Regulamin

Realizacja prezentów jubilerskich

E-R2 SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Suchym Lesie

E-R2 SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 91, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000441930 (zwana dalej E-R2), w związku z wprowadzeniem do swojej oferty Prezentu jubilerskiego ustanawia regulamin, zwany dalej Regulaminem, o treści następującej:

§ 1

Przedmiot regulacji

 1. Regulamin określa tryb realizacji „Prezentów jubilerskich" (dalej również jako „Prezenty") emitowanych przez e-R2, o ile to nabycie lub realizacja nie została uregulowana w odrębnej umowie zawartej na piśmie.
 2. Prezenty jubilerskie emitowane są przez e-R2 w nominałach 100 zł, 250 zł, 500 zł i 1.000 zł albo innych i zgodnie z zamówieniem Klienta.
 3. Prezenty jubilerskie opatrzone są datą ważności.
 4. Prezent jubilerski stanowi znak legitymacyjny w rozumieniu obowiązujących przepisów, realizowany na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 5. Prezent Jubilerski może być emitowany w wersji elektronicznej – jako unikatowy kod, który można użyć jednorazowo podczas zakupów produktów (zwanych dalej produktami) oferowanych przez E-R2 za pośrednictwem sklepu internetowego w serwisie www.apart.pl (dalej eSklep).
 6. E-R2 realizuje na podstawie niniejszego Regulaminu wyłącznie bony E-R2.

§ 2

Prezent jubilerski

 1. Prezentem jubilerskim w rozumieniu Regulaminu jest
  1. druk, który spełnia łącznie następujące warunki:
   1. został wystawiony przeze-R2, według wzoru E-R2, i opatrzony numerem seryjnym,
   2. nie dokonano w nim jakiejkolwiek zmiany, w tym przerobienia, podrobienia, uzupełnienia lub usunięcia jakiegokolwiek elementu,
   3. który został aktywowany, („Aktywacja") oraz wobec którego nie nastąpiła jego dezaktywacja, („Dezaktywacja")
  2. kod który spełnia łącznie następujące warunki:
   1. został wygenerowany przez system E-R2 w formie kodu alfanumerycznego,
   2. nie dokonano w nim jakiejkolwiek zmiany,
   3. który został aktywowany, („Aktywacja") oraz wobec którego nie nastąpiła jego dezaktywacja, („Dezaktywacja")
 2. Nie stanowi Prezentu jubilerskiego w rozumieniu Regulaminu druk ani kod, który nie spełnia wymogów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3

Zakup Prezenty jubilerskiego

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy dot. prezentów jubilerskich:
  1. zakup Prezentu jubilerskiego następuje po cenie nominalnej,
  2. przy zakupie Prezentu jubilerskiego nie są uwzględniane żadne rabaty, a w tym takie, które mogłyby przysługiwać Nabywcy Prezentu zgodnie z aktualną polityką rabatową E-R2, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego.
 2. E-R2 wystawi Nabywcy Prezentu jubilerskiego dokument potwierdzający zakup Prezentu jubilerskiego, który na podstawie obowiązujących przepisów będzie odpowiadał charakterowi Prezentu jubilerskiego, wskazanemu w § 1 Regulaminu. Dokument – o ile tak stanowi Umowa na zakup prezentów- może mieć zbiorczy lub okresowy charakter.

§ 4

Aktywacja i Dezaktywacja

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy na zakup prezentu jubilerskiego E-R2 dokonuje Aktywacji Prezentu jubilerskiego niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty odpowiadającej wartości nominalnej Prezentu jubilerskiego.
 2. Dezaktywacja Prezentu jubilerskiego następuje:
  1. automatycznie, bez potrzeby składania jakichkolwiek oświadczeń, wskutek upływu daty ważności, Prezentu jubilerskiego,
  2. wskutek jednorazowego wykorzystania Prezentu jubilerskiego,
  3. wskutek czynności E-R2 dokonanej:
   1. na wniosek Nabywcy, w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia wniosku przez Nabywcę, pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres E-R2 Sp. z o.o. SKA, ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las, esklep@apart.pl,
   2. bez wniosku Nabywcy, wyłącznie jeżeli okaże się, że Nabywca opóźnia się z zapłatą należności za Prezent Jubilerski o czas nie krótszy, niż 7 dni, przy czym w przypadku zbycia przez E-R2 więcej niż 1 Prezentu na rzecz jednego Nabywcy, E-R2 ma prawo zablokować – do czasu uiszczenia płatności - w przypadku opóźnień w płatności taką liczbę Prezentów jaka odpowiada opóźnieniu w płatności, a jeżeli opóźnienie ma charakter długotrwały (więcej niż 14 dni) lub dotyczy 20 % Prezentów – wszystkie Prezenty Jubilerskie.

§ 5

Realizacja Prezentu jubilerskiego

 1. E-R2 zobowiązuje się zrealizować każdemu aktywowany Prezent jubilerski posiadaczowi Prezentu:
  1. za pośrednictwem eSklepu, zgodnie z Regulaminem tego sklepu,
  2. przed upływem daty ważności, Prezentu jubilerskiego,
  3. poprzez wydanie w zamian za Prezent jubilerski towarów, znajdujących się w chwili realizacji Prezentu w eSklepie, za aktualną cenę brutto tych towarów, nie wyższą niż wartość nominalna Prezentu jubilerskiego, przy czym:
   1. Prezent jubilerski podlega wymianie na gotówkę w przypadkach wskazanych w przepisach lub Regulaminie,
   2. jeżeli cena brutto wydawanych towarów jest wyższa, niż wartość nominalna Prezentu jubilerskiego osoba realizująca Prezent uiszcza różnicę w formie pieniężnej lub w inny akceptowany prawnie i możliwy do zrealizowania w eSklepie sposób płatności,
 2. E-R2 uwzględni, przy realizacji Prezentu jubilerskiego rabaty, które przysługują Nabywcy zgodnie z aktualną polityką rabatową E-R2, przy czym rabaty przysługujące osobie realizującej Prezent nie sumują się i będą uwzględniane przy realizacji Prezentu jubilerskiego wobec jednej z tych kart rabatowych,
 3. W zakresie zgodnym z przepisami nie są uwzględniane, przy realizacji Prezentu jubilerskiego, inne bony rabatowe, kupony rabatowe, czy znaki legitymacyjne, których Regulamin wyklucza realizację wspólnie z Prezentem jubilerskim.
 4. Prezenty jubilerskie (w szczególności w wersji Kodu) powinny być przechowywane w taki sposób, żeby osoby trzecie nie miały do nich dostępu, tak aby zapobiec wykorzystaniu Kodów przez osoby inne niż uprawniony.

§ 6

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące odmowy zrealizowania Prezentu jubilerskiego należy przesyłać listownie na adres: ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las k. Poznania lub elektronicznie na adres eSklepu podany na stronie www.apart.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. datę i produkt wobec którego nie zrealizowano Prezentu jubilerskiego,
  2. dane osoby składającej reklamację, w tym jej adres lub adres poczty elektronicznej,
  3. numer seryjny Prezentu jubilerskiego lub KOD.
 3. W razie złożenia reklamacji niekompletnej E-R2 zwróci się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie, o ile podane są dane wystarczające do kontaktu z osobą składającą reklamację.
 4. E-R2 zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację (która zawiera wszystkie elementy wskazane w pkt. 1 niniejszego paragrafu) nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformować składającego reklamację, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres elektroniczny wskazany w reklamacji o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia.
 5. W wyniku uznania Reklamacji E-R2 dokona realizacji Prezentu jubilerskiego, zgodnie z Regulaminem, a jeżeli w trakcie rozpatrywania reklamacji upłynął termin, w którym Prezent można było zrealizować, wyda Prezent jubilerski w takiej samej formie oraz nominale odpowiadającym Prezentowi, którego termin realizacji upłynął, z terminem (datą) ważności odpowiadającym czasowi, który upłynął na rozpatrzenie reklamacji.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej: www.apart.pl.
 2. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.
 3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.