REGULAMIN PROMOCJI
„Black Week”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji marketingowej „Black Week” (zwanej dalej „Promocją") jest Apart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000056437, NIP: 7772611871, (zwana dalej „Organizatorem”).

 2. Wszelkie czynności związane z realizacją Promocji będą wykonywane przez Organizatora.

 3. Promocja odbywa się na podstawie postanowień niniejszego regulaminu (zwanego dalej "Regulaminem") oraz obowiązujących przepisów prawa.

 4. Promocja prowadzona jest w sklepach stacjonarnych marki Apart tj. lokalach użyteczności publicznej przeznaczonych do sprzedaży detalicznej Produktów, prowadzonych przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem salonów wyprzedażowych typu OUTLET (zwanych dalej: „Salonami sprzedaży”). Lista otwartych Salonów sprzedaży znajduje się na stronie internetowej www.apart.pl.

 5. Promocja obejmuje wyłącznie towary oferowane przez Organizatora w Salonach sprzedaży w cenie regularnej, tj. ich cena nie została obniżona w ramach innych promocji lub wyprzedaży (zwane dalej „Produktami"). Z Promocji wyłączone są karty upominkowe oraz bony jubilerskie lub inne znaki legitymacyjne.

 6. Promocja odbywa się w okresie od 17 listopada 2023 do 27 listopada 2023 r. w godzinach otwarcia Salonów sprzedaży (dalej: „Czas trwania Promocji").

 7. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.

 8. Promocja polega na udzieleniu Uczestnikom Rabatu na Produkty zakupione w Salonach sprzedaży. „Rabat” oznacza możliwą do uzyskania przez Uczestnika Promocji w ramach Promocji korzyść w postaci obniżenia ceny Produktu o określoną procentowo wartość. Wartość przyznanego Rabatu zależna jest od ilości zakupionych w ramach jednej transakcji Produktów. Rabat naliczany jest od wartości (ceny) najtańszego Produktu nabytego w ramach jednej transakcji. Rabat ma charakter jednorazowy i nie podlega sumowaniu tzn. zakup np. trzech produktów promocyjnych uprawnia wyłącznie do Rabatu 50% liczonego od ceny najtańszego Produktu.

 9. Uczestnik Promocji nie może równocześnie skorzystać z rabatów udzielanych u Organizatora, jak również z innych ofert promocyjnych, kart lub kodów zniżkowych obowiązujących w Salonach sprzedaży w Czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych ofert lub zniżek w Czasie trwania Promocji, Uczestnikowi zostaje przyznana oferta najkorzystniejsza dla Uczestnika.

 10. Treść Regulaminu jest dostępna w Czasie trwania Promocji w siedzibie Organizatora, Salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej www.apart.pl.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Udział w Promocji jest bezpłatny. W Promocji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, dokonujące w Czasie trwania Promocji zakupu Produktów w Salonach sprzedaży, a nadto spełniające warunki udziału w Promocji wskazane w Regulaminie.

 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest niezbędnym warunkiem udziału w Promocji, a tym samym uzyskania przewidzianych w nim Rabatów.

 3. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu Promocji oraz ochrony praw innych Uczestników Promocji do skorzystania Promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości kupującego, czy też zgodności postępowania kupującego z niniejszym Regulaminem. Organizator może zwłaszcza zwrócić się do osoby, która dokonała zakupu, o podanie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania - dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej Promocji.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, np.:

  1. dokonywanie zakupów w ramach Promocji w rzeczywistości w sposób sprzeczny z celem Promocji, np. przy użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody, lub

  2. prowadzenie działań, które mają na celu obejście Regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Promocji.

 5. W przypadku stwierdzenia, że zakupu dokonano z naruszeniem lub obejściem niniejszego Regulaminu, osoba, która dokonała zakupu może zostać wykluczona z udziału w Promocji, a zakup może zostać zrealizowany z pominięciem promocyjnych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

 6. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie w okresie obowiązywania Promocji, zakupu w jednym z Salonów sprzedaży Produktów, przy spełnieniu warunków i na zasadach opisanych w Regulaminie. Wzięcie udziału w Promocji w rozumieniu rozdziału III Regulaminu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.


III. ZASADY PROMOCJI

 1. Celem Promocji jest umożliwienie zakupienia Produktów możliwie największej liczbie Uczestników.

 2. Uczestnik Promocji kupując w jednym z Salonów sprzedaży wymaganą w ramach Promocji ilość Produktów w ramach jednej transakcji otrzymuje jeden Rabat na jeden najtańszy zakupiony Produkt w wysokości ustalonej według założeń:

  1. przy zakupie 2 (dwóch) Produktów - cena jednego najtańszego Produktu zostaje obniżona poprzez naliczenie Rabatu w wysokości 25% ceny regularnej drugiego, tańszego Produktu, a pierwszy droższy Produkt pozostaje w cenie regularnej, albo

  2. przy zakupie 3 (trzech) Produktów - cena jednego najtańszego Produktu zostaje obniżona poprzez naliczenie Rabatu w wysokości 50% ceny regularnej najtańszego z trzech zakupionych Produktów, a pierwszy i drugi droższe Produkty pozostają w cenach regularnych, albo

  3. przy zakupie 4 (czterech) i więcej Produktów - cena jednego najtańszego Produktu zostaje obniżona poprzez naliczenie Rabatu w wysokości 80% ceny regularnej najtańszego z tych Produktów, a pierwszy, drugi i trzeci lub kolejne droższe Produkty pozostają w cenach regularnych.

 3. Rabat dotyczy ceny regularnej Produktu, czyli ceny nieprzecenionej i bez uwzględniania zniżki lub rabatu wynikających z innych akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 4. Produkt zakupiony przez Uczestnika w cenie innej niż regularna nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu Rabatu i nie uczestniczy w Promocji.

 5. W Salonie sprzedaży Rabaty naliczane są przy kasie. Naliczanie Rabatów przy kasie nie dotyczy zamówień realizowanych w sklepie internetowym www.apart.pl z odbiorem w Salonie sprzedaży.

 6. W przypadku, gdy cena dwóch lub więcej Produktów, zakupionych przez Uczestnika Promocji w ramach jednej transakcji jest jednakowa, Rabat zostanie naliczony tylko na jednym z najtańszych Produktów.

 7. Uczestnicy Promocji mogą korzystać z Promocji wielokrotnie w Czasie trwania Promocji.

 8. Uczestnicy Promocji nie są uprawnieni do wymiany Rabatu na korzyść pieniężną lub ekwiwalent pieniężny. Prawo do otrzymania Rabatu nie może być przeniesione na inną osobę.

 9. Organizator ma prawo odmówić naliczenia Rabatu w przypadku dokonania zakupu po zakończeniu Czasu trwania Promocji, jak również w przypadku niespełnienia warunków udziału w Promocji wskazanych w Regulaminie.

 10. Produkty zakupione w ramach Promocji w Salonach sprzedaży nie podlegają zwrotowi ani wymianie, tak w Czasie trwania Promocji jak i po jej zakończeniu.


IV. REKLAMACJE

 1. Strona internetowa www.apart.pl oraz profile na portalach społecznościowych Facebook i Instagram Organizatora nie są otwartym kanałem dla reklamacji, zapytań i skarg dotyczących Promocji lub Organizatora. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń związanych z Promocją, Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje w zakresie Promocji na piśmie na adres pocztowy: Apart sp. z o.o., 62-002 Suchy Las, ul. Stara Droga 3, lub pocztą elektroniczną: info@apart.pl.

 2. Treść reklamacji powinna zawierać odniesienie do Promocji (np. „Black Week”) oraz musi zawierać imię, nazwisko i adres korespondencyjny uczestnika, a także konkretny powód reklamacji.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora na podstawie Regulaminu.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu czternastu (14) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnicy Promocji zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu reklamacji tym samym środkiem komunikacji (pocztowym lub elektronicznym) za pomocą którego złożyli reklamację.

 5. Niezależnie od przewidzianej procedury reklamacyjnej Uczestnik uprawniony jest do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta za zgodność świadczenia z umową określone są w Ustawie o Prawach Konsumenta w Rozdziale 5a oraz innych przepisach obowiązującego prawa.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają Regulaminowi. Każde wzięcie udziału w Promocji stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.

 2. Uczestnikom Promocji oprócz Rabatów przewidzianych j Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 3. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023.227 t.j. z późn. zm.).

 4. Organizator zapewnia Uczestnikom ochronę danych osobowych w oparciu o Politykę Prywatności w Grupie Apart opublikowaną na stronach internetowych www.apart.pl.

 5. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach prawidłowego przeprowadzenia Promocji, w tym realizacji umowy sprzedaży na warunkach w niej określonych, wystawienia dokumentów księgowych, rozpatrzenia reklamacji co do przebiegu Promocji.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi Promocji, uniemożliwia udział w Promocji. Uczestnikom Promocji udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i żądania usunięcia.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

  1. zmiana przepisów prawa regulujących przeprowadzenie Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;

  2. zmiana sposobu przeprowadzenia Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznych (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

  3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczna przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

  4. zaistnienie okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Organizatora lub Uczestników Promocji, którego nie można było przewidzieć w dacie organizowania Promocji np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki, wojna, nadzwyczajne oddziaływanie czynników atmosferycznych wywołujące skutki wpływające na możliwość realizacji Promocji.

  5. usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu,

  6. zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku konieczności sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich.

 9. Zmiana zasad Promocji jest dopuszczalna, o ile zmiana Regulaminu nie będzie prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Promocji, w szczególności nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed taką zmianą. O zmianach Regulaminu uczestnicy Promocji będą informowani w taki sam sposób jak o wprowadzeniu Regulaminu (poprzez stronę internetową www.apart.pl oraz w Salonach sprzedaży), z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak nie krótszym niż jeden dzień.

 10. W zakresie nieregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2023.1610 t.j. z późn. zm.) oraz w przypadku Klientów będących konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).