Regulamin Realizacji Prezentów Jubilerskich

Dotychczasowy Regulamin Realizacji Prezentów Jubilerskich obowiązujący do dnia 31.12.2020 r. dostępny TU

 

Regulamin

REALIZACJI „PREZENTÓW JUBILERSKICH"

APART sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie

APART sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Stara Droga 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 56437, zwany dalej Apart, w związku z wprowadzeniem do swojej oferty Prezentu jubilerskiego ustanawia regulamin, zwany dalej Regulaminem, o treści następującej:

 

§ 1

Przedmiot regulacji

1. Regulamin określa tryb realizacji „Prezentów jubilerskich" (dalej również jako „Prezenty") emitowanych przez Apart, o ile to nabycie lub realizacja nie została uregulowana w odrębnej umowie zawartej na piśmie.

2. Prezenty jubilerskie emitowane są przez Apart w nominałach 100 złotych, 250 złotych, 500 złotych i 1.000 złotych albo innych zgodnie z zamówieniem Klienta.

3. Apart opatruje Prezenty jubilerskie datą ważności naniesioną na druku Prezentu.

4. Prezent jubilerski stanowi znak legitymacyjny w rozumieniu obowiązujących przepisów, realizowany na warunkach wskazanych w Regulaminie.

 

§ 2

Prezent jubilerski

1. Prezentem jubilerskim w rozumieniu Regulaminu jest druk, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) został wystawiony przez Apart, według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i opatrzony jest numerem seryjnym,

2) nie dokonano w nim jakiejkolwiek zmiany, w tym przerobienia, podrobienia, uzupełnienia lub usunięcia jakiegokolwiek elementu,

3) który został aktywowany, („Aktywacja")

4) nie nastąpiła jego dezaktywacja, („Dezaktywacja").

2. Nie stanowi Prezentu jubilerskiego w rozumieniu Regulaminu druk, który nie spełnia wymogów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 

§ 3

Zakup Prezentu jubilerskiego

1. Zakup Prezentu jubilerskiego następuje po cenie nominalnej. Przy zakupie Prezentu jubilerskiego nie są uwzględniane żadne rabaty, a w tym takie, które mogłyby przysługiwać Nabywcy Prezentu zgodnie z aktualną polityką rabatową APART, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego.

2. Apart wystawi Nabywcy Prezentu jubilerskiego dokument potwierdzający zakup Prezentu jubilerskiego, który na podstawie obowiązujących przepisów będzie odpowiadał charakterowi Prezentu jubilerskiego, wskazanemu w § 2 Regulaminu.

 

§ 4

Aktywacja i Dezaktywacja

1. Apart dokonuje Aktywacji Prezentu jubilerskiego niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty odpowiadającej wartości nominalnej Prezentu jubilerskiego.

2. Dezaktywacja Prezentu jubilerskiego następuje:

1) automatycznie, bez potrzeby składania jakichkolwiek oświadczeń, wskutek upływu daty ważności, wskazanej na druku Prezentu jubilerskiego,

2) wskutek jednorazowego wykorzystania Prezentu jubilerskiego,

3) wskutek czynności Apart dokonanej:

a) na wniosek Nabywcy, w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia wniosku przez Nabywcę, pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres ADC@APART.PL przy czym Nabywca taki wniosek może złożyć w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15.00, wyłącznie z powodu utraty Prezentu jubilerskiego.

b) bez wniosku Nabywcy, wyłącznie jeżeli okaże się, że Nabywca opóźnia się z zapłatą należności dokonaną w sposób bezgotówkowy (np. kartą płatniczą) za Prezent jubilerski wobec Apart o czas nie krótszy, niż 3 dni.

 

§ 5

Realizacja Prezentu jubilerskiego

1. Apart zobowiązuje się zrealizować każdemu posiadaczowi Aktywowany Prezent jubilerski podczas jednorazowych zakupów produktów:

1) w godzinach otwarcia Salonów, tj. w salonach firmowych Apart na terenie Polski; w salonach firmowych Apart na terenie Czech w zakresie Prezentu jubilerskiego zakupionego po 1 stycznia 2019 r. oraz w salonach firmowych Apart na terenie Hiszpanii w zakresie Prezentu jubilerskiego zakupionego po 1 stycznia 2019 r. (dalej: „Salony"),

2) przed upływem daty ważności, która jest wskazana na druku Prezentu jubilerskiego,

3) poprzez wydanie w zamian za Prezent jubilerski towarów, znajdujących się w chwili realizacji Prezentu w Salonie, za aktualną cenę brutto tych towarów, nie wyższą niż wartość nominalna Prezentu jubilerskiego, przy czym:

a) poza przypadkami określonymi przepisami prawa Prezent jubilerski nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części,

b) jeżeli cena brutto wydawanych towarów jest wyższa, niż wartość nominalna Prezentu jubilerskiego osoba realizująca Prezent uiszcza różnicę w formie pieniężnej - gotówką lub w inny akceptowany prawnie sposób,

c) Apart uwzględni, przy realizacji Prezentu jubilerskiego rabaty, które przysługują Nabywcy zgodnie z aktualną polityką rabatową APART, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego przy czym rabaty przysługujące osobie realizującej Prezent nie sumują się i będą uwzględniane przy realizacji Prezentu jubilerskiego wobec jednej z tych kart rabatowych,

d) w zakresie zgodnym z przepisami nie są uwzględniane, przy realizacji Prezentu jubilerskiego, inne bony rabatowe, kupony rabatowe, czy znaki legitymacyjne, których Regulamin wyklucza realizację wspólnie z Prezentem jubilerskim, 

e) w zakresie realizacji Prezentu jubilerskiego w salonach firmowych Apart na terenie Czech kwota na nich wskazana przeliczana jest ze złotówek na daną walutę zgodnie z opublikowanym średnim kursem NBP dla danej waluty w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji Prezentu jubilerskiego, 

f) w zakresie realizacji Prezentu jubilerskiego w salonach firmowych Apart na terenie Hiszpanii kwota na nich wskazana przeliczana jest ze złotówek na daną walutę zgodnie z opublikowanym średnim kursem NBP dla danej waluty w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji Prezentu jubilerskiego. 

2. Aktualna lista Salonów, w których możliwa jest realizacja Prezentu jubilerskiego dostępna jest na stronie internetowej Apart - www.apart.pl.

3. Apart ma prawo odmówić realizacji płatności Prezentem jubilerskim w przypadku upływu terminu ważności Prezentu jubilerskiego, braku możliwości realizacji płatności Prezentem jubilerskim (np. na skutek jego zagubienia lub uszkodzenia). Termin ważności Prezentów jubilerskich upływający w dniu 31.12.2020 r. zostaje przedłużony o 12 miesięcy tj. do dnia 31.12.2021 r.

4. Nabywca jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Prezentu jubilerskiego. Apart nie ponosi odpowiedzialności za Prezenty jubilerskie, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone z przyczyn innych niż leżące po stronie Apart. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia, o których mowa powyżej Prezent jubilerski nie podlega odtworzeniu.

 

§ 6

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące odmowy zrealizowania Prezentu jubilerskiego należy przesyłać listownie na adres:
ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las k. Poznania lub złożyć na piśmie w Salonie. Reklamacja powinna zawierać:

1) datę i Salon w którym nie zrealizowano Prezentu jubilerskiego,

2) dane osoby składającej reklamację, w tym jej adres lub adres poczty elektronicznej,

3) numer seryjny Prezentu jubilerskiego.

W razie złożenia reklamacji niekompletnej Apart zwróci się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie, o ile podane są dane wystarczające do kontaktu z osobą składającą reklamację.

2. Apart zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację (która zawiera wszystkie elementy wskazane w pkt. 1 niniejszego paragrafu) nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformować składającego reklamację, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres elektroniczny wskazany w reklamacji o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia.

3. W wyniku uznania Reklamacji Apart dokona realizacji Prezentu jubilerskiego, zgodnie z Regulaminem, a jeżeli w trakcie rozpatrywania reklamacji upłynął termin, w którym Prezent można było zrealizować, wyda Prezent jubilerski w nominale odpowiadającym Prezentowi, którego termin realizacji upłynął, z terminem (datą) ważności odpowiadającym czasowi, który upłynął na rozpatrzenie reklamacji.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona w Salonach, w siedzibie Apart oraz na stronie internetowej Apart: www.apart.pl.

2. Niniejszym Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i obowiązuje do Prezentów jubilerskich zakupionych od tego dnia. 

3. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie Prezenty jubilerskie zakupione przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu ich zakupu. 

4. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.

5. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Regulamin nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.