REGULAMIN AKCJI „Dodatkowy rabat urodzinowy” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą „Dodatkowy rabat urodzinowy” zwaną w dalszej części regulaminu „Akcją” jest Apart sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie k. Poznania przy ul. Stara Droga 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056437, REGON: 634247310, NIP: 777-26-11-871, kapitał zakładowy w wysokości: 20 040 000,00 zł, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Akcji wykonuje Organizator.
 3. Akcja odbywa się w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej: „Regulaminem”) oraz obowiązujące przepisy prawa.  
 4. Akcja odbywa się w terminie od dnia 01.01.2022 r. do 31.10.2022.
 5. Akcja jest skierowana do uczestników programu Apart Diamond Club (zwanego dalej „Programem ADC”) w rozumieniu regulaminu Programu ADC, którzy spełnili pozostałe wymagania opisane w niniejszym Regulaminie. Osoby te zwane są dalej „Uczestnikami”. Regulamin Programu ADC dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.apart.pl/swiat/adc/regulamin 
 6. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.
 7. Treść Regulaminu jest dostępna w czasie trwania Akcji w salonach sprzedaży Apart oraz na stronie internetowej https://www.apart.pl/pod adresem https://www.apart.pl/swiat/adc/regulamin-promocji-urodzinowej 

 

II. UCZESTNICY AKCJI

 1. W Akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i spełniająca pozostałe warunki wskazane w Regulaminie. 
 2. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty współpracujące przy realizacji Akcji, a także pracownicy salonów sprzedaży Apart oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.
 3. Akcja polega na udzielaniu Uczestnikom w miesiącu, w którym Uczestnik obchodzi urodziny, dodatkowego rabatu przeznaczonego do jednorazowego wykorzystania, w wysokości 5% (zwanego dalej „Dodatkowym rabatem”), który zostanie doliczony do rabatu przysługującego Uczestnikowi w ramach Programu ADC. 
 4. Uczestnik nie może równocześnie skorzystać z rabatów udzielanych w ramach innych niż Program ADC programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również z innych ofert promocyjnych, obowiązujących w salonach sprzedaży Apart w czasie trwania Akcji, z zastrzeżeniem postanowień ppkt 3. W przypadku obowiązywania innych ofert lub zniżek w okresie trwania Akcji, Uczestnik  ma prawo wyboru, z której oferty lub zniżki chce skorzystać.

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI I PRZYZNAWANIA PREZENTÓW

 1. Aby wziąć udział w Akcji należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:
  1. zapoznać się z Regulaminem Akcji i zaakceptować jego treść, 
  2. najpóźniej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym przypada dzień urodzin, zostać uczestnikiem Programu ADC w rozumieniu regulaminu Programu ADC, w tym w szczególności dokonać rejestracji Karty Apart Diamond Club zgodnie z zasadami regulaminu Programu ADC. 
 2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ppkt 1 powyżej Uczestnik otrzyma z początkiem miesiąca, w którym przypadają jego urodziny, indywidualny kod zniżkowy upoważniający do Dodatkowego rabatu (zwany dalej: „Kodem zniżkowym”). Kod zniżkowy zostanie przesłany na adres e-mail podany przez Uczestnika w ramach Programu ADC.
 3. Kod zniżkowy jest jednorazowy i nie podlega wymianie na jego równowartość pieniężną. Prawo do otrzymania Dodatkowego rabatu nie może zostać przeniesione na inną osobę.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Akcji wykorzystując Kod zniżkowy w miesiącu, w którym został mu udzielony (tj. w miesiącu urodzin Uczestnika), podczas jednorazowego zakupu dokonywanego za pośrednictwem Sklepu Apart.pl dostępnego pod adresem: https://www.apart.pl/ lub zrealizować go po okazaniu w salonie sprzedaży Organizatora. 
 5. Po upływie terminu do realizacji Dodatkowego rabatu, o którym mowa w ppkt 4, Kod zniżkowy przestaje być aktywny i nie upoważnia do otrzymania Dodatkowego rabatu.  
 6. Wzięcie udziału w Akcji w rozumieniu pkt 4 powyżej oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnikowi po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie zostanie naliczony rabat liczony od całkowitej ceny towaru, co oznacza, że cena jednostkowa zakupionego towaru zostanie proporcjonalnie obniżona w granicach zniżki stanowiącej sumę Dodatkowego rabatu przyznanego Kodem zniżkowym i rabatu wynikającego z Programu ADC.

 

IV. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. 
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.
 3. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres:
 4. Apart sp. z o.o. ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las

  z dopiskiem „Dodatkowy rabat urodzinowy” 

  Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli Organizatora. Decyzja w przedmiocie reklamacji, wydawana w imieniu Organizatora, jest ostateczna i wiążąca.

 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od daty ich doręczenia. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnicy Akcji zostaną powiadomieni niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 6. Niezależnie od przewidzianej procedury reklamacyjnej Uczestnik uprawniony jest do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

V. DANE OSOBOWE

 1. Organizator zapewnia Uczestnikom ochronę danych osobowych w oparciu o Politykę Prywatności w Grupie Apart opublikowaną na stronach internetowych https://www.apart.pl/
 2. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane są, związku z ich nieobowiązkowym wskazaniem podczas rejestracji do Programu ADC, celach prawidłowego przeprowadzenia Akcji, w tym udzielenia Dodatkowego rabatu oraz realizacji umowy sprzedaży, wystawienia dokumentów księgowych, rozpatrzenia reklamacji co do przebiegu Promocji.
 3. Podanie danych osobowych, w tym daty urodzenia jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w postaci urodzenia, a więc w zakresie niezbędnym do obsługi Akcji, uniemożliwia udział w Akcji. Uczestnikom Promocji udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i żądania usunięcia.
 4. W każdym momencie Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie daty urodzenia, co będzie równoznaczne z odstąpieniem od możliwości wzięcia udziału Akcji. 
 5. We wszelkich sprawach związanych z ochrona danych osobowych Uczestnik może się kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@apart.pl 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszyscy Uczestnicy Akcji podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Akcji stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.
 2. Uczestnikom Akcji oprócz usługi promocyjnej przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących przeprowadzenie Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
  2. zmiana sposobu przeprowadzenia Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznych (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
  3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczna przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  4. zaistnienie okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Organizatora lub Uczestników Promocji, którego nie można było przewidzieć w dacie organizowania Promocji np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki, wojna, nadzwyczajne oddziaływanie czynników atmosferycznych wywołujące skutki wpływające na możliwość realizacji Promocji.
  5. usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu,
  6. zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku konieczności sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
 5. Zmiana zasad Promocji jest dopuszczalna, o ile zmiana Regulaminu nie będzie prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Promocji, w szczególności zmiana nie narusza praw nabytych przez Uczestników Promocji przed taką zmianą. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestnika nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do Programu ADC Uczestnika powiadomienia o zmianie Regulaminu wraz z załączonym zaktualizowanym Regulaminem zamieszczonym w treści przesłanej do Uczestnika wiadomości e-mail.
 6. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w powiadomieniu, chyba że Uczestnik w terminie 14 dni od doręczenia zmienionego Regulaminu złoży na adres: info@apart.pl oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy świadczenie usługi elektronicznej.
 7. W celu uchylenia wątpliwości wskazuje się, że zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Uczestników.
 8. W zakresie nieregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego właściwe ze względu na przedmiot Promocji, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 t.j. z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących konsumentami także przepisy Ustawy o Prawach Konsumentów. Dodatkowo mają zastosowanie zapisy Regulaminu Sklepu internetowego (https://www.apart.pl/).