Prezent jubilerski

Regulamin Realizacji Prezentów Jubilerskich

Dotychczasowy Regulamin Realizacji Prezentów Jubilerskich obowiązujący do dnia 30.12.2021 r. dostępny jest TUTAJ

 

Regulamin

REALIZACJI „PREZENTÓW JUBILERSKICH"

APART sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie

APART sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Stara Droga 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 56437, zwany dalej Apart, w związku z wprowadzeniem do swojej oferty Prezentu jubilerskiego ustanawia regulamin, zwany dalej Regulaminem, o treści następującej:

 

§ 1
Przedmiot regulacji

 1. Regulamin określa tryb realizacji „Prezentów jubilerskich" (dalej również jako „Prezenty") emitowanych przez Apart, o ile to nabycie lub realizacja nie została uregulowana w odrębnej umowie zawartej na piśmie.
 2. Prezenty jubilerskie emitowane są przez Apart w nominałach 100 złotych, 250 złotych, 500 złotych i 1.000 złotych albo innych zgodnie z zamówieniem Klienta.
 3. Apart opatruje Prezenty jubilerskie datą ważności naniesioną na druku Prezentu.
 4. Prezent jubilerski stanowi znak legitymacyjny w rozumieniu obowiązujących przepisów, realizowany na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 

§ 2
Prezent jubilerski

 1. Prezentem jubilerskim w rozumieniu Regulaminu jest druk, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. został wystawiony przez Apart, według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i opatrzony jest numerem seryjnym,
  2. nie dokonano w nim jakiejkolwiek zmiany, w tym przerobienia, podrobienia, uzupełnienia lub usunięcia jakiegokolwiek elementu,
  3. który został aktywowany, („Aktywacja")
  4. nie nastąpiła jego dezaktywacja, („Dezaktywacja").
 2. Nie stanowi Prezentu jubilerskiego w rozumieniu Regulaminu druk, który nie spełnia wymogów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3
Zakup Prezentu jubilerskiego

 1. Zakup Prezentu jubilerskiego następuje po cenie nominalnej, w salonach firmowych APART z wyłączeniem salonów wyprzedażowych typu OUTLET lub w Sklepie internetowym APART. Przy zakupie Prezentu jubilerskiego nie są uwzględniane żadne rabaty, a w tym takie, które mogłyby przysługiwać Nabywcy Prezentu zgodnie z aktualną polityką rabatową APART, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego.
 2. Apart wystawi Nabywcy Prezentu jubilerskiego dokument potwierdzający zakup Prezentu jubilerskiego, który na podstawie obowiązujących przepisów będzie odpowiadał charakterowi Prezentu jubilerskiego, wskazanemu w § 2 Regulaminu.
 

§ 4
Aktywacja i Dezaktywacja

 1. Apart dokonuje Aktywacji Prezentu jubilerskiego niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty odpowiadającej wartości nominalnej Prezentu jubilerskiego.
 2. Dezaktywacja Prezentu jubilerskiego następuje:
  1. automatycznie, bez potrzeby składania jakichkolwiek oświadczeń, wskutek upływu daty ważności, wskazanej na druku Prezentu jubilerskiego,
  2. wskutek jednorazowego wykorzystania Prezentu jubilerskiego,
  3. wskutek czynności Apart dokonanej:
   1. na wniosek Nabywcy, w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia wniosku przez Nabywcę, pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres ADC@APART.PL przy czym Nabywca taki wniosek może złożyć w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15.00, wyłącznie z powodu utraty Prezentu jubilerskiego.
   2. bez wniosku Nabywcy, wyłącznie jeżeli okaże się, że Nabywca opóźnia się z zapłatą należności dokonaną w sposób bezgotówkowy (np. kartą płatniczą) za Prezent jubilerski wobec Apart o czas nie krótszy, niż 3 dni.
 

§ 5
Realizacja Prezentu jubilerskiego

 1. Apart zobowiązuje się zrealizować każdemu posiadaczowi Aktywowany Prezent jubilerski podczas jednorazowych zakupów produktów:
  1. w godzinach otwarcia Salonów, tj. w salonach firmowych Apart na terenie Polski; w salonach firmowych Apart na terenie Czech w zakresie Prezentu jubilerskiego zakupionego po 1 stycznia 2019 r. (dalej: „Salony"),
  2. przed upływem daty ważności, która jest wskazana na druku Prezentu jubilerskiego,
  3. poprzez wydanie w zamian za Prezent jubilerski towarów, znajdujących się w chwili realizacji Prezentu w Salonie, za aktualną cenę brutto tych towarów, nie wyższą niż wartość nominalna Prezentu jubilerskiego, przy czym:
   1. poza przypadkami określonymi przepisami prawa Prezent jubilerski nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części,
   2. jeżeli cena brutto wydawanych towarów jest wyższa, niż wartość nominalna Prezentu jubilerskiego osoba realizująca Prezent uiszcza różnicę w formie pieniężnej - gotówką lub w inny akceptowany prawnie sposób,
   3. Apart uwzględni, przy realizacji Prezentu jubilerskiego rabaty, które przysługują Nabywcy zgodnie z aktualną polityką rabatową APART, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego przy czym rabaty przysługujące osobie realizującej Prezent nie sumują się i będą uwzględniane przy realizacji Prezentu jubilerskiego wobec jednej z tych kart rabatowych,
   4. w zakresie zgodnym z przepisami nie są uwzględniane, przy realizacji Prezentu jubilerskiego, inne bony rabatowe, kupony rabatowe, czy znaki legitymacyjne, których Regulamin wyklucza realizację wspólnie z Prezentem jubilerskim, 
   5. w zakresie realizacji Prezentu jubilerskiego w salonach firmowych Apart na terenie Czech kwota na nich wskazana przeliczana jest ze złotówek na daną walutę zgodnie z opublikowanym średnim kursem NBP dla danej waluty w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji Prezentu jubilerskiego,  
 2. Aktualna lista Salonów, w których możliwa jest realizacja Prezentu jubilerskiego dostępna jest na stronie internetowej Apart - www.apart.pl. Apart ma prawo odmówić realizacji płatności Prezentem jubilerskim w przypadku upływu terminu ważności Prezentu jubilerskiego, braku możliwości realizacji płatności Prezentem jubilerskim (np. na skutek jego zagubienia lub uszkodzenia). Termin ważności Prezentów jubilerskich upływający w dniu 31.12.2021 r. zostaje przedłużony o 12 miesięcy tj. do dnia 31.12.2022 r.
 3. Nabywca jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Prezentu jubilerskiego. Apart nie ponosi odpowiedzialności za Prezenty jubilerskie, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone z przyczyn innych niż leżące po stronie Apart. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia, o których mowa powyżej Prezent jubilerski nie podlega odtworzeniu. 

§ 6
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące odmowy zrealizowania Prezentu jubilerskiego należy przesyłać listownie na adres: ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las k. Poznania lub złożyć na piśmie w Salonie. Reklamacja powinna zawierać:
  1. datę i Salon w którym nie zrealizowano Prezentu jubilerskiego,
  2. dane osoby składającej reklamację, w tym jej adres lub adres poczty elektronicznej,
  3. numer seryjny Prezentu jubilerskiego.
 2. W razie złożenia reklamacji niekompletnej Apart zwróci się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie, o ile podane są dane wystarczające do kontaktu z osobą składającą reklamację.
 3. Apart zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację (która zawiera wszystkie elementy wskazane w pkt. 1 niniejszego paragrafu) nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformować składającego reklamację, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres elektroniczny wskazany w reklamacji o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia.
 4. W wyniku uznania Reklamacji Apart dokona realizacji Prezentu jubilerskiego, zgodnie z Regulaminem, a jeżeli w trakcie rozpatrywania reklamacji upłynął termin, w którym Prezent można było zrealizować, wyda Prezent jubilerski w nominale odpowiadającym Prezentowi, którego termin realizacji upłynął, z terminem (datą) ważności odpowiadającym czasowi, który upłynął na rozpatrzenie reklamacji.
 

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona w Salonach, w siedzibie Apart oraz na stronie internetowej Apart: www.apart.pl.
 2. Niniejszym Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2021 roku.
 3. Apart zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; konieczności dostosowania Regulaminu do stanowisk orzeczeń sądów, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmian organizacyjnych mających wpływ na realizację Zamówień, wystąpienia ważnych przyczyn natury technicznej i organizacyjnej, jak pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie Prezenty jubilerskie zakupione przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu ich zakupu, z ewentualnymi późniejszymi jego zmianami, jeżeli były one na korzyść Klienta, a w Regulaminie wyraźnie zostało wskazane, że go dotyczą.
 5. Zmiana Regulaminu nie powoduje naruszenia praw nabytych Klienta będącego Konsumentem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 6. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Apart poinformuje o tym Uczestników na stronach Sklepu Internetowego APART. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego ogłoszenia przez Apart, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Uczestników mogą nastąpić w terminie krótszym.
 7. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.
 8. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 10. Regulamin nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.