Regulamin serwisu internetowego

www.Apart.pl


I. Definicje

Użycie w dalszej części Regulaminu, poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy interpretować, zgodnie z ich poniższą definicją, chyba że z kontekstu ich użycia wynika wyraźnie, co innego:

 1. „Regulamin” - niniejszy Regulamin Serwisu normuje zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Serwisu. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz usługodawcy Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. „Serwis” – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet umożliwiająca korzystanie z mechanizmów informatycznych i informacji opracowanych przez Administratora, dostępna pod adresem internetowym www.apart.pl, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych( podstron i zakładek).
 3. „Administrator" - oznacza usługodawcę E-R2 sp. z o.o. spółka komandytowo - akcyjna, z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Powstańców Wielkopolskich 91, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441930, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych oraz NIP:9721241916.
 4. „Użytkownik” - każda osoba, która odwiedza witryny skupione w ramach Serwisu.
 5. „Usługa” – usługa lub odpowiednio usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, wymienione w pkt III Regulaminu.
 6. „Pozostała Usługa” – usługa lub odpowiednio usługi świadczone drogą elektroniczną dostępne w ramach Serwisu, uregulowane w Odrębnych Regulaminach.
 7. „Świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną” – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 8. „Umowa” – umowa o Świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Apart.
 9. Odrębne Regulaminy - regulaminy dostępne w Serwisie, regulujące zasady świadczenia Pozostałych Usług.
 10. Apart – Administrator oraz inne podmioty powiązane z Administratorem, świadczące Pozostałe Usługi w ramach Serwisu
 11. Sklepy Stacjonarne – detaliczne salony sprzedaży Apart sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Stara Droga 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056437, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 20.040.000 złotych oraz NIP: 7772611871, znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można zakupić towary lub usługi oferowane przez Administratora zgodnie z Odrębnym Regulaminem.

II. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Serwis prowadzony jest przez Administratora i służy przekazywaniu informacji o Apart i o asortymencie dostępnym w Sklepach Stacjonarnych i Sklepie Internetowym, a ponadto umożliwia korzystanie z jego poszczególnych Usług.
 2. Administrator udostępnia w ramach Serwisu treść Regulaminu, z którym Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zapoznania się.
 3. Wejście na stronę internetową Serwisu i rozpoczęcie przeglądania treści udostępnionych przez Administratora, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Umowy, która ulega rozwiązaniu wraz z momentem opuszczenia Serwisu.
 4. Przeglądanie treści Serwisu nie wymaga rejestracji.
 5. Zasady korzystania z Pozostałych Usług, niewymienionych w Regulaminie, a świadczonych przez Apart w ramach Serwisu, unormowane są Odrębnymi Regulaminami udostępnionymi w Serwisie. Przed przystąpieniem do świadczenia Pozostałych Usług na rzecz Użytkownika, Apart zastrzega możliwość żądania potwierdzenia akceptacji regulaminu dotyczącego Pozostałych Usług, która jest dobrowolna, niemniej konieczna do rozpoczęcia jej świadczenia.
 6. Apart zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji Serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od zarejestrowania konta i innych wskazanych przez siebie okoliczności.
 7. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Serwisu i Usług w sposób niezakłócający ich prawidłowego funkcjonowania oraz w sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i postanowieniami Regulaminu;
  2. podawania informacji i danych pełnych, prawdziwych i niewprowadzających w błąd, jeżeli w związku z korzystaniem z Usług Użytkownik zadecyduje się na dostarczanie lub podawania informacji lub danych osobowych;
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub zawierających szkodliwe oprogramowanie;
  4. poszanowania praw innych Użytkowników Serwisu.

III. Rodzaje świadczonych Usług

 1. Regulamin obejmuje Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, jeśli nie posiadają one Odrębnych Regulaminów, w szczególności:
  1. prezentowanie informacji, w tym o charakterze handlowym w zakresie umożliwiającym Użytkownikom zapoznanie się z treściami zamieszczonymi w Serwisie, w szczególności w postaci materiałów tekstowych, zdjęć, obrazów lub filmów,
  2. usługi komunikacji internetowej – w zakresie umożliwiającym Użytkownikom wymianę informacji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, w tym:
   • formularz kontaktowy,
   • chat, który w trybie off-line pełni funkcję formularza kontaktowego;
  3. usługę umożliwiającą sprawdzenie dostępności towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepach Stacjonarnych w miejscu wybranym przez Użytkownika,
  4. usługę wyszukiwania Sklepów Stacjonarnych umożliwiającą Użytkownikom znalezienie adresów salonów sprzedaży, w tym godzin ich otwarcia oraz określenie ich lokalizacji za pomocą interaktywnej mapy,
  5. usługi wyszukiwania towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym lub Sklepach Stacjonarnych za pomocą wybranych przez Użytkownika zdjęć i użycia funkcji wyszukiwania towarów podobnych, jak na zaprezentowanym przez Użytkownika zdjęciu (dalej zwana „Usługą Wyszukiwania po Zdjęciu”),
  6. formularz aplikacji o pracę w zakresie umożliwiającym Użytkownikowi ubieganie się o wybrane przez Użytkownika stanowisko pracy, w tym przesłanie życiorysu.
 2. W celu rozpoczęcia świadczenia Usługi Wyszukiwania po Zdjęciu, należy wybrać w Serwisie, ikonę aparatu fotograficznego znajdującą się obok okna wyszukiwarki, zamieszczonej w Serwisie, następnie zrobić zdjęcie poszukiwanego produktu lub wykorzystać posiadane w galerii w telefonie/komputerze i przesłać zdjęcie, zaznaczyć na zdjęciu poszukiwaną biżuterię lub zegarek, wyszukiwarka automatycznie znajdzie zbliżony wizualnie produkt z oferty Sklepu Internetowego lub Sklepów Stacjonarnych. Wyszukiwanie po Zdjęciu jest usługą jednorazową, przesłane zdjęcia przez Użytkownika, są usuwane w momencie rozpoczęcia nowego wyszukiwania lub po zamknięciu przeglądarki i nie są w żaden sposób przechowywane przez Administratora.

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania Umów

 1. Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystana z którejkolwiek z Usług.
 2. Zakres Umowy zależy od rodzaju Usług, z których zdecydował się skorzystać Użytkownik w Serwisie.
 3. Administrator zapewnia działanie Serwisu w taki sposób, że Użytkownik może nieodpłatnie w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług, co skutkuje rozwiązaniem Umowy.

V. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu i Usług niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika minimalnych wymagań technicznych, koniecznych do zapewnienia prawidłowej współpracy z systemem informatycznym Administratora:
  1. posiadanie urządzenia końcowego (np. komputer, telefon, tablet, telewizor i inne) z dostępem do sieci Internet;
  2. zainstalowanie w urządzeniu końcowym przeglądarki internetowej takiej jak np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  3. do korzystania z niektórych Usług wymagane jest posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

VI. Prawo własności intelektualnej

 1. Nazwa Serwisu, wszelkie treści, w szczególności elementy tekstowe, oprogramowanie graficzne, multimedialne, jak np. filmy, zdjęcia produktów, wizerunki osób fizycznych, informacje o produktach, filmy promocyjne, opisy, komentarze, w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia lutego 1994 roku (Dz.U.2019.1231 z późn. zm., dalej „Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”), udostępnione/opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawno-autorskiej. Prawa autorskie przysługują Administratorowi, Apart i/lub ich twórcom.
 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek osobisty zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia lutego 1994 roku (Dz.U.2019.1231 z późn. zm.) i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do materiałów Serwisu.
 3. Użytkownik w ramach korzystania z Usług, w tym w szczególności w zakresie Usługi Wyszukiwania po Zdjęciu, oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie w Serwisie, że nie naruszają one praw osób trzecich, nie są obciążone prawami osób trzecich, a osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń oraz że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne – w szczególności do tekstów, grafik, filmów i dźwięków lub też materiały multimedialne zostały wykorzystane w ramach odpowiednich licencji i we właściwy sposób ich pochodzenie zostało oznaczone.
 4. Użytkownik umieszczając w ramach Serwisu, jakiekolwiek treści, w szczególności zdjęcia, grafiki, komentarze, opinie, niniejszym udziela Administratorowi, niewyłącznej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie, utrwalenie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnienie tych treści, w szczególności w Internecie, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, wykonania praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Użytkownik, zamieszczając w Serwisie zdjęcie ze swoim wizerunkiem lub wizerunkiem osoby trzeciej, wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku lub osoby trzeciej, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką oraz rozpowszechniania materiałów, na których ustalono i utrwalono jego wizerunek w celu wykonania Usługi przez Administratora. W przypadku zamieszczenia zdjęcia z wizerunkiem osoby trzeciej, Użytkownik oświadcza, że posiada zgodę na wykorzystanie jej wizerunku z prawem do udzielenia dalszej zgody, w tym na rzecz Administratora.
 6. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich osób trzecich w wyniku publikacji treści w Serwisie.
 7. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 8. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.2020.344 z późn. zm.).
 9. Administrator oświadcza, że w zakresie Usługi Wyszukiwania po Zdjęciu za pomocą zamieszczonych przez Użytkownika materiałów zdjęciowych, przesłane przez użytkownika materiały zdjęciowe służą wyłącznie do prezentacji wyników wyszukiwania. Po rozpoczęciu nowego wyszukiwania lub zamknięciu przeglądarki, zdjęcia zostają usunięte.

VII. Dane osobowe i ochrona prywatności

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych, ich ochrony oraz praw przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej w Serwisie, dostępnej tutaj.

VIII. Odpowiedzialność

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w dostępie do Serwisu i Usług lub pogorszenia się jakości dostępu do nich bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, w szczególności z powodu:
  1. przeprowadzania napraw lub rozbudowy Serwisu,
  2. wystąpienia zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu,
  3. z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym z powodu siły wyższej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w Regulaminie, jeżeli ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
  1. z przyczyn niezależnych od Administratora,
  2. z winy nieumyślnej Administratora,
  3. z powodu działania osoby trzeciej, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych czy dostawców energii elektrycznej.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz informacje i dane zamieszczone lub podawane przez Użytkowników Serwisu.
 4. Użytkownik, udostępniając za pośrednictwem Serwisu treść, w tym informacje lub zdjęcie, zawierające utwory, znaki towarowe lub ujawniające dane osobowe, ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia poszczególnych lub wszystkich Usług lub zakończenia działalności Serwisu bez wcześniejszego poinformowania Użytkowników.

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Serwisu należy składać do Administratora na piśmie na adres pocztowy Administratora lub na adres e-mail: info@apart.pl lub w inny dopuszczalny prawem sposób.
 2. Administrator rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres wskazany przez Użytkownika.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje z chwilą udostępnienia go w Serwisie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w szczególności z przyczyn prawnych lub organizacyjnych, w tym z przyczyn związanych ze zmianą rodzaju lub zakresu świadczonych Usług.
 3. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne z chwilą zamieszczenia nowej treści Regulaminu w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zapoznania się ze zmianami. Korzystanie przez Użytkownika w Serwisu po wprowadzeniu zmian stanowi akceptację przez Użytkownika nowej treści Regulaminu.
 5. Korzystanie z Serwisu wiąże się z zagrożeniami, charakterystycznymi przy przekazywaniu danych za pośrednictwem Internetu, takimi, jak ich utrata, uzyskanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione, rozpowszechnienie.
 6. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wymuszających swoje zastosowanie wskazujących inne prawo jako właściwe.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.