Informacje prawne

 1. Firma Apart publikuje serwis internetowy apart.pl wyłącznie w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem punktu 2. Firma Apart Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby publikowane tutaj dane były możliwie najdokładniejsze i aktualne. Pomimo tego serwis może zawierać błędy, za które właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 2. eSklep znajdujący się w serwisie internetowym apart.pl jest prowadzony przez: E-R2 Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 91, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000441930 prowadzonego przez Sąd Rejonowy VIII Wydział KRS w Poznaniu NIP 9721241916, Regon 302293221. E-R2 Sp. z o.o. S.K.A.
 3. Znaki handlowe oraz logotypy prezentowane w serwisie Apart są chronione prawem handlowym oraz umowami międzynarodowymi a ich użycie bez odpowiedniej zgody jest zabronione.
 4. Wszelkie utwory (w szczególności: zdjęcia, teksty, katalogi, grafiki) prezentowane w serwisie Apart www.apart.pl są prawnie chronione, a ich użycie bez uprzedniej pisemnej zgody APART Sp. z o.o. jest surowo zabronione. APART Sp. z o.o. przysługuje wyłączny tytuł prawny do posługiwania się utworami zamieszczonymi w serwisie Apart www.apart.pl. W przypadku naruszeń jej praw, APART Sp. z o.o. podejmie wszelkie dozwolone kroki prawne w celu ich obrony.
 5. Ceny produktów podane w serwisie internetowym Apart mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od cen produktów dostępnych w salonach Apart.
 6. Niniejsza informacja nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie konsumentów i konkurencji. W razie sprzeczności postanowień informacji z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień informacji stosuje się te przepisy, a pozostała część informacji pozostaje w mocy.
 7. Dla korzystania z serwisu internetowego www. apart.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz w przypadku części usług czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

 

 

Ogólne Warunki Sprzedaży 

 1.  Postanowienia ogólne
  a) Dla umowy sprzedaży, w której E-R2 Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Suchym Lesie (zwana dalej Sprzedawcą lub Dostawcą) występuje w charakterze Sprzedawcy lub Dostawcy, a kupującym jest podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] polskiego kodeksu cywilnego, obowiązują wyłącznie poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży.
  b) Warunki Zakupu Klienta nie są wiążące. Warunki te nie stają się częścią umowy i wiążą strony jedynie w przypadku, jeżeli Sprzedawca zaakceptuje je wprost w formie pisemnej. W każdym przypadku Klient zgadza się z tym, aby w przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy jego Warunkami Zakupu i Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sprzedawcy zastosowanie miały jedynie te ostatnie. Brak wniesienia sprzeciwu, zrealizowanie dostawy lub wykonanie świadczenia nie mogą być poczytane jako akceptacja warunków handlowych innych, niż niniejsze.
  c) Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują również dla przyszłych umów i czynności, nawet wtedy, jeżeli strony w danych przypadku nie uzgodniły tego wprost.

 2. Zawarcie umowy
  a) Treści przekazane przez Sprzedawcę nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji, chyba że wyraźnie stanowią one inaczej.
  b) Umowa dochodzi do skutku poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Dla treści umowy miarodajnym jest potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, chyba że Klient w terminie dwóch dni roboczych dla Sprzedawcy, liczonych od wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, sprzeciwi się jego treści. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia przyjęcie złożonej przez Klienta oferty zawarcia umowy następuje poprzez wykonanie zamówienia, jeżeli zostało wykonane.
  c) Zmiana lub uzupełnienie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższe odnosi się także do porozumienia o zniesieniu wymogu zachowania formy pisemnej.
  d) Podane ceny są cenami netto, do których naliczony zostanie jeszcze podatek od towarów i usług VAT w wysokości określonej przepisami prawa. W cenach nie są zawarte koszty transportu i opakowania, które to koszty zostaną zafakturowane.

 3. Dostawa
  a) W razie wątpliwości poczytuje się, że termin dostawy biegnie od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Okres ten przedłuża się o okres potrzebny na załatwienie ewentualnych formalności wwozowych i wywozowych. Ponadto ulega on wydłużeniu o okres niezawinionej przez Sprzedawcę przeszkody (siła wyższa, strajk itp.) lub przeszkody zaistniałej po stronie jego poddostawcy lub podwykonawcy, a ponadto o okres ewentualnego przysługującego Sprzedawcy prawa zatrzymania.
  b) Sprzedawcy przysługuje prawo zatrzymania, dopóki Klient opóźnia się ze spełnieniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub z innej umowy wiążącej Strony.
  c) Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli Klient zostanie poinformowany o gotowości do wykonania dostawy.

 4. Wydanie towarów
  a) Wydanie towarów odbywa się wg EXW (Incoterms 2000) siedziba Sprzedawcy.
  b) Przygotowane do wydania towary Klient powinien odebrać natychmiast po otrzymaniu informacji o gotowości towaru do odbioru. W przeciwnym razie Sprzedawca ma prawo do przechowania towaru na koszt Klienta.

 5. Płatność
  a) Termin płatności ceny, nie pomniejszonej o skonto, przypada nie później, niż w dniu wydania towaru Klientowi.
  b) Sprzedawca może udzielić Klientowi odroczonego terminu płatności, który nie może przekraczać 14 dni od wydania towarów.
  c) W stosunku do Klienta wyłącza się prawo potrącenia i prawo zatrzymania.

 6. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań
  a) Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania Sprzedawcy ewentualnych wad. Wady, które przy dołożeniu należytej staranności nie mogły być wykryte po przekazaniu, należy zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu. Zawiadomienie wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej oraz – po uprzednim przesłaniu faksem – przesłania listem poleconym. Klient jest zobowiązany do umożliwienia Sprzedawcy skontrolowania zgłoszonych wad.
  b) O ile Klientowi przysługuje prawo żądania usunięcia wad albo dostarczenia zamiast rzeczy wadliwej takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, prawo wyboru należy do Sprzedawcy.
  c) Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Kupujący może korzystać z gwarancji jakości, jeżeli otrzymał od Sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej.

 7. Zastrzeżenie prawa własności
  a) Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru będącego przedmiotem sprzedaży/dostawy do momentu uregulowania wszelkich zobowiązań Klienta wynikających ze stosunków handlowych z Sprzedawcą. O ile w świetle prawa obowiązującego w miejscu siedziby Klienta niniejsze zastrzeżenie własności jest bezskuteczne, Klient jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę składając w tym zakresie jednoznaczne oświadczenie na piśmie. W takim przypadku Klient zobowiązany jest zaoferować Sprzedawcy zabezpieczenie. Niezależnie od powyższego Sprzedawca może zażądać wniesienia przedpłaty, określając jej wielkość.

 8. Postanowienia końcowe
  a) Umowy, których dotyczą niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, podlega prawu polskiemu.
  b) Sądem właściwym jest sąd powszechny wg siedziby Sprzedawcy.

 9. Ogólne warunki zawierania umów

  Wyklucza się możliwość zawarcia jakiekolwiek Umowy przez E-R2 Sp. z o.o. S.K.A. w sposób dorozumiany lub w formie ustnej (innej niż co najmniej pisemna). Niniejsze warunki wyłączają wszelkie regulacje umowne, a w tym ogólne warunki umów, wzory umów stosowane przez drugą stronę Umowy (inną niż E-R2 Sp. z o.o. S.K.A.), chyba że ich stosowanie zostało wyraźnie dopuszczone na piśmie przez Apart Sp. o.o. oraz we wskazanym przez E-R2 Sp. z o.o. S.K.A. na piśmie zakresie, a bez niniejszego zastrzeżenia E-R2 Sp. z o.o. S.K.A. nie zawarłby umowy.