągu dwóch lat od daty zakupu,
d) bezpłatny przegląd - ekspertyzę zegarków mechanicznych w okresie 5 lat od daty zakupu, co obejmuje sprawdzenie poprawności wszystkich funkcji zegarka, stanu mechanizmu, dokładności chodu, test szczelności, jednakże nie obejmuje usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
e) bezpłatną wymianę baterii w zegarkach w okresie trwania ich gwarancji,
f) bezpłatne wykonanie testu szczelności zegarków w okresie trwania ich gwarancji (nie częściej niż raz w roku),
g) bezpłatne czyszczenie bransolety w myjce ultradźwiękowej w okresie 3 lat od daty zakupu (nie częściej niż raz w roku),
h) bezpłatne jednorazowe polerowanie/satynowanie zegarka (koperty/bransolety) w okresie trwania jego gwarancji, w zegarkach o cenie zakupu powyżej 2000,- PLN, jeżeli pozwalają na to warunki techniczne (zegarek stalowy, bez połączeń satynowano-polerowanych itp.) oraz w zakresie, w jakim pozwala na to stan zegarka (niemożliwe są do spolerowania głębokie rysy, ślady uderzeń itp.),
i) bezpłatne grawerowanie na deklu zegarków przy zakupie zegarka o cenie zakupu minimum 2.000,- PLN, jeśli pozwalają na to warunki techniczne wyrobów,
j) otrzymywanie informacji na temat nowości w salonach Apart i e-Sklepie,
k) uproszczony dostęp do e-Sklepu po zalogowaniu w Koncie.

2) posiadacze statusu Platinum Card (Platynowa Karta) otrzymują:

a) przywileje takie jak przy Gold Card (Złota Karta), z wyłączeniem rabatu w wysokości 5% przy każdym zakupie dowolnego produktu w Salonie i e-Sklepie,
b) bezpłatne powiększanie i pomniejszanie pierścionków złotych z brylantami, jeżeli pozwalają na to cechy konstrukcyjne wyrobu,
c) rabat w wysokości 10% przy każdym zakupie dowolnego produktu w Salonie i e-Sklepie,
d) rabat w wysokości 10 % na wszystkie czynności wykonywane w Centralnym Serwisie Zegarków Apart, wyłącznie w zegarkach marek serwisowanych w centralnym Serwisie Zegarków Apart. Lista marek serwisowanych przez Apart w Centralnym Serwisie Zegarków jest dostępna w Salonach, stronie www.apart.pl oraz w siedzibie spółki.

3) Przywileje opisane w ppkt. od  d) do h) obejmują wybrane marki zegarków. Lista marek objętych Przywilejami jest dostępna w Salonach oraz w siedzibie spółki.
4) Przywilejami nie są objęte zegarki zakupione jako "towar niepełnowartościowy".
5) Nie stanowi produktu w rozumieniu Regulaminu bon jubilerski. Zasady udzielania rabatów na bony jubilerskie określa Regulamin "Prezenty Jubilerskie", dostępny na stronie internetowej www.apart.pl.
6) Przywileje ze statusów uczestnictwa Gold Card (Złota Karta) i Platinum Card (Platynowa Karta), a w tym rabat, nie sumują się.

2. Skorzystanie z Przywileju następuje po uprzednim okazaniu w salonie Karty i połączeniu z systemem komputerowym – czytnikiem kart.
3. Przywileje:

1) nie podlegają wymieniane na ekwiwalent pieniężny ani inne świadczenia,
2) nie podlegają przeniesieniu lub zbyciu na osoby trzecie,
3) nie podlegają łączeniu z innymi promocjami, a w razie takiej promocji Uczestnik dokonuje wyboru czy korzysta z promocji czy z Przywileju. W szczególności, jeżeli cena towarów wydawanych Uczestnikowi Programu przy uwzględnieniu Przywileju, jest w chwili tego wydania z jakichkolwiek przyczyn obniżona, wobec wcześniejszej ceny tego towaru, a w tym w związku z akcjami promocyjnymi lub wyprzedażą, aktualną cenę brutto takich towarów, według których następuje wydanie ich Uczestnikowi Programu, korzystającemu z przywileju, stanowi cena sprzed tej obniżki,
4) obejmują wyłącznie produkty zakupione przez Uczestnika.

4. Uczestnik uzyskuje dostęp do Przywilejów po zakończeniu rejestracji w Programie ADC, która następuje w terminie wskazanym w Rozdziale II oraz po zapisaniu punktów na Koncie zgodnie z Rozdziałem IV.


VII. Rezygnacja, wykluczenie z Programu oraz zakończenie Programu


1. Udział w Programie jest dobrowolny a Uczestnik może w każdym czasie i bez wskazania przyczyny złożyć Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie bez terminu wypowiedzenia.
2. Złożenie oświadczenia o rezygnacji może nastąpić w każdej zgodnej z przepisami prawa formie, w tym w formie w jakiej Uczestnik przystąpił do Programu.
3. Rezygnacja przez Uczestnika z Programu skutkuje blokadą Karty oraz likwidacją Konta Uczestnika (o czym mowa w Rozdziale III.6-8 powyżej).
4. Rażące naruszenie Regulaminu przez Uczestnika Programu może, po jednokrotnym, wcześniejszym, bezskutecznym wezwaniu Uczestnika przez Organizatora do natychmiastowego zaprzestania naruszeń w terminie przynajmniej 14 dni pod rygorem wykluczenia z Programu, skutkować jego wykluczeniem z udziału w Programie ze skutkiem natychmiastowym.
5. Wykluczenie Uczestnika z udziału w Programie na skutek rażącego naruszenia Regulaminu skutkuje natychmiastową i trwałą blokadą Karty (brak dalszej możliwości korzystania z Karty, w tym gromadzenia punktów i korzystania z Przywilejów), likwidacją Konta Uczestnika oraz przepadkiem zgromadzonych punktów.
6. O fakcie wykluczenia z Programu Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Organizatora.
7. Organizator zwraca uwagę Uczestników na art. art. 3651 kc zgodnie z którym „zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu”. W razie zakończeniu Programu, Organizator, z odpowiednim wyprzedzeniem, dokona czynności wskazanych w tym przepisie i zawiadomi Uczestników, o planowanym terminie zakończenia Programu. Z upływem terminu zakończenia Programu (jeśli dotychczasowy Program nie zostanie zastąpiony nowym analogicznym lub podobnym programem) następuje: blokada wszystkich wydanych Kart (bez przeniesienia punktów) oraz likwidacja wszystkich Kont, w tym brak możliwości gromadzenia punktów oraz korzystania z Przywilejów. Punkty zgromadzone a niewykorzystane przez Uczestnika do czasu zakończenia Programu przepadają.

VIII. Dane osobowe

1. Udział w Programie oznacza, że podane przez Uczestnika na Formularzu (papierowym lub elektronicznym) dane osobowe, a także dane dotyczące dokonanych transakcji w ramach Programu, będą przetwarzane przez Organizatora, w celu związanym z Programem oraz ich przetwarzania na potrzeby marketingowo-promocyjne, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Apart. Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Stara Droga 3.
2. Zakres zgody – zależnie od zaznaczonych pól na formularzu - obejmuje zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.
3. W przypadku  korzystania z Karty ADC przy zakupach dokonywanych w e-Sklepie, Organizator przekaże podmiotowi prowadzącemu e-Sklep, tj. E-R2 sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 91, dane osobowe Uczestnika takie jak numer Karty ADC, imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail Uczestnika, w celu weryfikacji Karty ADC i uprawnień do rabatu, a także ndane niezbędne dla realizacji przywileju uproszczonego dostępu do e-Sklepu (Rozdział VI ust 1 pkt 1) lit k) .
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych oraz żądania ich aktualizowania i poprawiania albo ich usunięcia w całości lub w części. Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Programie (korzystanie z niektórych funkcji Programu ADC i statusów może być bez danych faktycznie niemożliwe).


IX. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Programu należy składać do Organizatora na piśmie na adres pocztowy Organizatora wskazany w Rozdziale I pkt. 2 powyżej lub inny dopuszczalny prawem sposób.
2. Organizator rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformuje Uczestnika o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres e-mailowy wskazany przez Uczestnika.


X. Nowa oraz dotychczasowa edycja Programu ADC


1. Nowa edycja Programu ADC oraz pierwsza edycja ADC są od siebie odrębne (można być uczestnikiem jednej edycji).
2. Uczestnicy dotychczasowej edycji ADC mogą według własnego wyboru uczestniczyć w pierwszej edycji na dotychczasowych zasadach albo zmienić edycję na nową na poniżej wskazanych zasadach:
3. Uczestnik pierwszej edycji programu ADC, który jest posiadaczem:

a) Diamond Card ADC (Diamentowa Karta), uzyskuje w zamian status Gold Card ADC (Złota Karta) i nową Kartę,
b) Platinum Card ADC (Platynowa Karta) uzyskuje w zamian status Platinum Card ADC (Platynowa Karta) i nową Kartę.
Z chwilą uzyskania uczestnictwa w nowej edycji Programu ADC kończy się uczestnictwo w dotychczasowej pierwszej edycji.

4. Uczestnik pierwszej edycji programu ADC, który pragnie zmienić edycję na nową może dokonać czynności związanych z zamianą poprzez Panel ADC (odsyłając jednocześnie karty ADC lub pozostawiając je w Salonie).
5. Tryb zmiany edycji programu ADC jest następujący

1) Uczestnik dotychczasowej edycji:

a) odsyła kartę ADC do Organizatora lub pozostawia ją w Salonie,
b) wypełnia w Salonie lub w Panelu ADC Formularz,
c) w zamian za kartę dotychczasowej edycji ADC otrzymuje w salonie lub przesyłką pocztową/kurierską Kartę wskazaną w pkt 3 niniejszego Rozdziału,
d) po upływie 72 godzin od wykonania w/w czynności może założyć lub zalogować się do Konta Uczestnika w Panelu ADC używając nr Karty i PIN-u jednorazowego (doręczonego wraz z Kartą) w celu aktualizacji swoich danych oraz korzystania ze wszystkich Przywilejów.

2) Panel ADC automatycznie przepisuje dane Uczestnika, w tym dane o zakupach z Programu ADC. W przypadku jakichkolwiek niezgodności przy przepisywaniu należy skontaktować się z Organizatorem.

6. Tryb zmiany edycji programu ADC w razie zagubienia Kart ADC jest następujący:

1) Uczestnik ADC:

a) zgłasza się do Programu ADC telefonicznie lub pocztą elektroniczną, wykazuje swoje uprawnienia, poprzez podanie danych i ich przesłanie na adres: adc@apart.pl,
b) wypełnia w salonie lub w Panelu ADC formularz zgłoszeniowy o zmianie dotychczasowej edycji Programu ADC na nową edycję Programu ADC,
c) w zamian za kartę ADC dotychczasowej edycji otrzymuje status Uczestnika nowej edycji oraz Kartę nowej edycji Programu ADC, wskazaną w ust 3 niniejszego Rozdziału, którą może odebrać w salonie lub otrzymać przesyłką pocztową/kurierską ,
d) po upływie 72 godzin od wykonania w/w czynności może założyć lub zalogować się do Konta w Panelu ADC używając nr Karty i PIN-u jednorazowego w celu aktualizacji swoich danych oraz korzystania ze wszystkich przywilejów

2) Organizator przypisuje dane Uczestnika, podane w wiadomości elektronicznej do Programu nowej edycji Programu ADC. W przypadku jakichkolwiek niezgodności przy przepisaniu należy skontaktować się z Organizatorem.


XI. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu w Salonach, siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: www.apart.pl.
2. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
3. W razie niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.