Regulamin aplikacji mobilnej Apart Diamond Club

Pobierz wersję PDF

I Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje korzystanie z aplikacji mobilnej „Apart Diamond Club” (dalej zwaną: „Aplikacją mobilną ADC”).
 2. Usługodawcą jest Apart sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie k. Poznania przy ul. Stara Droga 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056437, REGON: 634247310, NIP: 777-26-11-871, kapitał zakładowy w wysokości: 20 040 000,00 zł, zwany dalej „Usługodawcą” lub „Apart”.
 3. Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej ADC zostały opisane w niniejszym dokumencie, dostępnym na w ramach konta tworzonego w ramach Aplikacji mobilnej ADC, która umożliwia odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Przed pierwszym zalogowaniem do Aplikacji ADC rozpoczęciem korzystania z Aplikacji mobilnej ADC każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

II Zakres działania Aplikacji mobilnej ADC

 1. Aplikacja mobilna ADC jest skierowana do osób będących uczestnikami Programu Apart Diamond Club (zwanego dalej: „Programem ADC”) w rozumieniu regulaminu Programu ADC dostępnego na stronie internetowej www.apart.pl/swiat/adc/regulamin chcących otrzymywać od Usługodawcy informacje o ofertach i promocjach Apart oraz korzystających z rabatów i przywilejów zagwarantowanych w ramach uczestnictwa w Programie ADC (dalej „Użytkownicy”). Aplikacja mobilna ADC obejmuje w szczególności wgląd w konto Użytkownika w ramach uczestnictwa w Programie ADC oraz korzystanie z elektronicznej wersji karty uczestnika programu Apart Diamond Club.
 2. Aplikacja mobilna ADC umożliwia Użytkownikom:
  1. posiadanie konta i elektronicznej karty uczestnika programu Apart Diamond Club (zwaną dalej: „Kartą ADC”), dzięki której Użytkownik zyskuje dostęp do wielu funkcji i korzyści gwarantowanych przez Program ADC,
  2. korzystanie z ofert Apart, w szczególności umożliwia zapoznanie się z ofertami promocyjnymi przeznaczonymi wyłącznie dla Użytkowników (zwanych dalej: „Promocjami”),
  3. korzystanie ze sklepu internetowego Apart,
  4. dostęp do map lokalizacji sklepów Apart – narzędzi umożliwiających wyszukiwanie sklepów Apart w wybranej przez Użytkownika lokalizacji,
  5. korzystanie z usługi Newsletter.

III Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej ADC

 1. Z Aplikacji mobilnej ADC mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Korzystanie jest możliwe wyłącznie przez osoby będące uczestnikami Programu ADC. Wykorzystywanie przez Użytkowników Aplikacji mobilnej ADC w celach komercyjnych jest niedopuszczalne. Korzystanie z Aplikacji mobilnej ADC jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Użytkownik w celu skorzystania z Aplikacji mobilnej ADC musi pobrać aplikację mobilną na swoje urządzenie przenośne. W celu pobrania, zainstalowania i korzystania z Aplikacji mobilnej ADC na urządzeniu mobilnym Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe i rodzaje urządzeń przenośnych, na które może być pobrana Aplikacja mobilna ADC, zostały opisane w pkt IX Regulaminu.
 3. Po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji mobilnej ADC Użytkownik w celu skorzystania z Aplikacji mobilnej ADC musi zalogować się na konto użytkownika (dalej „Konto”) z zarejestrowaną Kartą Apart Diamond Club w przypadku dokonania uprzedniej rejestracji w Programie ADC na zasadach wskazanych w regulaminie Programu ADC, który jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.apart.pl/swiat/adc/regulamin lub wypełnić dane w wymaganych miejscach w Aplikacji mobilnej ADC w celu zarejestrowania Karty ADC lub przystąpienia do Programu ADC.
 4. W ramach rejestracji do Programu ADC za pośrednictwem Aplikacji mobilnej ADC i założenia Konta wymagane jest od Użytkownika udostępnienie następujących danych:
  1. adres e-mail,
  2. numer oraz PIN Karty ADC,
  3. imię i nazwisko,
  4. adres zamieszkania (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj),
  5. numer telefonu komórkowego,
  6. data urodzenia (opcjonalnie),
  7. płeć (opcjonalnie).
 5. Użytkownik posiadający konto w sklepie internetowym Apart może przystąpić do Programu ADC i bezpośrednio zalogować się do Aplikacji mobilnej ADC używając adresu e-mail wykorzystywanego do logowania się do konta w sklepie internetowym Apart, prowadzonego na zasadach wskazanych w regulaminie dostępnym na stronie internetowej pod adresem: www.apart.pl/swiat/zakupy-online/regulamin oraz po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu Aplikacji mobilnej ADC.
 6. Zainstalowanie Aplikacji mobilnej ADC i zaakceptowanie Regulaminu jest tożsame z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Przy uruchamianiu Aplikacji ADC Użytkownik może określić preferowany salon Apart. W celu określenia preferowanego sklepu może zostać wykorzystana funkcja geolokalizacji urządzenia komórkowego Użytkownika, na co za pośrednictwem Aplikacji mobilnej ADC użytkownik może wyrazić zgodę. Zgoda może być w każdym momencie odwołana za pomocą ustawień systemowych, właściwych dla danego urządzenia.
 8. Zabrania się podawania fałszywych danych, w szczególności tych nienależących do Użytkowników. Obowiązkiem Użytkownika jest przechowywanie swoich danych dostępowych w bezpieczny sposób, który uniemożliwia dostęp do konta osobom trzecim.
 9. Użytkownik w ramach korzystania z Aplikacji mobilnej ADC ponosi odpowiedzialność za własne urządzenia oraz systemy teleinformatyczne, z których korzysta przy używaniu z Aplikacji mobilnej ADC, także ich ustawienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia i systemy Użytkownika, a w tym za korzystanie z tych urządzeń i systemów przez osoby nieuprawnione.
 10. W przypadku zgubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją mobilną ADC, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia tego faktu do Apart.
 11. Domyślnym językiem Aplikacji mobilnej ADC jest język polski. Są dostępne różne wersje językowe Aplikacji mobilnej ADC według wyboru Użytkownika.
 12. Z ważnego powodu, jakim jest uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, mającego wpływ na korzystanie z Aplikacji mobilnej ADC, Apart może zablokować możliwość korzystania z Aplikacji mobilnej ADC. Zablokowanie możliwości korzystania z Aplikacji 3 mobilnej ADC jest równoznaczne z zalokowaniem Konta ADC i brak możliwości korzystania z Programu ADC przez Użytkownika.
 13. O blokadzie i jej przyczynie Apart zawiadamia Użytkownika za pomocą komunikatu przesłanego lub drogą e-mailową lub za pośrednictwem wiadomości SMS.
 14. Blokada następuje na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji, nie dłuższy jednak niż 14 (czternaście) dni.
 15. Podczas blokady Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji mobilnej ADC oraz Konta ADC.
 16. Po wyjaśnieniu sprawy Apart w zależności od ustaleń poczynionych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego:
  1. odblokowuje możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji mobilnej ADC i przywraca funkcjonalności Aplikacji mobilnej ADC;
  2. w przypadku, o którym mowa w postanowieniu pkt XII ust. 3 Regulaminu – rozwiązuje umowę o korzystanie z Aplikacji mobilnej ADC, wskazując przyczynę drogą e-mailową.

IV Konto i Karta Użytkownika ADC

 1. Bezpośrednio po zalogowaniu się przez Użytkownika lub po podaniu danych w ramach rejestracji w Programie ADC za pomocą Aplikacji mobilnej ADC, użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Uczestnika ADC.
 2. Konto w ramach Aplikacji mobilnej ADC jest przypisane tylko do jednego Użytkownika. Użytkownik może posługiwać się wyłącznie swoim Kontem.
 3. Aby skorzystać z Karty ADC w ramach Aplikacji mobilnej ADC, w trakcie zakupów w salonach sprzedaży należących do Apart, należy okazać przy kasie za pomocą urządzenia mobilnego uruchomioną Aplikację mobilną ADC. Identyfikacja Użytkownika następuje za pośrednictwem użycia obrazu elektronicznej Karty ADC lub poprzez podanie numeru Karty ADC.
 4. W ramach Konta w Aplikacji mobilnej ADC Użytkownik ma prawo do wzglądu w saldo punktów otrzymanych w ramach korzystania z Karty, na zasadach wskazanych w regulaminie Programu ADC.

V Promocje

 1. Informacje o promocjach mogą być dostarczane do Aplikacji mobilnej ADC. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody, informacje o Promocjach mogą być przesyłane Użytkownikowi za pomocą powiadomień w ramach Aplikacji ADC lub innych kanałów komunikacji elektronicznej.
 2. Promocje mogą być adresowane do wszystkich Użytkowników, grup Użytkowników lub indywidualnie dla określonych Użytkowników. Do Aplikacji mobilnej ADC mogą być ponadto dostarczane wybrane dla Użytkownika Promocje dostępne również dla osób niebędących Użytkownikami (promocje ogólnodostępne).
 3. W celu skorzystania z Promocji kierowanych do Uczestników Apart Diamond Club, oznaczonej w Aplikacji mobilnej ADC lub w równoważny sposób, należy (w okresie jej trwania), przed dokonaniem zapłaty za zakupy w Salonie Apart (w każdym wypadku przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego) wyświetlić Kartę ADC w Aplikacji mobilnej ADC i okazać ją w celu zeskanowania przez kasjera. Skorzystanie z Promocji w trakcie zakupów dokonywanych w Sklepie Apart.pl następuje po zalogowaniu się do Konta.
 4. Usługodawca może przygotowywać i dostarczać do Aplikacji mobilnej ADC Promocje odpowiadające potencjalnym potrzebom lub oczekiwaniom Użytkowników. Promocje mogą być dopasowywane do Użytkowników w oparciu o posiadane przez Usługodawcę dane dotyczące Użytkowników, przygotowane w szczególności na podstawie analizy:
  1. historii zakupów, w szczególności wskazującej na rodzaj i ilość kupowanych produktów oraz preferowany czas dokonywania zakupów;
  2. sposobu korzystania z Aplikacji mobilnej ADC, w szczególności wskazującej na preferowane przez Użytkowników Promocje i funkcjonalności Aplikacji mobilnej ADC,
  3. danych o lokalizacji i przemieszczeniu się urządzenia mobilnego Użytkownika, w szczególności wskazującej na odwiedzane przez Użytkownika sklepy Apart, o ile Użytkownik w ustawieniach Aplikacji mobilnej ADC lub swojego urządzenia mobilnego zgadza się na dostęp przez Aplikację mobilną ADC do danych o lokalizacji;
  4. dodatkowych danych osobowych podanych przez Użytkownika (np. dotyczących wieku), o ile Użytkownik poda takie dane Usługobiorcy i wyrazi zgodę na ich przetwarzanie;
  5. innych danych pozyskanych przez Usługobiorcę zgodnie z Polityką prywatności Grupy Apart.
 5. Usługodawca informuje, że przygotowywanie i dostarczanie do Aplikacji mobilnej ADC dopasowanych Promocji w oparciu o dane, o których mowa powyżej, stanowi integralny element Aplikacji mobilnej ADC, a ich otrzymywanie i prezentowanie jest podstawową funkcjonalnością Aplikacji mobilnej ADC. Z zastrzeżeniem możliwości odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ust. 4 powyżej, osoba, która nie chce, aby były do Aplikacji mobilnej ADC dostarczane takie Promocje, nie powinna brać udziału w Programie. Użytkownik może również zapobiec dalszemu przetwarzaniu dotyczących go danych w celu przedstawiania dopasowanych Promocji w każdym czasie, rezygnując z udziału w Programie ADC (usuwając Konto) oraz odinstalowując Aplikację mobilną ADC. Samo odinstalowanie Aplikacji mobilnej ADC nie powoduje rezygnacji z uczestnictwa w Programie ADC. Rezygnację z programu ADC powoduje dopiero usunięcie Konta, co wymaga dodatkowego potwierdzenia przez Użytkownika. Brak uczestnictwa w Programie ADC nie pozbawia dotychczasowych Użytkowników lub osób, które nigdy nie uczestniczyły w Programie ADC, możliwości nabywania produktów w sklepach Apart poza Programem, w regularnych cenach lub w ramach akcji promocyjnych dostępnych dla ogółu klientów sklepów Apart.

VI Korzystanie ze sklepu internetowego Apart

 1. W ramach korzystania z Aplikacji mobilnej ADC Użytkownik może skorzystać z opcji zakupu wybranych produktów z oferty Apart za pośrednictwem sklepu internetowego Apart.
 2. Zasady korzystania ze sklepu i dokonywania zakupów za jego pośrednictwem zostały szczegółowo opisane w regulaminie sklepu internetowego Apart dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.apart.pl/swiat/zakupy-online/regulamin

VII Lokalizacja i powiadomienia

 1. Podczas pierwszego uruchamiania Aplikacji mobilnej ADC, Użytkownik urządzenia mobilnego ma możliwość udzielenia lub odmowy zgody na otrzymywanie wiadomości kierowanych do Aplikacji mobilnej ADC (powiadomień push) i/lub geolokalizację. Wyrażona na tym etapie zgoda może być odwołana bądź ponownie udzielona w ramach ustawień systemu operacyjnego urządzenia.
 2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień push i/lub geolokalizację nie jest warunkiem udziału w Programie ADC lub korzystania z Aplikacji mobilnej ADC, jednakże jej brak skutkuje ograniczeniem funkcjonalności Aplikacji mobilnej ADC, które wykorzystują powiadomienia i/lub geolokalizację.

VIII Usługa Newsletter

 1. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta w momencie skutecznego wyrażenia zgody na jej zawarcie za pośrednictwem Aplikacji mobilnej ADC – z chwilą zaznaczenia odpowiedniego pola.
 2. Usługa Newsletter jest świadczona w zależności od dostępności aktualnych ofert i promocji.
 3. Umowy o świadczenie usługi Newsletter zawierane są na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyn, wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter, klikając na odpowiedni link znajdujący się u dołu każdego z przesłanych Newsletterów

IX Warunki techniczne korzystania z Aplikacji mobilnej ADC

 1. Korzystanie z Aplikacji mobilnej ADC wymaga od Użytkownika pobrania aplikacji mobilnej, odpowiednio dla systemów operacyjnych urządzeń mobilnych, ze sklepów Google Play, App Store.
 2. Aplikację mobilną ADC można pobrać na urządzenia przenośne posiadające dostęp do Internetu i pracujące w oparciu o system operacyjny Android, IOS, w szczególności takie jak smartfony, tablety.
 3. Aplikacja jest przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android w wersji nie niższej niż 6.0 i dostępem do Google Play Store oraz z systemem operacyjnym iOS w wersji nie niższej niż 11.0 i dostępem do Apple App Store.
 4. Korzystanie z Aplikacji mobilnej ADC wymaga w szczególności:
  1. odpowiedniego stanu naładowania baterii urządzenia końcowego,
  2. umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,
  3. aktywnego konta poczty elektronicznej,
  4. włączonej obsługi plików cookies.
 5. Poszczególne modele telefonów komórkowych posiadają dostęp do określonych wersji oprogramowania. Ze względów technicznych do niektórych typów może nie być dostępna odpowiednia wersja oprogramowania. Jeżeli dla danego telefonu komórkowego nie jest dostępna odpowiednia wersja oprogramowania, Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji mobilnej ADC. Apart stara się jednak zapewnić oprogramowanie do możliwie wielu typów telefonów. Ze względu na stale zmieniającą się gamę produktów na rynku urządzeń mobilnych, Apart nie może podać aktualnej listy telefonów komórkowych, na których możliwe jest korzystanie z Aplikacji mobilnej ADC.
 6. Instalacja Aplikacji mobilnej ADC i korzystanie z niej wymaga stałej transmisji danych z urządzenia mobilnego Użytkownika. Wielkość i częstotliwość przesyłu danych zależą od rodzaju i zakresu korzystania z Aplikacji mobilnej ADC. Koszty połączenia za przesył danych ponosi Użytkownik. Ich wysokość jest uzależniona od umowy zawartej między Użytkownikiem a jego operatorem sieci komórkowej.
 7. Usługodawca może publikować i oferować aktualizację Aplikacji mobilnej ADC. Do prawidłowego działania Aplikacji mobilnej ADC konieczna jest jej aktualizacja. Usługodawca nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania Aplikacji mobilnej ADC, jeśli Użytkownik nie pobrał i nie zainstalował na swoim urządzeniu przenośnym udostępnionej przez Usługodawcę aktualizacji.
 8. Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji mobilnej ADC może wymagać dostępu do określonych zasobów urządzenia mobilnego Użytkownika takich jak zdjęcia/multimedia, identyfikator urządzenia mobilnego i informacje o połączeniu, geolokalizacja lub kontakty. Odmowa dostępu do takich zasobów może wpływać na ograniczenie funkcjonalności Aplikacji mobilnej ADC.
 9. Aby Aplikacja mobilna ADC działała poprawnie, urządzenie mobilne, na którym jest zainstalowana:
  1. nie może mieć zainstalowanych modyfikacji systemu operacyjnego, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting);
  2. musi umożliwiać nawiązanie połączenia z siecią Internet.

X Ochrona danych osobowych

 1. Ogólne regulacje dotyczące polityki i ochrony przetwarzania danych osobowych zostały sprecyzowane w Polityce Prywatności w Grupie Apart dostępnej na stronie internetowej www.apart.pl/swiat/informacje/polityka-prywatnosci.
 2. Wyrażenie zgody w zakresie akceptacji treści polityki prywatności za pośrednictwem Aplikacji mobilnej ADC następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Aplikacji mobilnej ADC.

XI Bezpieczeństwo Aplikacji mobilnej ADC

 1. Dostęp do danych użytkownika w ramach Aplikacji mobilnej ADC jest zabezpieczony hasłem dostępu nadawanym przez Użytkownika. Hasło powinno spełniać wskazane w formularzu wymogi bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie liczby i rodzaju znaków, z których się powinno składać. Nadane hasło dostępu powinno być przez Użytkownika chronione i nie powinno być udostępniane innym osobom.
 2. W przypadku zapomnienia hasła możliwe jest skorzystanie z funkcji „odzyskaj hasło”, której wybranie powoduje przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika wiadomości e-mail z instrukcją dotyczącą zmiany hasła.
 3. Każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych wskazanych przez Użytkownika. Zamknięcie Aplikacji mobilnej ADC, zakończenie transmisji danych, utrata połączenia bądź wyłączenie urządzenia nie powodują automatycznego wylogowania z Aplikacji mobilnej ADC. W przypadku chęci wylogowania z aplikacji należy użyć właściwej opcji w menu Aplikacji mobilnej ADC.
 4. W przypadku zgubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją mobilną ADC, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia tego faktu Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail wskazanej w pkt XIII ust. 1 Regulaminu.
 5. Usługodawca zaleca, aby w przypadku zakończenia korzystania z danego urządzenia mobilnego przez Użytkownika, przed przekazaniem urządzenia osobie trzeciej usunąć z niego Aplikację mobilną ADC poprzez jej odinstalowanie.
 6. Usługodawca informuje, że dokłada należytej staranności w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Aplikacji mobilnej ADC i danych Użytkowników. Jednakże Usługodawca wskazuje, że ze względu na specyfikę technologii informatycznych w przyszłości może zostać ujawniona podatność Aplikacji mobilnej ADC na określone zagrożenia. Z tego względu Usługodawca zaleca dokonywanie aktualizacji Aplikacji mobilnej ADC oraz wskazuje, że może od czasu do czasu wydawać komunikaty zawierające zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Aplikacji mobilnej ADC.

XII Rezygnacja oraz zakończenie korzystania z Aplikacji mobilnej ADC

 1. Korzystanie z Aplikacji mobilnej ADC jest dobrowolne, a Użytkownik może w każdym czasie i bez wskazania przyczyny usunąć Aplikację mobilną ADC z urządzenia końcowego. Cofnięcie zgody w zakresie akceptacji treści Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Aplikacji mobilnej ADC.
 2. Rezygnacja przez Użytkownika z korzystania z Aplikacji mobilnej ADC nie skutkuje likwidacją Konta Użytkownika w ramach Programu ADC, a jedynie brakiem możliwości korzystania z Aplikacji mobilnej ADC i wszystkich jej funkcjonalności, w tym z elektronicznej Karty ADC. Zasady rezygnacji z Programu ADC odrębnie reguluje regulamin Programu ADC.
 3. Usługodawca może ze skutkiem natychmiastowym wykluczyć Użytkownika z korzystania z Aplikacji mobilnej ADC, w przypadku gdy Użytkownik w sposób powtarzający się (pomimo wcześniejszego upomnienia przez Usługodawcę) lub rażący istotnie narusza Regulamin, co w szczególności dotyczy ingerowania przez Użytkownika w bezprawny sposób w mechanizm działania Aplikacji.
 4. O wykluczeniu Użytkownika z korzystania z Aplikacji mobilnej ADC na podstawie ust. 3 Użytkownik zostaje powiadomiony przez Usługodawcę na adres e-mail, ze wskazaniem przyczyny wykluczenia.
 5. Niezależnie od uprawnienia do rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Aplikacji mobilnej ADC zgodnie z ust 1, Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług w zakresie korzystania z Aplikacji mobilnej ADC bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego listownie lub drogą elektroniczną). W razie odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną Usługodawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie takiego oświadczenia. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego odpowiednio w ust. 5 powyżej.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności zaś w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

XIII Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Aplikacji mobilnej ADC należy składać do Usługodawcy na adres pocztowy Usługodawcy lub poczta elektroniczną na adres: info@apart.pl.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres wskazany przez Użytkownika.
 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Aplikacji mobilnej ADC oraz umowami o świadczenie usług rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd powszechny właściwy według obowiązujących przepisów.
 4. Usługodawca informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i właściciela Aplikacji mobilnej ADC. Użytkownik będący konsumentem, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr/ .

XIV Własność intelektualna

 1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Aplikacją mobilną ADC, a niewyłączone postanowieniami odrębnych przepisów lub licencji należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Aplikacji mobilnej ADC do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Aplikacji mobilnej, bez zgody Operatora lub niezgodnie z Regulaminem.
 3. Publikacja w ramach Aplikacji mobilnej ADC materiałów multimedialnych przez Użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem przez te podmioty, iż posiadają one stosowne prawa do publikacji danego materiału.

XV Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Aplikacji mobilnej ADC może ulec zmianie w przypadku:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Aplikacji mobilnej ADC,
  2. zmiany funkcjonalności Aplikacji mobilnej ADC z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności,
  3. zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji mobilnej ADC, w szczególności, w razie wprowadzenia nowych usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej ADC.
  4. konieczności dostosowania Regulaminu do stanowisk orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych, jeżeli w treści tych stanowisk orzeczeń i decyzji wskazano obowiązek zmiany Regulaminu; przy czym zmiany Regulaminu nie będą: (i) powodowały konieczności dokonania przez Użytkownika zapłaty wynagrodzenia lub dodatkowych kwot, (ii) naruszały istoty zawartych umów o świadczenie usług (iii) miały zastosowania do zamówień złożonych w sklepie internetowym Apart.pl. za pośrednictwem Aplikacji mobilnej ADC i umów sprzedaży zawartych z Użytkownikami.
 2. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do Aplikacji mobilnej ADC powiadomienia o zmianie Regulaminu wraz z załączonym zaktualizowanym Regulaminem zamieszczonym w treści przesłanej do Uczestnika wiadomości e-mail.
 3. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w powiadomieniu, chyba że w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionego Regulaminu Użytkownik wypowie łączącą go z Usługodawcą umowę o świadczenie usług, poprzez odinstalowanie z urządzenia Aplikacji mobilnej ADC. W celu uchylenia wątpliwości wskazuje się, że zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Użytkowników.
 4. W zakresie dotyczącym Programu ADC oraz sklepu internetowego Apart odpowiednie zastosowanie mają regulamin Programu ADC oraz regulamin sklepu internetowego Apart, dostępne na stronie internetowej www.apart.pl/.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

 

 

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat: Apart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres do wysyłki: ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las, e-mail: info@apart.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*):

__________________________________________________________________________________________


- Usługa

_________________________________________________


- Adres e-mail

_________________________________________________


- Data zawarcia umowy

_________________________________________________


- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

_________________________________________________


- Adres konsumenta(-ów)

_________________________________________________

- Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________________________________________

- Data

_________________________________________________

 

(*) - niepotrzebne skreślić
Zobacz poprzednie wersje regulaminu