biżuteria apart

REGULAMIN REZERWACJI PRODUKTU

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w poniższym Regulaminie, mają następujące znaczenie.

 1. Dane Rezerwacyjne– dane osobowe, w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego, dobrowolnie podawane przez Rezerwującego w procesie Rezerwacji, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Administratora, na potrzeby Usługi Rezerwacji;
 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem niedziel oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Usługa Rezerwacji/Rezerwacja – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, w postaci pośrednictwa pomiędzy Rezerwującym a Sprzedawcą, w czasowym wyłączeniu Produktów ogólnodostępnych w ofercie w Stacjonarnych Salonach Sprzedaży na rzecz Rezerwującego, który ma zamiar dokonać zakupu Produktu w Salonie Sprzedaży, w ramach której Usługodawca:
  1. udostępnia Rezerwującemu informacje o dostępności Produktów znajdujących się w asortymencie Stacjonarnych Salonów Sprzedaży;
  2. przyjmuje od Rezerwującego Rezerwacje Produktów,
  3. przekazuje przyjęte Rezerwacje właściwym Stacjonarnym Salonom Sprzedaży;
 4. Kodeks Cywilny – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93; t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 1740 z późn. zm.);
 5. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 6. Usługodawca/ Administrator – E-R2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Stara Droga 3, będący przedsiębiorcą, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000441930, posiadająca NIP: 9721241916 oraz kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN e-mail: esklep@apart.pl, tel.+48 61 89 27 278, właściciel sklepu internetowego www.apart.pl;
 7. Sprzedawca: Apart sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Stara Droga 3, będąca przedsiębiorcą, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056437, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 20.040.000 złotych oraz NIP: 7772611871;
 8. Grupa Apart: Usługodawca, Sprzedawca oraz inne Podmioty powiązane z usługodawcą, tj.: R2 Center sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Akacjowa 1 A, KRS 0000131449, E-R2 sp. o.o. z siedzibą w Suchym Lesie ul. Stara Droga 3, KRS 0000447204, R2 Investment Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Stara Droga 3, KRS 0000441485, R2 Investment Sp. z o.o., z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Stara Droga 3, KRS 0000356184, APART Czech Republic s.r.o., Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, Republika Czeska;
 9. Konsument zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 10. Przedsiębiorca – zgodnie z art. 43 1 Kodeksu Cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 11. Rezerwujący/Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która korzysta z Usługi Rezerwacji;
 12. Regulamin – poniższe regulacje wraz z wszelkimi załącznikami oraz dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują i które stanowią jego integralną część;
 13. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie www.apart.pl, za pośrednictwem, którego można dokonać Rezerwacji;
 14. Stacjonarne Salony Sprzedaży/Salon Sprzedaży - detaliczne salony sprzedaży Sprzedawcy , znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lista Stacjonarnych Salonów Sprzedaży, znajduje się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce https://www.apart.pl/swiat/salony;
 15. Produkt – towar wskazany w Sklepie Internetowym, z dostępną opcją Rezerwacji towaru w Stacjonarnym Salonie Sprzedaży, na zasadach wskazanych w Regulaminie;
 16. Usługa Elektroniczna – Świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną poprzez wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2021.576 t.j. z późn. zm.).

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę dodatkowej usługi w ramach Sklepu Internetowego w postaci Usługi Rezerwacji Produktów. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 2. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie świadczona jest wyłącznie Usługa Rezerwacji. Nabywanie towarów w Sklepie Internetowym Usługodawcy oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego, odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego apart.pl dostępnego pod adresem https://www.apart.pl/swiat/zakupy-online/regulamin. Ceny i promocje, prezentowane w Sklepie Internetowym dotyczą towarów w Sklepie Internetowym. Cena Produktu obowiązująca w Salonie Sprzedaży wskazana jest w Rezerwacji. Informacje o aktualnych promocjach w Stacjonarnych Salonach Sprzedaży dostępne są u Sprzedawcy w Salonach Sprzedaży.
 3. Umowa sprzedaży zarezerwowanego Produktu, zawierana jest ze Sprzedawcą przy odbiorze zarezerwowanego Produktu, w Stacjonarnym Salonie Sprzedaży i nie jest umową sprzedaży zawieraną na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta. Płatność za Produkt dokonywana jest w Stacjonarnym Salonie Sprzedaży.
 4. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz Kupujących następuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Rezerwujących, określa Polityka Prywatności, która dostępna jest w zakładce “Polityka Prywatności” na stronie Sklepu oraz na www.apart.pl/swiat/informacje/polityka-prywatnosci.
 5. Do skorzystania z Usługi Rezerwacji niezbędne jest posiadanie przez Rezerwującego aktywnego numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej (e-mail). W celu otrzymywania powiadomień dotyczących Rezerwacji Produktu za pośrednictwem wiadomości SMS, niezbędne jest posiadanie przez Rezerwującego numeru telefonu komórkowego w polskiej strefie numeracyjnej.
 6. Do dokonania Rezerwacji nie jest wymagana rejestracja. W przypadku, woli Rezerwacji bez rejestracji, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail.
 7. Z tytułu świadczenia Usługi Rezerwacji Produktów nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.

III. WARUNKI REZERWACJI

 1. Informacja o możliwości Rezerwacji, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest, jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Dokonanie Rezerwacji przez Klienta nie stanowi oferty Klienta do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i nie jest dla niego wiążąca. Klient może anulować dokonaną Rezerwację bez podania przyczyny, w każdej chwili, do upływu terminu ważności Rezerwacji, wskazanego w ust. III.3 Regulaminu. Klient może anulować Rezerwację kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod aktualnym numerem (-ami) telefonów wskazanym w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt” dostępnej na stronie internetowej https://www.apart.pl/swiat/zakupy-online/kontakt lub na adres e-mail: info@apart.pl.
 2. Warunkiem skorzystania z Usługi Rezerwacji jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, przed dokonaniem Rezerwacji.
 3. Rezerwacja oznacza, że zarezerwowany Produkt, zostanie odłożony dla Klienta, w wybranym przez Klienta Salonie Sprzedaży, tj. zostanie wyłączony z oferty sprzedaży dla innych klientów, na okres 24 godzin od momentu dokonania Rezerwacji. Po upływie wskazanych 24 godzin, Rezerwacja wygasa, a Produkt z powrotem udostępniany jest do ogólnodostępnej sprzedaży. W przypadku, gdy upływ terminu Rezerwacji przypada na niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, rezerwacja zostaje przedłużona do pierwszego dnia roboczego, przypadającego po dniu wolnym od pracy do godziny odpowiadającej pierwotnej końcowej godzinie Rezerwacji.
 4. W przypadku Rezerwacji Produktu w Salonie Sprzedaży zlokalizowanym przy Al. Jerozolimskich 29 w Warszawie, dokonanej po godz. 17:00, a w przypadku pozostałych Salonów Sprzedaży, Rezerwacje dokonane po godz. 20:00, jak także Rezerwacje dokonane w niedzielę lub w innym dniu ustawowo wolnym od pracy, będą udostępniane Klientowi w następnym dniu roboczym w godzinach otwarcia Salonu Sprzedaży.
 5. Usługodawca zastrzega, że w Sklepie Internetowym mogą znajdować się towary, dostępne wyłącznie w sprzedaży internetowej, które nie są dostępne w Stacjonarnych Salonach Sprzedaży, jak również Stacjonarnych Salonach Sprzedaży może być dostępny towar, który nie jest dostępny w Sklepie Internetowym. Dlatego, Usługa Rezerwacji dotyczy wyłącznie Produktów ze wskazaną opcją Rezerwacji na stronie Sklepu Internetowego, tj. w postaci aktywnego przycisku Rezerwacji.
 6. Cena Produktu, wskazana w związku ze świadczoną Usługą Rezerwacji jest ceną rezerwowanego Produktu w Stacjonarnym Salonie Sprzedaży, za którą Rezerwujący może nabyć zarezerwowany Produkt we wskazanym w Rezerwacji Salonie Sprzedaży. W przypadku, gdy w chwili zawarcia umowy sprzedaży Produktu, na miejscu w Salonie Sprzedaży cena Produktu jest niższa od ceny podanej w Rezerwacji, stosuje się cenę niższą.
 7. W celu dokonania Rezerwacji należy:
  1. Wejść na stronę internetową www.apart.pl, zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwości dokonania Rezerwacji bez rejestracji,
  2. wybrać Produkt, który ma być przedmiotem Rezerwacji, a następnie kliknąć zakładkę „SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ I ZAREZERWUJ W SALONIE”,
  3. kliknąć link do Regulaminu, zapoznać się z jego treścią i zaakceptować poprzez zaznaczenie pola wyboru opcji,
  4. wybrać miasto lub Salon Sprzedaży, w którym ma zostać dokonana Rezerwacja Produktu,
  5. zaznaczyć Salon Sprzedaży, w którym Produkt jest dostępny i w którym Produkt ma zostać zarezerwowany dla Klienta,
  6. jeżeli Produkt dostępny jest w różnych rozmiarach, zaznaczyć właściwy rozmiar,
  7. wpisać Dane Rezerwacyjne, a w przypadku Klienta zalogowanego zweryfikować prawidłowość danych zaimportowanych automatycznie z konta Klienta (dane pochodzą z ostatnio złożonego zamówienia lub Rezerwacji) i w razie potrzeby poprawić te dane,
  8. kliknąć przycisk „REZERWUJ”.
 8. Po pomyślnym ukończeniu procedury, o której mowa w ust. III.7, Usługodawca prześle wiadomość e-mail na podany wcześniej przez Klienta adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenie o otrzymaniu Rezerwacji. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji nie oznacza zarezerwowania Produktu. Do Rezerwacji Produktu dochodzi z chwilą otrzymania przez Rezerwującego kolejnej wiadomości od Usługodawcy potwierdzającej zarezerwowanie Produktu oraz możliwość odbioru Produktu we wskazanym Salonie Sprzedaży w określonym terminie.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji Rezerwacji, z powodu niedostępności Produktu, w wybranym Salonie Sprzedaży, Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na wskazany przez Klienta adres lub drogą telefoniczną, na numer wskazany przez Klienta. W takim przypadku, Usługodawca, o ile jest taka możliwość, może zaproponować Rezerwację w innym Salonie Sprzedaży, w którym Produkt jest dostępny lub udostępnienie Produktu w późniejszym terminie, na co Klient może wyrazić zgodę lub zrezygnować z proponowanej alternatywnej Rezerwacji.
 10. W ramach Usługi Rezerwacji, możliwe jest objęcie Rezerwacją, tylko jednej sztuki danego Produktu. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia wyższego limitu liczby sztuk określonego Produktu lub kategorii Produktów, objętej jedną Rezerwacją. Informacje o takich limitach dostępne są w Sklepie Internetowym przy danym Produkcie.

IV. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI
REZERWACJI

 1. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą świadczenia Usługi Rezerwacji, składając ją pisemnie na adres Usługodawcy lub na adres e-mail: info@apart.pl lub w inny dopuszczalny prawem sposób.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres wskazany przez Klienta.
 3. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń na drodze postepowania sądowego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego apart.pl dostępnego pod adresem https://www.apart.pl/swiat/zakupy-online/regulamin.

Niniejszy Regulamin Rezerwacji Produktu obowiązuje od dnia 03.06.2022